Algemene Voorwaarden Jan Nicolas Consultancy

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Jan Nicolas Consultancy S.L. met betrekking tot aankoopbegeleiding. In onderstaande Algemene Voorwaarden leest u welke rechten en plichten Jan Nicolas Consultancy S.L. en uzelf hebben. Met het in contact treden met Jan Nicolas Consultancy S.L., mondeling, telefonisch, schriftelijk of anderszins, geeft u onherroepelijk aan dat u de hier vermelde algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en accepteert en dat u Jan Nicolas Consultancy S.L. toestemming geeft om per e-mail, telefoon of anderszins te reageren, doch in ieder geval contact met u op te nemen.

Artikel 1
Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jan Nicolas Consultancy S.L. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de wederpartij, een natuurlijk persoon die aan Jan Nicolas Consultancy S.L. opdracht geeft hem of haar te begeleiden, te adviseren en de onderhandelingen te voeren, bij de aankoop van een vastgoedobject in Spanje.
b. Consultant: Jan Nicolas Consultancy S.L., geregistreerd onder C.I.F. B-10966877, met contactadres Apartado de Correos 222, 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die Opdrachtgever aan Consultant betaalt voor de dienstverlening van Consultant exclusief additionele kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’, ‘tarief’, ‘prijs’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.
e. Werkdag: Elke dag in de week lopend van maandag tot en met donderdag, van 09:00 uur tot en met 17:00 uur en vrijdag van 09:00 uur tot en met 14:00 uur, met uitzondering van plaatselijke en landelijke feestdagen, dan wel door de overheid ingestelde uitsluitingen.
f. Derde(n): Voor eigen rekening en aansprakelijkheid werkende hulppersonen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, architecten, advocaten, notarissen, bouwkundigen, aannemers, makelaars, banken, hypotheekadviseurs, etc., die door Consultant bij de uitvoering van de opdracht betrokken kunnen worden. Deze algemene voorwaarden mogen dan ook eveneens van toepassing worden verklaard op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
g. Objectbescheiden: Documentatie van en over het aan te kopen vastgoedobject, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, eigendomsbewijzen, nota simple, copia simple, kadastrale berichten en uittreksels, funderingsrapporten, omgevingsrapporten, splitsingsakten en tekeningen, notulen van de comunidad, betaalbewijzen van nutsbedrijven en vastgoedbelasting en checklijsten.
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Als en voor zover hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2
Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat een door Consultant uitgebrachte aanbieding of offerte door Opdrachtgever wordt bevestigd, dan wel op verzoek van Opdrachtgever onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de aanbieding en de aanvaarding daarvan.
2. De kern van een opdracht tot begeleiding bij de aankoop van een vastgoedobject in Spanje betreft het geven van juridisch advies met betrekking tot de aankoop van een vastgoedobject in Spanje en het voeren van onderhandelingen met betrekking tot onroerende zaken en eventueel bij de koop betrokken roerende zaken.
3. Buiten het onder lid 2 genoemde, kan Opdrachtgever bepaalde door Consultant separaat aangeboden diensten samengevoegd afnemen. Samengevoegd afgenomen diensten zijn op geen enkele wijze deelbaar. Zowel op separaat afgenomen diensten als op samengevoegd afgenomen diensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.
4. Indien Opdrachtgever begeleiding bij de eindinspectie van een onroerende zaak wenst af te nemen, is dit alleen mogelijk in combinatie met begeleiding bij het ondertekenen van de koopakte bij de notaris, mits de eindinspectie vóór ondertekening van de koopakte wordt uitgevoerd en het aan te kopen object in dezelfde plaats is gesitueerd als de plaats waar de notaris is gesitueerd waar de koopakte ondertekend moet worden. Begeleiding bij de eindinspectie dient plaats te vinden op een werkdag, op dezelfde dag als het ondertekenen van de koopakte bij de notaris, doch niet eerder dan 10:00 uur en niet later dan 13:00 uur, waarbij tussen de start van de eindinspectie en het tijdstip waarop het ondertekenen van de koopakte plaats zal vinden, maximaal een uur mag zitten.
