Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Jan Nicolas Consultancy S.L., met C.I.F. B-10966877, met het contactadres Apartado de Correos 222, 03720 Benissa (Alicante), Spanje. In onderstaande Algemene Voorwaarden leest u welke rechten en plichten Jan Nicolas Consultancy S.L. en uzelf hebben. Ze zijn in werking getreden op 2 januari 2020.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan Jan Nicolas Consultancy S.L.
b. Consultant: Jan Nicolas Consultancy S.L., met C.I.F. B-10966877, statutair gevestigd in 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die opdrachtgever aan consultant betaalt voor de dienstverlening van consultant exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.

Artikel 2
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een opdracht tot dienstverlening bij koop en/of huur die opdrachtgever verleent aan consultant.

Artikel 3
Hoe regelen consultant en opdrachtgever de opdracht?
1. De opdracht aan consultant geldt als gegeven zodra de opdracht tot dienstverlening door opdrachtgever is geaccepteerd, schriftelijk of mondeling, waarmee opdrachtgever meteen de toepasselijke algemene voorwaarden van de opdracht tot dienstverlening heeft geaccepteerd. Het in handen geven van deze algemene voorwaarden kan schriftelijk, via een downloadlink of persoonlijk gebeuren. Dit naar keuze van consultant.
2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Als opdrachtgever consultant later opdracht geeft om andere of aanvullende diensten uit te voeren, bevestigt consultant dit schriftelijk aan opdrachtgever, inclusief de prijsafspraken voor deze aanvullende dienstverlening. Consultant kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden, maar is dit niet verplicht.
3. Als opdrachtgever het aanbod van de consultant aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet consultant kunnen aantonen dat opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft opdrachtgever consultant niets te betalen. Dit kan, buiten een getekende opdracht tot dienstverlening, ook door bijvoorbeeld e-mailverkeer, een door opdrachtgever geaccepteerde koopovereenkomst, ondertekende algemene voorwaarden of opgenomen telefoongesprekken.
4. Bij het aangaan van een opdracht geeft opdrachtgever door ondertekening van de aan opdrachtgever overhandigde algemene voorwaarden aan dat opdrachtgever de algemene voorwaarden ontvangen, gelezen en volledig begrepen heeft en zonder voorbehoud akkoord gaat met al het daarin bepaalde.

Artikel 4
Heeft opdrachtgever bedenktijd?
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft opdrachtgever geen bedenktijd waarin opdrachtgever van de opdracht af kan zien. Mocht een wettelijke bedenktijd van toepassing zijn of in de toekomst van toepassing worden, geeft opdrachtgever bij het aanvaarden van het aanbod van consultant nadrukkelijk aan af te zien van dit (mogelijk) wettelijk recht.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht in te trekken, waarbij het bepaalde onder Artikel 13 van deze voorwaarden van toepassing zal zijn.

Artikel 5
Welke verplichtingen heeft consultant?
1. Consultant voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit.
2. Consultant houdt opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen, doch in ieder geval één keer per maand, tenzij er geen vorderingen zijn.
3. Consultant is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
4. Consultant houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens voor zover mogelijk aan de wettelijke bepalingen.
5. Consultant treedt op als intermediair tussen de koper én verkoper van hetzelfde object alsook voor de huurder en verhuurder van hetzelfde object.
6. Consultant mag niet namens opdrachtgever een overeenkomst sluiten, tenzij opdrachtgever hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.

Artikel 6
Welke verplichtingen heeft opdrachtgever?
1. Opdrachtgever geeft consultant alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
2. Tenzij opdrachtgever schriftelijk iets anders afspreekt, mag opdrachtgever geen activiteiten ontplooien die consultant bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. Opdrachtgever mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van de diensten van een andere consultant, makelaar of vertegenwoordiger of, na ondertekening van de opdracht tot dienstverlening, zelf in contact treden met de verkopende partij of diens vertegenwoordiger, noch zelf onderhandelingen voeren met de verkopende partij dan wel diens vertegenwoordiger, ook niet als de opdracht, om welke reden ook, door opdrachtgever wordt teruggegeven, of consultant de opdracht teruggeeft met een reden zoals bepaald onder Artikel 14, lid 1 en/of lid 2.
3. Opdrachtgever stelt consultant in staat zijn verplichtingen in het kader van de wettelijke verplichtingen in Spanje te vervullen.
4. Als opdrachtgever zich om welke reden ook niet houdt aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, vervallen alle mogelijke rechten op enige schadevergoeding, hetzij van consultant, hetzij van door consultant ingeschakelde derden, mocht na aankoop blijken dat er zaken zijn of spelen die niet in overeenstemming zijn met de verwachtingen van opdrachtgever, en/of bij juridische onjuistheden en/of bij bouwkundige problemen en/of bij afwijkingen in oppervlaktes en/of in registraties. Tevens is consultant in dat geval gerechtigd in ieder geval zijn volledig loon, vermeerderd met door consultant gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, bij opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).
5. Opdrachtgever zal zonder schriftelijk toestemming van consultant in geen enkel geval, gedurende de looptijd van de opdracht en tot 5 jaar na het beëindigen van de opdracht, contact opnemen met een door consultant ingeschakelde derde, zoals bijvoorbeeld advocaat, architect, aannemer, uitvoerder, makelaar, etc, noch gebruik maken van de diensten van zo’n derde. Mocht opdrachtgever om welke reden ook besluiten contact op te nemen met zo’n derde, dan wel gebruik maken van de diensten van zo’n derde binnen de in dit lid genoemde periode, is consultant gerechtigd een schadevergoeding bij opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door consultant gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

