Jan Nicolas Consultancy S.L. is een associatief advocaten- en architectenkantoor in Spanje. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Jan Nicolas Consultancy S.L. In onderstaande Algemene Voorwaarden leest u welke rechten en plichten Jan Nicolas Consultancy S.L. en uzelf hebben.

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan Jan Nicolas Consultancy S.L.
b. Consultant: Jan Nicolas Consultancy S.L., met C.I.F. B-10966877, statutair gevestigd in 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die opdrachtgever aan consultant betaalt voor de dienstverlening van consultant exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.

Artikel 2
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een particuliere klant verleent aan consultant.
2. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan in voorkomende gevallen worden afgeweken mits deze afwijkende afspraken schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3
Hoe regelen consultant en opdrachtgever de opdracht?
1. Consultant legt de opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft hij aan dat deze Algemene Voorwaarden van kracht zijn.
2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Geeft opdrachtgever consultant later opdracht om andere of aanvullende diensten uit te voeren, dan bevestigt consultant dit schriftelijk aan opdrachtgever, inclusief de prijsafspraken voor deze dienstverlening. Consultant kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden, maar is dit niet verplicht.
3. Als opdrachtgever het aanbod van de consultant aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet consultant kunnen aantonen dat opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft opdrachtgever consultant niets te betalen.
4. Opdrachtgever ontvangt deze Algemene Voorwaarden bij het aanbod van consultant. Bij het aangaan van een opdracht tot dienstverlening geeft opdrachtgever door ondertekening van de opdracht aan dat opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden ontvangen, gelezen en volledig begrepen heeft en zonder voorbehoud akkoord gaat met al het daarin bepaalde.

Artikel 4
Heeft opdrachtgever bedenktijd?
1. Opdrachtgever heeft geen bedenktijd waarin opdrachtgever van de opdracht af kan zien. Mocht een wettelijke bedenktijd van toepassing zijn of in de toekomst van toepassing worden, geeft opdrachtgever bij het aanvaarden van het aanbod van consultant nadrukkelijk aan af te zien van dit (mogelijk) wettelijk recht.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht in te trekken, waarbij het bepaalde onder Artikel 13 van toepassing zal zijn.

Artikel 5
Welke verplichtingen heeft consultant?
1. Consultant voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit. Hij behartigt hierbij voor zover mogelijk de belangen van opdrachtgever.
2. Consultant houdt opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen, tenzij er geen vorderingen zijn.
3. Consultant is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
4. Consultant houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
5. Consultant zal niet voor de verkoper én koper, dan wel voor de huurder en de verhuurder van hetzelfde object optreden.
6. Consultant mag niet namens opdrachtgever een overeenkomst sluiten, tenzij deze hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.

Artikel 6
Welke verplichtingen heeft opdrachtgever?
1. Opdrachtgever geeft consultant alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag opdrachtgever, in de ruimste zin van het woord, geen activiteiten ontplooien die consultant bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen.
3. Opdrachtgever stelt consultant in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
4. Opdrachtgever draagt het recht van notariskeuze over aan consultant, waarbij consultant, nadat de koop dan wel huur van een object definitief is, uit naam van opdrachtgever een afspraak dient te maken bij de door consultant gekozen notaris in Spanje, op een met alle betrokken partijen overeengekomen dag en tijdstip.
5. Opdrachtgever geeft bij het aangaan van een opdracht tot dienstverlening bij koop consultant toestemming om alle additionele kosten bij koop, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend overdrachtsbelasting, BTW, notariskosten, registerkosten, honoraria, etc., bij opdrachtgever te innen en alle daartoe bevoegde partijen en instanties uit te betalen, na juridische levering van het object.
6. Opdrachtgever zal zonder schriftelijk toestemming van consultant in geen enkel geval, gedurende de looptijd van de opdracht en tot 5 jaar na het beëindigen van de opdracht, gebruikmaken van de diensten van een tijdens de looptijd van de opdracht partij zijnde derde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend advocaat, architect, aannemer, uitvoerder, makelaar, etc.
7. Als opdrachtgever een notariële volmacht op wilt laten maken, dient opdrachtgever dit te doen voor eigen kosten en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor in de notariële volmacht opgenomen teksten, voor de acceptatie van de notariële volmacht door de Spaanse notaris en/of de hypotheekverstrekkende organisatie en voor het (tijdig) arriveren van de notariële volmacht bij de gevolmachtigde in Spanje of elders.
8. Opdrachtgever verklaart te weten en te begrijpen dat het tekenen van een notariële akte in Spanje slechts kan geschieden als opdrachtgever de Spaanse taal voldoende beheerst, alle in de notariële akte opgenomen zaken volledig begrijpt en dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het inschakelen van een kundig vertaler, mocht opdrachtgever de Spaanse taal niet of niet voldoende beheersen. Opdrachtgever vrijwaart consultant van elke schade, financieel en/of persoonlijk dan wel schade aan derden, veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van een gegeven vertaling.
9. Als opdrachtgever zich om welke reden ook niet houdt aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, zowel tijdens als na de looptijd van de opdracht, vervallen alle mogelijke rechten op enige schadevergoeding, hetzij van consultant, hetzij van door consultant ingeschakelde derden, mocht na aankoop blijken dat er zaken zijn of spelen die niet in overeenstemming zijn met de verwachtingen van opdrachtgever, dit in de breedste zin van het woord. Tevens is consultant in dat geval gerechtigd in ieder geval zijn volledig loon, vermeerderd met door consultant gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, bij opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