5. Indien Opdrachtgever een bouwtechnische controle van een onroerende zaak uit wil laten voeren, kan dit alleen als Opdrachtgever, dan wel diens gemachtigde vertegenwoordiger anders dan Consultant, het vastgoedobject fysiek bezocht heeft en zijn of haar personalia heeft achtergelaten bij de verkopende partij.
6. Als bij samengevoegd afgenomen diensten Opdrachtgever op enig moment overeenkomst bereikt met de verkopende partij over de koop- of huurcondities, voordat Consultant met een bepaalde dienst is aangevangen, is het aan Consultant te bepalen welke van de samengevoegde diensten hierdoor van nul en gener waarde zijn en mag Consultant deze specifieke diensten als voltooid en uitgevoerd beschouwen, zonder dat restitutie van al betaalde gelden hoeft plaats te vinden, noch een vergoeding hoeft te worden betaald door Consultant voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade.

Artikel 3
Recht van ontbinding bij overeenkomst op afstand
1. In de zin van dit artikel wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst die tussen Consultant en Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Consultant en Opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend of voornamelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst, tot zeven dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.
3. Opdrachtgever kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Consultant. Zodra Consultant in kennis is gesteld van het voornemen van Opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden, zal Consultant dit per eerste gelegenheid per e-mail bevestigen.
4. Nakoming van de overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 2, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever. Het recht van ontbinding vervalt per direct als enig bepaalde in de overeenkomst binnen de in het vorige lid genoemde zeven dagen, door een der partijen, geheel of gedeeltelijk, is nagekomen en/of Consultant met de overeengekomen werkzaamheden is aangevangen.
5. Bij annulering door Opdrachtgever nadat enig bepaalde in de overeenkomst door een der partijen geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Opdrachtgever aan Consultant een annuleringsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de volledige overeengekomen prijs, vermeerderd met eventueel door Consultant gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, reis- en verblijfskosten.
6. Als blijkt dat een object, ondanks de tussen partijen gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of de afgesproken werkzaamheden onmogelijk uit te voeren zijn als gevolg van een niet aan Consultant toe te rekenen omstandigheid, kan Consultant niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook en blijft Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, zonder enig recht op korting of restitutie.

Artikel 4
Het tarief
1. Opdrachtgever spreekt met Consultant vooraf af hoe het tarief voor de uit te voeren diensten en werkzaamheden wordt berekend. In de opdracht tot dienstverlening dient Consultant vast te leggen of het gaat om een percentage van de koop- dan wel huursom, een vast totaalbedrag of om uurtarief. Het uurtarief van Consultant bedraagt honderdvijftig euro per uur of deel van een uur.
2. Bij aanvang van de opdracht tot dienstverlening betaalt Opdrachtgever minimaal vijftig procent van het overeengekomen tarief als starttarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Het resterende deel van het tarief betaalt Opdrachtgever op een door Consultant aangegeven wijze en tijdstip.
4. Het starttarief blijft verschuldigd als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins, voordat overeenstemming is bereikt met de verkopende partij over de koopcondities.
5. Het volledige tarief blijft verschuldigd als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins, nadat overeenstemming is bereikt met de verkopende partij over de koopcondities.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Consultant niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Als de opdracht wordt teruggenomen en Opdrachtgever koopt de betrokken woning binnen vijf jaren nadat Consultant met de uitvoering van de opdracht is begonnen alsnog aan, is Opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd, vermeerderd met door Consultant gemaakte additionele kosten zoals bedoeld onder artikel 5.
8. Als na het tekenen van de reserverings- of koopovereenkomst de levering alsnog niet doorgaat om andere redenen dan vermeld in de ontbindende voorwaarden, is Opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
9. Opdrachtgever dient Consultant het volledig overeengekomen tarief te betalen als een door Opdrachtgever gegeven opdracht, buiten de schuld van Consultant, onmogelijk blijkt uit te voeren zonder meerkosten en Opdrachtgever afziet van de betaling van deze meerkosten.
10. Als het tarief over de koopsom wordt berekend, wordt onder koopsom verstaan het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief, maar niet altijd uitsluitend, de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten. In specifieke gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
11. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan het huurbedrag per maand (inclusief eventueel meeverhuurde roerende zaken). Tenzij anders afgesproken, betaalt Opdrachtgever in dat geval een loon gelijk aan één maandhuur, doch minimaal € 1.500,- (duizendvijfhonderd euro). Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon.

Artikel 5
Additionele kosten en betaling
1. Consultant mag naast het afgesproken tarief ook additionele kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en/of verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en/of verblijfskosten brengt Consultant die kosten alleen in rekening als Opdrachtgever hiermee vooraf heeft ingestemd. Afspraken over additionele kosten, met uitzondering van reis- en verblijfskosten, dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Additionele kosten dienen op eerste verzoek van Consultant binnen achtenveertig uur via vooruitbetaling voldaan te zijn.
2. Door Consultant gemaakte reiskosten voor de uitvoer van de opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding, inclusief reistijdvergoeding, parkeerkosten en tolkosten, van € 0,49 per totaal op het vaste land te reizen kilometer. Als de totaal op het vaste land te reizen afstand minder is dan twintig kilometer, zijn de reiskosten voor rekening van Consultant.
3. Consultant mag ook verblijfs- en overnachtingskosten bij Opdrachtgever in rekening brengen van € 195,- per persoon, per nacht, als de totaal op het vaste land te reizen afstand meer dan driehonderd kilometer bedraagt en/of de werkzaamheden, bij een totaal op het vaste land te reizen afstand van meer dan tweehonderd kilometer, buiten schuld van Consultant dan wel als dit voor de goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, meer dan één werkdag in beslag nemen. Bij reizen buiten het vasteland worden de genoemde reiskosten op het vaste land en de af te leggen afstand op het betreffende eiland vermeerderd met de kosten van het vervoer over water of door de lucht.
4. Afwijkend van het onder lid 2 van dit artikel bepaalde, zijn de reiskosten op het vaste land van Spanje, tot een totaal te reizen afstand van maximaal vijfhonderd kilometer, met betrekking tot het uitvoeren van een bouwkundige inspectie, eenmalig inbegrepen in het overeengekomen tarief van de door Consultant als ‘Standaard’ en ‘Compleet’ pakket aangeboden diensten met betrekking tot aankoopbegeleiding in Spanje. In het geval de in dit lid genoemde totale reisafstand korter is dan vijfhonderd kilometer, geeft dit Opdrachtgever geen recht op enige compensatie dan wel verrekening met de kosten van toekomstig door Consultant te reizen afstanden of anderszins.
5. Voor de afstandsberekening is de totaal te reizen afstand, met postcode 03720 als vertrek- en eindpunt, die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend, tenzij de werkelijk te reizen afstand significant langer is dan de werkelijke te reizen afstand. Indien Google Maps geen of geen duidelijk uitsluitsel geeft is Consultant gerechtigd de afstand en reistijd naar alle redelijkheid in te schatten. Consultant is gerechtigd om de door Google Maps opgegeven afstand op voorhand te vermeerderen met twintig kilometer als compensatie voor eventueel ter plaatse af te leggen afstanden en/of omleidingen.
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van het starttarief te geschieden binnen zeven dagen na de datum waarop de opdracht gegeven is en dient de betaling van het restant van het overeengekomen tarief te geschieden binnen zeven dagen nadat overeenstemming is bereikt met de verkopende partij over de koopcondities.
7. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die op grond van de opdracht aan Consultant verschuldigd zijn. Als Opdrachtgever de overeenkomst (ook) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart Opdrachtgever door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is, naast deze (rechts)persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst. Als Opdrachtgever opdracht geeft, maar de beoogd nieuwe eigenaar betreft een ander natuurlijk persoon (familie, kennis) of rechtspersoon, is Opdrachtgever primair verantwoordelijk en aansprakelijk voor de volledige betaling van het tarief.
8. Als Opdrachtgever zijn of haar betaalverplichting niet nakomt, is Consultant gerechtigd de werkzaamheden per direct en zonder verdere waarschuwing vooraf op te schorten, zonder enig recht op korting of restitutie voor Opdrachtgever. Als betaling ook na een eerste aanmaning uitblijft is Consultant gerechtigd de opdracht te beëindigen, zonder dat restitutie van al betaalde gelden hoeft plaats te vinden, noch een vergoeding hoeft te worden betaald door Consultant voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade.