Artikel 7
Welke werkzaamheden voert consultant uit?
1. Consultant voert voor het afgesproken loon de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden uit voor zover deze naar mening van consultant noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van de opdracht. De opdracht betreft ofwel bemiddeling ofwel het verrichten van andere dienstverlening.
2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
3. Diensten die in pakketvorm worden afgenomen, dienen afzonderlijk te worden genoemd in de opdracht tot dienstverlening. Diensten die niet in de opdracht tot dienstverlening worden genoemd, maar die opdrachtgever in een later stadium alsnog wil afnemen, mogen door consultant tegen het dan geldende tarief en via vooruitbetaling bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Als een zoekopdracht is overeengekomen, geldt dit voor het zoeken naar maximaal drie objecten volgens door opdrachtgever opgegeven specificaties. Consultant is niet verplicht tot het zoeken naar een object als dit door oorzaken buiten de schuld van consultant onmogelijk dan wel niet realistisch is, zoals bijvoorbeeld een onrealistische koopprijs, locatie, oppervlakte, bouwkwaliteit, inbegrepen additionele zaken, te financieren bedrag en/of gewenste afnameperiode. Consultant kan geen enkele garantie geven dat een door opdrachtgever gewenst object ook daadwerkelijk door consultant gevonden kan of zal worden.
5. Overeengekomen werkzaamheden of diensten, al dan niet uit te voeren door consultant of door een door consultant ingeschakelde derde, zijn slechts van toepassing op het in de overeenkomst genoemd aantal objecten. Mocht opdrachtgever deze werkzaamheden of diensten op meer dan het overeengekomen aantal objecten willen toepassen, geldt hiervoor een meerprijs volgens het op dat moment geldende tarief van consultant of de door consultant in te schakelen derde.
6. Werkzaamheden of diensten die niet schriftelijk zijn overeengekomen, maar die opdrachtgever wel wil laten uitvoeren, mogen door consultant worden berekend als meerwerk tegen het dan bij consultant geldende tarief en tegen vooruitbetaling.
7. Consultant is niet verantwoordelijk voor het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van onroerend goed in Spanje. Opdrachtgever dient zelf vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort.
8. Een door consultant aangeboden bouwkundige controle is een globale, visuele controle naar zichtbare gebreken aan een object en de functionering van alle voor consultant eenvoudig toegankelijke installaties. Het is aan consultant om te bepalen door wie de bouwkundige controle wordt uitgevoerd. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor bodemvervuiling en/of voor verschillen, hoe groot ook, met betrekking tot oppervlaktes van een perceel en/of constructie, dan wel door een verkopende partij opgegeven oppervlaktes van een perceel en/of constructie, noch voor de juistheid van erfgrenzen, noch voor gemeentelijke verordeningen, noch voor gebreken die al dan niet tijdens de controle zijn opgemerkt. Opdrachtgever dient bij twijfel over oppervlaktes en/of erfgrenzen voor eigen kosten een topografisch onderzoek uit te laten voeren.
9. In pakketvorm aangeboden diensten zijn ondeelbaar. Het niet of niet volledig afnemen van één of meerdere overeengekomen diensten in pakketvorm geeft derhalve geen recht op enige financiële compensatie of korting. Ook niet als in de praktijk blijkt dat een bepaalde in pakketvorm aangeboden dienst niet noodzakelijk is voor een juiste vervulling van de opdracht of om een andere reden niet uitgevoerd kan of hoeft te worden.
10. Consultant is niet verantwoordelijk voor door een derde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een architect, aannemer, uitvoerder, leverancier, advocaat, makelaar, notaris, etc., gemaakte misslagen en/of vergissingen, bewust of onbewust, noch voor het tussentijds failliet gaan of bedrijfsbeëindiging van een bij de werkzaamheden betrokken derde, bedrijf, persoon en/of organisatie, noch voor zaken die vallen onder overmacht.
11. Als wordt overeengekomen dat consultant regelmatig op een locatie aanwezig dient te zijn ter controle van door derden uitgevoerde werkzaamheden, is het aan consultant om te bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang consultant op de locatie aanwezig dient te zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht. Mocht opdrachtgever consultant opdracht geven vaker dan door consultant noodzakelijk geacht of overeengekomen op een locatie aanwezig te zijn, is consultant gerechtigd de aanwezige uren bij opdrachtgever in rekening te brengen tegen het bij consultant geldende uurloon, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1.