9. Consultant is gerechtigd om de volledig door Consultant gemaakte en nog te maken kosten, inclusief de kosten van een eventuele derde en de additionele kosten zoals genoemd onder lid 1, lid 2, lid 3 en lid 5 van dit artikel in rekening te brengen bij Opdrachtgever als een voor de uitvoering van een overeengekomen dienst of arbeid gemaakte afspraak, buiten schuld van Consultant, geannuleerd wordt, dan wel het tijdstip van uitvoering aangepast wordt. Tevens is in dat geval het bepaalde onder lid 4 van dit artikel niet langer van toepassing.
10. Opdrachtgever verklaard te zijn geïnformeerd door Consultant dat bepaalde makelaarskantoren in Spanje hun loon (deels) bij de koper in rekening brengen en een (aan)betaling kunnen verlangen bij het uitbrengen van een bod op een vastgoedobject. Consultant draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor welke kosten ook mocht dit daadwerkelijk het geval zijn.

Artikel 6
Algemene verplichtingen van Consultant
1. Consultant heeft in alle gevallen een controlerende functie, geen uitvoerende functie. Consultant zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, maar kan op voorhand niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg. Consultant heeft een inspanningsverplichting tegenover Opdrachtgever maar geen resultaatverplichting.
2. Tenzij anders overeengekomen mag Consultant, naar eigen goeddunken, de werkzaamheden, zoals onder andere maar niet uitsluitend het uitvoeren van een bouwtechnische controle en een juridische controle van documenten en registratie, nodig voor het uitvoeren van de opdracht door derden laten uitvoeren.
3. Consultant houdt Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen, tenzij er geen vorderingen zijn. Het is aan Consultant om te bepalen op welke wijze hij Opdrachtgever op de hoogte zal houden.
4. Consultant is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
5. Consultant dient zich te onthouden van het aanvaarden van meer dan één bemiddelingsopdracht met betrekking tot een en dezelfde onroerende zaak. Als Consultant eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen betreffende een bepaalde onroerende zaak, kan Consultant een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht is beëindigd. Als uit twee of meer lopende bemiddelingsopdrachten door Consultant diensten moeten worden verleend met betrekking tot eenzelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan dient Consultant dit schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn opdrachtgevers. Consultant is in dat geval verplicht om, uiterlijk op het moment dat het stadium van onderhandelingen met de verkopende partij door een van beide opdrachtgevers wordt bereikt, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit overleg dient ertoe te leiden dat een van de opdrachten wordt opgeschort dan wel beëindigd. Het is Consultant in geen geval toegestaan om betreffende eenzelfde onroerende zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten te verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd met het belang van de andere opdrachtgever is, ongeacht de wensen van de betrokkene.
6. De opdrachtgever wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is Consultant geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van additionele kosten, zoals genoemd in artikel 5, die Consultant al in opdracht van Opdrachtgever heeft gemaakt.
7. Consultant kan Opdrachtgever op diens verzoek begeleiden bij het afsluiten dan wel overzetten van abonnementen op leveringen van diensten en/of producten, maar heeft hierbij geen uitvoerende noch controlerende verplichting.
8. Consultant is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiertoe een schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend.
9. Consultant houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
10. Consultant dient de algemene voorwaarden bij elke aanbieding en/of offerte aan Opdrachtgever mee te zenden en op verzoek van Opdrachtgever gratis per e-mail toe te zenden in pdf-bestand. De algemene voorwaarden zijn door Opdrachtgever ook te raadplegen op de website van Consultant (www.spanjeadvocaat.es).

Artikel 7
Algemene verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever verschaft Consultant naar beste weten en kunnen die informatie die Consultant nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Consultant bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren, maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen, voert geen onderhandelingen en brengt buiten medeweten van Consultant geen overeenkomst tot stand.
3. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Consultant, alle voor het goed uitvoeren van de opdracht noodzakelijke en relevante informatie, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het objectadres en -bescheiden, te overleggen aan Consultant.
4. Opdrachtgever dient bij het aangaan van de opdracht aan Consultant aan te geven hoe de toegangsweg tot de werklocatie is. Consultant is gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen als de toegangsweg tot de werklocatie niet of slecht bereikbaar is voor het dan noodzakelijk transport en/of een mogelijk gevaarlijke situatie op kan leveren, dit ter beoordeling van Consultant.
5. Opdrachtgever houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
6. Opdrachtgever betaalt Consultant een vooraf overeengekomen vergoeding voor de dienstverlening, geheel volgens gemaakte afspraken.

Artikel 8
Vervulling van de opdracht
1. Als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt, mondeling dan wel schriftelijk, met betrekking tot een vastgoedobject dat door een der partijen aan de andere partij is voorgesteld, heeft Consultant zijn opdracht vervuld, ongeacht of de overeenkomst tot stand komt als gevolg van door Consultant verleende diensten.
2. Een opdracht is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht Opdrachtgever iets koopt of huurt afwijkend van hetgeen in de opdracht is overeengekomen.
3. Opdrachtgever hoeft geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering en zal ook geen rente ontvangen over de periode tussen de eerste betaling van het tarief van Consultant en het vervuld zijn van de opdracht.
4. Na betaling van alle door Consultant in rekening gebrachte kosten, doch pas na de juridische levering, ontvangt Opdrachtgever, op diens verzoek, een eindfactuur.
5. Als Opdrachtgever besluit de opdracht te verlengen, nadat deze op welke wijze ook is beëindigd, wordt dit gezien als een nieuwe opdracht en vervallen daarmee alle daarvoor gemaakte afspraken en/of overeenkomsten. Al betaalde gelden hoeven in dat geval niet door Consultant te worden verrekend met nog te betalen gelden, noch gerestitueerd te worden. Als op dat moment sprake is van andere bij Consultant geldende voorwaarden en/of tarieven, gelden op deze nieuwe overeenkomst automatisch deze nieuwe voorwaarden en/of tarieven.

Artikel 9
Opschorting en ontbinding
1. Consultant is, als de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de opdracht met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het aangaan van de opdracht Consultant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Spaanse wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Consultant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Consultant niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ziekte, staking, pandemie, weersituaties, ongeval, uitvallen transport, oorlog, verkeerssituaties, natuurrampen, gewapende conflicten, een rechtshandeling, overmacht in de ruimste zin van het woord of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, etc.
3. Bij overmacht of onvoorziene omstandigheid, wordt de nakoming van de opdracht en daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor in ieder geval de duur van de overmacht, doch voor maximaal dertig dagen. Als de situatie van overmacht langer duurt dan dertig dagen, wordt door partijen onderling afgesproken of de opdracht wederom wordt opgeschort voor de duur van maximaal dertig dagen of definitief wordt ontbonden. Als partijen onderling niet tot een oplossing komen, is Consultant gerechtigd eenzijdig te beslissen.
4. Consultant kan zich tegenover Opdrachtgever alleen op overmacht beroepen, als Consultant Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat Consultant had moeten presteren, bij voorkeur onder overlegging van bewijsstukken, schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt. Consultant heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Consultant zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Indien Consultant bij het intreden van een situatie van overmacht, zoals in dit artikel bedoeld, al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Consultant gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk het uitvoerbare gedeelte van de opdracht, afzonderlijk te factureren, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, een schuldsanering op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Consultant gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij Opdrachtgever al genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
7. Consultant is gerechtigd de opdracht te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Consultant kan worden gevergd. Tenzij de opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet aan hem kan worden toegerekend, komen alle hiermee in verband staande extra te maken kosten en andere door Consultant geleden schade voor rekening van Opdrachtgever.
8. Als er sprake is van een onveilige situatie tijdens het uitvoeren van de opdracht, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aanwezigheid van niet hecht gebonden asbest, loslopende honden, loszittende delen, bouwvallige constructie, etc., is Consultant gerechtigd de werkzaamheden te staken dan wel niet uit te voeren en dat deel van de opdracht als voltooid te beschouwen.
9. Als Opdrachtgever de enige opdrachtgever is, eindigt de opdracht als Opdrachtgever overlijdt, tenzij de erfgenamen van Opdrachtgever de opdracht willen handhaven. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van de opdrachtgevers overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, is het bepaalde onder artikel 5 van deze voorwaarden van toepassing.