Artikel 8
Wanneer heeft consultant de opdracht vervuld?
1. Met het voldoen van het door consultant aan opdrachtgever in rekening gebracht honorarium geeft opdrachtgever aan dat consultant zijn opdracht naar volle tevredenheid van opdrachtgever vervuld heeft, doch, in geval van deelbetaling, in ieder geval het deel van de opdracht waar het deel van de opdracht waar de betaling voor bedoeld is.
2. Als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt, mondeling dan wel schriftelijk, met betrekking tot een vastgoedobject dat door consultant aan opdrachtgever is voorgesteld, dan wel door opdrachtgever aan consultant is voorgesteld, heeft consultant zijn opdracht ook vervuld, ongeacht of de overeenkomst tot stand komt als gevolg van door consultant verleende diensten.
3. Een opdracht is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van door consultant verleende diensten en/of als opdrachtgever iets koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.

Artikel 9
Hoe wordt het loon berekend?
1. Opdrachtgever spreekt met consultant vooraf af hoe het loon wordt berekend. In de opdracht tot dienstverlening dient consultant vast te leggen of het gaat om een percentage van de koopsom, een vast totaalbedrag of om uurloon. Het uurloon van consultant bedraagt € 75,00 (vijfenzeventig euro) per manuur of deel van een manuur.
2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
3. In specifieke gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
4. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan:
– Het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). Tenzij anders afgesproken, betaalt opdrachtgever een loon gelijk aan één maandhuur, met een minimum van € 1.000,- (duizend euro). Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon.
5. Het loon voor een waardebepaling mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde, doch mag berekend worden aan de hand van de bebouwde oppervlakte.
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen altijd per bankoverschrijving te geschieden, waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient. Een betaling wordt pas als voldaan beschouwd als deze op de door consultant opgegeven bankrekening is bijgeschreven. Betalingen hoger dan € 999,99 dienen altijd per bankoverschrijving voldaan te worden.

Artikel 10
Welke additionele kosten brengt consultant in rekening?
1. Consultant mag naast loon ook additionele kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en/of verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en/of verblijfskosten brengt consultant die kosten alleen in rekening als opdrachtgever hiermee vooraf heeft ingestemd. Gemaakte afspraken dienen in dat geval altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Opdrachtgever is reiskosten verschuldigd van € 0,69 per kilometer als de totaal op het vaste land te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 40 kilometer bedraagt, met uitzondering van het bepaalde onder lid 3 van dit artikel, en verblijfskosten van € 190,- per dag of deel van een dag als de totaal te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 400 kilometer bedraagt. Bij reizen naar de Spaanse eilanden en/of de Afrikaanse gebieden, worden de genoemde reiskosten op het vaste land en de af te leggen afstand op het betreffende eiland vermeerderd met de kosten van het vervoer over water of de lucht. Dit volgens voorkeur van consultant. Consultant mag reiskosten maandelijks, telkens op de eerste dag van de nieuwe maand, aanpassen als brandstofprijzen meer dan 10% gestegen zijn ten opzichte van de eerste dag van de vorige maand, maar telkens met niet meer dan 10%.
3. Bij in pakket aangeboden diensten met betrekking tot aankoopbegeleiding, zijn de kosten voor maximaal één heen- en terugreis, tot een maximum van in totaal 400 kilometer, inbegrepen in het overeengekomen tarief.
4. Voor de afstandsberekening is de afstand die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend tenzij deze in lengte significant verschilt van de werkelijke te reizen afstand. Indien Google Maps geen of geen duidelijk uitsluitsel geeft, dan wel als de door Google weergegeven afstand afwijkt van de werkelijke te reizen afstand, is consultant gerechtigd de afstand naar alle redelijkheid in te schatten.