10. Consultant kan de opdracht direct beëindigen als daar gewichtige redenen voor zijn. Een gewichtige reden is in ieder geval, maar niet uitsluitend, het niet of niet volledig nakomen van enig bepaalde in deze algemene voorwaarden dan wel in een tussen Consultant en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, als ook een ernstige verstoring van de relatie tussen Opdrachtgever en Consultant, dan wel het door Opdrachtgever bewust aansturen op een ernstige verstoring van de relatie tussen Opdrachtgever en Consultant. Het is in alle gevallen aan Consultant om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie is.
11. Een opdracht eindigt automatisch na de in de opdracht overeengekomen uiterlijke termijn en/of einddatum. Als in de opdracht tot dienstverlening geen uiterlijke termijn en/of einddatum is overeengekomen, eindigt de opdracht tot dienstverlening automatisch zes maanden na het aangaan van de opdracht, zonder dat één der partijen de andere partij hierover op enige wijze dient te informeren.
12. Beëindiging of opschorting zoals genoemd in dit artikel geeft geen recht aan Opdrachtgever tot enige vergoeding dan wel restitutie van al betaalde gelden. Consultant is gerechtigd om bij beëindiging of opschorting zoals genoemd in dit artikel het volledig overeengekomen tarief bij Opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door Consultant gemaakte additionele kosten, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.

Artikel 10
Aansprakelijkheid
1. Consultant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door ingeschakelde derden. Ingeschakelde derden zijn zelf verantwoordelijk voor fouten en/of nalatigheden. Onder fouten wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuim, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomst, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.
2. Consultant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tussen Consultant en Opdrachtgever, tenzij er sprake is van significante opzet of grove schuld. Consultant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en door hem verstrekte adviezen.
3. Consultant is niet aansprakelijk, dan wel verantwoordelijk voor zaken die onder de garantiebepaling vallen zoals bepaald in de Spaanse bouwplanningswet (la Ley de Ordenación de la Edificación) dan wel het niet nakomen van zaken die afgesproken zijn met de verkopende partij.
4. De aansprakelijkheid van Consultant voor een beroepsfout waardoor Opdrachtgever schade lijdt is beperkt tot wat reëel en redelijk is en tot maximaal duizend euro. Consultant is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Consultant mocht bestaan, is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Consultant betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Consultant nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Consultant daadwerkelijk wordt uitgekeerd, met aftrek van het eventuele eigen risico van Consultant dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
5. Consultant heeft te allen tijde het recht de schade van Opdrachtgever waarvoor Consultant aansprakelijk is, te herstellen of te beperken. Opdrachtgever dient Consultant hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Consultant ter zake vervalt.
6. Opdrachtgever vrijwaart Consultant tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
7. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van bedoelde programmatuur de aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte adresgegevens, zowel huidig woonadres als adres van de eventueel aan te kopen woning. Ook is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte personalia en legitimatie aan bij de aankoop van vastgoed betrokken derden, zoals, maar niet uitsluitend, makelaars, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, notarissen, banken, advocaten, etc.
9. Als een gesloten koop geannuleerd moet worden omdat Opdrachtgever geen of onvoldoende financiële middelen heeft, dient dit door Opdrachtgever te gebeuren op een wijze zoals met de verkopende partij is overeengekomen. Uitgesloten is elke verantwoordelijkheid van Consultant voor het annuleren of het uitvoeren van de handelingen die daarvoor volgens de overeenkomst met de verkopende partij nodig zijn.
10. Als het aan te kopen vastgoed niet of niet tijdig geleverd wordt door de verkopende partij kan Consultant Opdrachtgever adviseren over de te volgen stappen. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen rekening de mogelijke juridische ingebrekestelling op te starten.
11. In geval een object op enige wijze onderworpen is aan de wet van eerste weigering en intrekking of onderworpen is of wordt aan de wet ter bescherming van sociale woningbouw, dan wel als op enig moment sprake is van een bouwstedelijke overtreding, is Consultant niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schades, noch dient Consultant door Opdrachtgever betaalde gelden aan Opdrachtgever te restitueren.

Artikel 11
Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid
1. Alle auteursrechten, industriële en overige intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij Consultant en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op Opdrachtgever over.
2. Consultant en Opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12
Klachten en geschillen
1. Klachten van Opdrachtgever dienen binnen achtenveertig uur schriftelijk te worden gemeld aan Consultant.
2. Opdrachtgever dient Consultant altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen volgens bij Consultant gebruikelijke wijze.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Consultant en de voor Consultant werkzame personen en derden, in verband met door Consultant of door Consultant ingeschakelde derden verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval zodra een periode van zes maanden is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
5. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Consultant aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
6. Als Opdrachtgever bij een klacht of geschil anders handelt dan bepaald in dit artikel, vervalt de aansprakelijkheid van Consultant en daarmee een eventuele schadeloosstelling.

Artikel 13
Voorkoming van witwassen van kapitaal
1. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om aan Consultant alle informatie te verstrekken die Consultant, dan wel een derde bij de aankoop betrokken partij, nodig heeft om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, in het bijzonder, aan de verplichtingen voorzien in Wet 10/2010 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, evenals de verordening die hieruit voortvloeit of kan voortvloeien, goedgekeurd op 5 mei 2014 bij Koninklijk Besluit 304/2014.
2. Opdrachtgever verplicht zich in het bijzonder om te bewijzen dat Opdrachtgever de werkelijke eigenaar is van gelden en dient onomstotelijk en significant de herkomst en traceerbaarheid te bewijzen van de financiële middelen die voor de aankoop van de onroerende zaak zijn of worden gebruikt op een door Consultant, dan wel een derde bij de aankoop betrokken partij aangegeven wijze.
3. Het niet naleven van enig bepaalde in dit artikel zal aanleiding geven tot onmiddellijke ontbinding van een gesloten overeenkomst wegens niet-naleving door Opdrachtgever, met de aansprakelijkheid voor Opdrachtgever voor alle gevolgen, al dan niet financieel, die door het niet naleven ontstaan.
4. In verband met het bepaalde in de Spaanse wet ter bestrijding van frauduleus verkregen kapitaal en financiering van terroristische activiteiten, dient Opdrachtgever op eerste verzoek van Consultant significant en onherroepelijk de herkomst van bepaald kapitaal aan te tonen middels in de Spaanse taal opgestelde documentatie. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor welke schade ook, geleden door Opdrachtgever als de door Opdrachtgever aangeleverde documentatie door een verkopende of hypotheekverstrekkende partij of andere bij de aankoop betrokken partij om welke reden ook niet als overtuigend bewijs geaccepteerd wordt en een aankoop of hypotheekverstrekking daardoor niet mogelijk is.

Artikel 14
Notariële- en bankzaken
1. Als begeleiding bij de notaris voor de juridische levering van een vastgoedobject is overeengekomen, draagt Opdrachtgever het recht van notariskeuze over aan Consultant. Als Opdrachtgever hier om welke reden ook van afwijkt, is Consultant gerechtigd de opdracht per direct als beëindigd te beschouwen, zonder dat van enige restitutie van betaalde gelden of vergoeding van eventueel door Opdrachtgever gemaakte kosten, sprake zal zijn
2. Opdrachtgever verklaart te zijn geïnformeerd dat de totaal bijkomende kosten bij koop, exclusief separaat afgenomen notariële diensten, minimaal 10% van de koopsom bedragen, dat Consultant niet verantwoordelijk is voor door de notaris in rekening gebrachte kosten voor door de notaris uitgevoerde diensten, de verzending dan wel de (tijdige) ontvangst van de notariële afrekening en dat Opdrachtgever de notariële eindafrekening met betrekking tot de bijkomende kosten bij koop (kosten koper), zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, overdrachtsbelasting, BTW, notariskosten, registerkosten, honoraria, etc., binnen de daarvoor gestelde termijn zal voldoen door overschrijving naar het in de notariële eindafrekening vermelde bankrekeningnummer. Consultant is, om welke reden ook, niet verantwoordelijk voor enige afwijking in de bijkomende kosten bij koop, noch voor fiscale naheffingen, noch voor boetes voor de late betaling, noch voor de afhandeling van naheffingen en/of boetes bij te late betaling.