Artikel 11
Wanneer heeft consultant recht op het loon en gemaakte kosten?
1. Consultant heeft recht op loon bij het aangaan van de opdracht, waarbij bij het aangaan van de opdracht wordt afgesproken op welke wijze en wanneer het loon door opdrachtgever betaalt moet worden. Additionele kosten betaalt opdrachtgever voordat ze door consultant zijn gemaakt, waarbij eventueel te weinig betaalde kosten direct opeisbaar zijn op het moment dat de daadwerkelijk gemaakte kosten duidelijk zijn en te veel betaalde kosten door consultant aan het einde van de opdracht aan opdrachtgever worden gerestitueerd.
2. Bij het aangaan van een opdracht is minimaal 50% van het loon direct door consultant opeisbaar op het moment dat de opdracht door opdrachtgever wordt aangegaan. Het resterende deel van het loon is door consultant opeisbaar op een in de opdrachtbevestiging aangegeven moment. Als in de opdrachtbevestiging geen betaalmoment of betaalperiode is opgenomen, dient het resterende deel van het loon door opdrachtgever binnen zeven dagen na eerste kennisgeving door consultant, hetzij door uitgifte van een factuur, hetzij door een schriftelijke mededeling, voldaan te zijn door middel van een bankoverschrijving naar een door consultant aangegeven bankrekeningnummer.
3. Opdrachtgever hoeft geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
4. Annulering van de opdracht na betaling van additionele kosten geeft geen recht op enige restitutie, ongeacht of het doel van deze additionele kosten vervuld is, dan wel een reis of verblijf daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
5. Na betaling van alle door consultant in rekening gebrachte kosten, doch pas na de juridische levering, ontvangt opdrachtgever op verzoek een eindfactuur.
6. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.
7. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door de bank aan opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden of kosten, of de kosten voor het uitgeven van een bankcheque.

Artikel 12
Wat doet consultant als opdrachtgever niet op tijd betaalt?
1. Als opdrachtgever niet, niet volledig of niet op tijd betaalt, stuurt consultant een betalingsherinnering. Opdrachtgever krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen zeven dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.
2. Betaalt opdrachtgever niet binnen deze zeven dagen? Dan is opdrachtgever in verzuim en mag consultant de opdracht als vervuld beschouwen. Ook wordt vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening gebracht.
3. Als opdrachtgever ook binnen de in lid 2 genoemde termijn niet of niet volledig betaald heeft mag consultant het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend incassokosten en juridische kosten) zijn volledig voor rekening van opdrachtgever, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist. Er zijn wel wettelijke grenzen aan de hoogte van deze kosten.
4. Als opdrachtgever door consultant aangegeven additionele kosten, waaronder in ieder geval reis- en/of verblijfskosten, niet, niet volledig of niet tijdig voldoet, is dit voor consultant reden om de relatie tussen opdrachtgever en consultant als ernstig verstoord te zien, zoals bedoeld onder lid 1 van Artikel 14.

Artikel 13
Kan opdrachtgever de opdracht intrekken?
1. Opdrachtgever mag de opdracht altijd intrekken. Dit dient wel altijd schriftelijk aangetekend te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
3. Consultant heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt, en op minimaal het volledig overeengekomen loon. Ook als bepaalde overeengekomen werkzaamheden nog niet verricht of voltooid zijn.
4. Als consultant door intrekking van de opdracht door opdrachtgever aantoonbare schade lijdt, is opdrachtgever verplicht deze schade binnen zeven dagen nadat consultant heeft aangegeven schade te hebben geleden aan consultant te vergoeden.

Artikel 14
Kan consultant de opdracht teruggeven?
1. Consultant kan de opdracht teruggeven als daar gewichtige redenen voor is of het bepaalde onder lid 2 van dit artikel van toepassing is. Een gewichtige reden is in ieder geval een ernstige verstoring van de relatie tussen opdrachtgever en consultant. Het is in dat geval aan consultant om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie tussen opdrachtgever en consultant is.
2. Een opdracht tot dienstverlening eindigt automatisch na de in de opdracht overeengekomen uiterlijke termijn en/of einddatum. Als in de opdracht tot dienstverlening geen uiterlijke termijn en/of einddatum is overeengekomen, eindig de opdracht tot dienstverlening automatisch zes maanden na het aangaan van de opdracht, zonder dat één der partijen de andere partij hierover op enige wijze dient te informeren.
3. Als tijdens de looptijd van een opdracht tot dienstverlening bij aankoop een akkoord tot stand komt tussen de opdrachtgever en een verkopende partij omtrent de koopcondities, eindigt de opdracht tot dienstverlening op het moment van het bereiken van dit akkoord, ook als dit akkoord tot stand komt op de laatste dag van de looptijd van de opdracht tot dienstverlening, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4. Als het genoemde onder lid 1 van dit artikel of het bepaalde onder Artikel 17 van toepassing is, als opdrachtgever aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen opdrachtgever en consultant, of als opdrachtgever zich niet aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft gehouden, eindig de opdracht direct en is consultant gerechtigd het volledig overeengekomen loon bij opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door consultant gemaakte additionele kosten, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.
5. Als consultant de opdracht teruggeeft zonder dat het bepaalde in lid 1, lid 2 en het bepaalde onder Artikel 17 van toepassing is, hoeft opdrachtgever uitsluitend het loon aan consultant te betalen voor daadwerkelijk door consultant uitgevoerde diensten tegen het normaal geldende tarief per dienst, vermeerderd met door consultant gemaakte additionele kosten. Indien voor een bepaalde dienst geen vast tarief geldt, dan wel een vast tarief niet is vast te stellen, is consultant gerechtigd deze dienst in rekening te brengen tegen het onder Artikel 9, lid 1 genoemde uurloon.
6. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals in dit artikel omschreven, is consultant niet verplicht opdrachtgever op enige wijze schadeloos te stellen of al betaalde gelden te restitueren.

Artikel 15
Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?
1. Als de opdracht is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt, maar een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In een dergelijk geval heeft consultant wel recht op het volledig afgesproken loon, tenzij opdrachtgever significant aannemelijk maakt dat consultant tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
2. Het kan ook zijn dat door een der partijen aangeleverde informatie onjuistheden bevat, waardoor consultant, onbedoeld, aan de andere partij onjuiste informatie verstrekt. Als naar aanleiding van deze informatie een koop- of huurovereenkomst wordt gesloten die op enig moment niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, heeft consultant recht op het volledig afgesproken loon, tenzij opdrachtgever significant aannemelijk maakt dat consultant tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
3. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor door opdrachtgever geleden schades als een koop- of huurovereenkomst niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, noch verplicht tot het restitueren van al door opdrachtgever gedane betalingen van loon en/of additionele kosten.
4. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor door opdrachtgever geleden schades als een object niet wordt aangekocht, een verkopende partij een overeenkomst intrekt, consultant bij een door opdrachtgever gegeven zoekopdracht geen object volgens door opdrachtgever opgegeven specificaties vindt, geen enkel object door opdrachtgever wordt aangekocht en/of als opdrachtgever om welke reden ook niet tot koop overgaat, noch is consultant in deze situaties verplicht tot enige restitutie van door opdrachtgever betaalde gelden en heeft consultant recht op het volledig afgesproken loon.

Artikel 16
Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?
1. In sommige gevallen wordt een onroerende zaak tussentijds toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de opdracht nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van consultant afhankelijk is van de daadwerkelijke aankoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van het uurloon van consultant, zoals genoemd in artikel 9, lid 1, vermeerderd met door consultant gemaakte additionele kosten.
2. Consultant en opdrachtgever kunnen voor het aangaan van een opdracht afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij tussentijdse toedeling.
3. Als diensten in pakket voor een vast tarief worden afgenomen, heeft consultant bij tussentijdse toedeling in ieder geval recht op de tot dan toe betaalde gelden.