3. Als Opdrachtgever een notariële volmacht op wil laten maken, dient Opdrachtgever dit te doen voor eigen kosten en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor in de notariële volmacht opgenomen teksten, een rechtsgeldige vertaling, de acceptatie van de notariële volmacht door de Spaanse notaris en/of de hypotheekverstrekkende organisatie en voor het (tijdig) arriveren van de notariële volmacht bij de gevolmachtigde in Spanje of elders.
4. Begeleiding bij de notaris betreft uitsluitend begeleiding bij de ondertekening van de koopakte en voor een maximale duur van twee aaneengesloten uren. Indien deze maximale duur buiten schuld van Consultant wordt overschreden, is Consultant gerechtigd elk extra uur of deel van een uur als meerwerk in rekening te brengen tegen het uurtarief zoals bepaald in artikel 4, lid 1 en, indien voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk en/of van toepassing, additionele kosten in rekening te brengen zoals genoemd onder artikel 5, lid 1, 2 en 3.
5. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van een derdengeldenrekening van een notaris of advocaat in Spanje, is Consultant niet verantwoordelijk voor eventueel door de notaris of advocaat gehanteerde kosten, zoals bijvoorbeeld bank- en administratiekosten. Consultant kan niet garanderen dat het deponeren van derdengelden op een derdengeldenrekening bij elke notaris of advocaat in Spanje mogelijk is, dan wel kosteloos mogelijk is bij eender welke notaris of advocaat. Consultant is dan ook niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden financiële of andere schades, mocht om welke reden ook het deponeren van derdengelden op een derdengeldenrekening van een notaris of advocaat in Spanje onmogelijk of slechts gedeeltelijk mogelijk blijken.
6. Opdrachtgever verklaart te weten en te begrijpen dat het tekenen van een notariële akte in Spanje voor personen die geen Spaanse nationaliteit hebben, slechts kan geschieden als deze persoon in het bezit is van een geldige NIE (Número de Identificación de Extranjeros), de Spaanse taal voldoende beheerst en alle in de notariële akte opgenomen zaken volledig begrijpt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een kundig vertaler, mocht Opdrachtgever de Spaanse taal niet of niet voldoende beheersen, dan wel Opdrachtgever Consultant geen opdracht heeft gegeven bij de juridische levering van het betreffende vastgoedobject bij de notaris in Spanje aanwezig te zijn. Opdrachtgever vrijwaart Consultant van elke schade, financieel en/of persoonlijk dan wel schade aan derden, veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van een gegeven vertaling.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een NIE. Consultant kan Opdrachtgever niet begeleiden bij de aanvraag van een definitieve NIE. Consultant is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor het aanmelden van het NIE bij de Spaanse belastingdienst.
8. Consultant is niet verantwoordelijk voor het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van een vastgoedobject in Spanje, dan wel een lagere taxatiewaarde dan door Opdrachtgever verwacht. Opdrachtgever dient zelf vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort. Een door Consultant opgegeven waarde, dient door Opdrachtgever als indicatief te worden beschouwd. Consultant is niet verantwoordelijk voor door de bank, of eender welke organisatie, aan Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden of kosten, of de kosten voor het uitgeven van een bankcheque of anderszins.
9. Betalingen van Opdrachtgever aan Consultant dienen altijd per bankoverschrijving te geschieden, waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient. Een betaling wordt pas als voldaan beschouwd als deze volledig en tijdig op de door Consultant opgegeven bankrekening is bijgeschreven. Opdrachtgever verklaart te zijn geïnformeerd dat bankoverschrijvingen voor betalingen met betrekking tot een aan te kopen vastgoedobject in Spanje, altijd dienen te geschieden vanaf een bankrekening die op naam staat van Opdrachtgever.

Artikel 15
Slotbepalingen
1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Spaans recht van toepassing.
3. Alle door Consultant opgegeven, nog op te geven of met hem overeengekomen prijzen, inclusief de prijzen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden, zijn exclusief de dan in Spanje geldende BTW (IVA), en reis-, verblijf-, toeslag- en onkostenvergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Consultant bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens.
4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is altijd bindend.
5. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf de onder lid 6 van dit artikel genoemde wijzigingsdatum en vervangen automatisch alle eerder verstrekte of van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.
6. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024.
.