Artikel 17
Wat gebeurt er als opdrachtgever komt te overlijden?
1. Als opdrachtgever de enige opdrachtgever is, eindigt de opdracht als opdrachtgever overlijdt, tenzij de erfgenamen van opdrachtgever de opdracht willen handhaven.
2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van de opdrachtgevers overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 13, lid 3 en lid 4 van toepassing.

Artikel 18
Kan het zijn dat opdrachtgever na beëindiging van de opdracht consultant toch nog loon moet betalen?
1. Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt moet opdrachtgever consultant loon betalen als de overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6, lid 2. Consultant heeft dan recht op minimaal het overeengekomen loon. Is als loon een percentage van de koopprijs afgesproken, dan heeft consultant recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro), vermeerderd met door consultant gemaakte kosten. Is als loon een percentage van de huurprijs afgesproken, dan heeft consultant recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke gevraagde huurprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 2.500,- (tweeduizendenvijfhonderd euro) vermeerderd met door consultant gemaakte kosten.
2. Opdrachtgever moet consultant ook loon betalen als een door opdrachtgever gegeven opdracht, buiten de schuld van consultant, onmogelijk blijkt om uit te voeren zonder meerkosten en opdrachtgever afziet van de betaling van deze meerkosten.
3. Als opdrachtgever besluit de opdracht te verlengen, nadat deze is beëindigd zoals bepaald in Artikel 14 lid 2, wordt dit gezien als een nieuwe opdracht en vervallen daarmee alle daarvoor gemaakte afspraken en/of overeenkomsten. Reeds betaalde gelden hoeven dan door consultant niet verrekend te worden met nog te betalen gelden, noch gerestitueerd te worden. Indien op dat moment sprake is van andere bij consultant geldende voorwaarden en/of tarieven, gelden op deze nieuwe overeenkomst deze nieuwe voorwaarden en/of tarieven.

Artikel 19
Wat gebeurt er als opdrachtgever een geschil met consultant heeft?
1. Als opdrachtgever een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt opdrachtgever deze klacht schriftelijk aangetekend bij consultant binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht. Als deze klacht niet tot een oplossing leidt kan opdrachtgever het klachtenformulier ten kantore van consultant invullen en inleveren bij de betreffende geschillencommissie die zich dan over de klacht zal buigen. Als ook dit niet tot een oplossing leidt kan opdrachtgever het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar consultant statutair gevestigd is.
2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de klacht eerst volledig en duidelijk omschreven door opdrachtgever bij consultant is ingediend zoals bepaalt in lid 1 van dit artikel en consultant niets met de klacht doet.
3. Wanneer opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is consultant niet aan de beslissing van de geschillencommissie gebonden en mag consultant het geschil ter beoordeling voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar consultant statutair gevestigd is.
4. Als consultant een geschil wil voorleggen, heeft hij de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter.
5. Als opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie dan wel de rechter, kan opdrachtgever consultant niet aansprakelijk stellen voor door opdrachtgever gemaakte of nog te maken (juridische) kosten. Als de geschillencommissie dan wel rechter uitspreekt dat consultant geen blaam treft, is consultant gerechtigd om alle door consultant gemaakte en wellicht nog te maken kosten, waaronder in ieder geval juridische kosten, bij opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van € 2.500,- (tweeduizendenvijfhonderd euro).

Artikel 20
Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?
1. Als opdrachtgever afwijkende afspraken met consultant maakt, moeten deze schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 21
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 22
Overige voorwaarden
1. Het loon, additionele kosten, maar ook alle bedragen en tarieven genoemd in deze Algemene Voorwaarden, op de website en in overige uitingen van consultant zijn altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje, reis- en verblijfskosten en overige in opdracht van opdrachtgever gemaakte kosten.
2. Een door consultant uitgebrachte offerte heeft een geldigheid van maximaal 7 dagen na offertedatum. Tot het moment van ondertekening door alle partijen en betaling dient een opdracht tot dienstverlening te worden beschouwd als een offerte.
3. Als deze Algemene Voorwaarden afwijken van andere in de uitingen van consultant gebruikte Algemene Voorwaarden, dienen deze Algemene Voorwaarden beschouwd te worden als enige Algemene Voorwaarden, waardoor noch opdrachtgever, noch consultant kunnen verwijzen naar andere voorwaarden
4. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestiging van consultant.
5. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is altijd bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 02 januari 2000 en voor het laatst bijgewerkt op 01 oktober 2022.