Artikel 7
Welke werkzaamheden voert consultant uit?
1. Consultant voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die naar mening van consultant noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van de opdracht.
2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
3. Diensten die in pakket worden afgenomen, dienen afzonderlijk te worden genoemd in de opdracht tot dienstverlening. Diensten die niet in de opdracht tot dienstverlening worden genoemd, maar die opdrachtgever in een later stadium alsnog wil afnemen, mogen door consultant tegen het dan geldende tarief en via vooruitbetaling bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Als een zoekopdracht is overeengekomen, geldt dit voor het zoeken naar maximaal drie objecten volgens door opdrachtgever opgegeven specificaties. Consultant is niet verplicht tot het zoeken naar een object als dit door oorzaken buiten de schuld van consultant onmogelijk dan wel niet realistisch is, zoals bijvoorbeeld een onrealistische koopprijs, locatie, oppervlakte, bouwkwaliteit, inbegrepen additionele zaken, te financieren bedrag en/of gewenste afnameperiode. Of een zoekopdracht realistisch is, is altijd ter beoordeling door consultant. Consultant kan geen enkele garantie geven dat een door opdrachtgever gewenst object ook daadwerkelijk door consultant gevonden kan of zal worden.
5. Als bepaalde werkzaamheden of services van derden is overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden of services van een architect, aannemer, uitvoerder en/of advocaat, zijn deze werkzaamheden of services slechts van toepassing op één object. Mocht opdrachtgever de werkzaamheden of services van deze derden op meer dan één object willen toepassen, geldt hiervoor een meerprijs volgens het op dat moment geldende tarief van de betreffende persoon, het bedrijf of de organisatie.
6. Als begeleiding bij een bezichtiging is overeengekomen, geldt dit voor maximaal drie objecten, mits deze bezichtigingen op dezelfde dag en aansluitend plaatsvinden, waarbij maximaal honderdtwintig minuten tussen de vorige en volgende bezichtiging als aansluitend beschouwd wordt, reistijd meegerekend. Als de bezichtigingen buiten de schuld van consultant niet op dezelfde dag en/of aansluitend plaatsvinden of kunnen vinden, is consultant gerechtigd vanaf de bezichtiging die niet aansluitend plaatsvindt of kan vinden, de werkzaamheden als additionele werkzaamheden te beschouwen en het gebruikelijke uurloon in rekening te brengen, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1., vermeerderd met eventuele reis- en verblijfskosten.
7. Als controle van documenten, het opmaken van contracten, ondersteuning bij onderhandelingen, analyseringen, waardebepalingen, biedingsstrategieën, ondersteuning bij onderhandelingen, begeleiding bij de notaris en/of tolkfunctie bij de notaris wordt overeengekomen, zijn deze werkzaamheden of diensten slechts van toepassing op één object, doch in ieder geval nimmer vaker dan één keer. Als op de overeengekomen datum van het passeren van de koopakte bij de notaris in Spanje, het passeren, buiten de schuld van consultant om, geen doorgang kan vinden of met meer dan twee uur vertraagd wordt, is consultant gerechtigd het gebruikelijke uurloon in rekening te brengen, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1., vanaf het moment dat zijn werkzaamheden hervat worden, vermeerderd met eventuele reis- en verblijfskosten.
8. Consultant is niet verantwoordelijk voor het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van onroerend goed in Spanje. Consultant geeft u het advies om vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort.
9. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor bouwkundige problemen in door consultant bezochte objecten dan wel door derden aangeboden objecten, noch voor fouten dan wel onjuistheden in een bouwkundig rapport dat is opgemaakt door een derde, al dan niet in opdracht of met goedkeuring van consultant. Een door consultant aangeboden bouwinspectie is een globale inspectie naar zichtbare gebreken aan een object, zowel interieur als exterieur en de functionering van alle toegankelijke installaties. Het is aan consultant om te bepalen door wie hij deze bouwtechnische inspectie laat uitvoeren. Consultant is niet verantwoordelijk voor gebreken die niet tijdens deze inspectie zijn opgemerkt. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor bodemvervuiling en/of voor verschillen, hoe groot ook, met betrekking tot oppervlaktes van een perceel en/of constructie, dan wel door een verkopende partij opgegeven oppervlakte van een perceel en/of constructie, noch voor de juistheid van erfgrenzen dan wel gemeentelijke verordeningen. Consultant adviseert opdrachtgever om bij twijfel over oppervlaktes en/of erfgrenzen een topografisch onderzoek uit te laten voeren.
10. Consultant kan op verzoek en voor kosten van opdrachtgever een notariële machtiging op laten maken bij een notaris in Nederland. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van alle door de notaris in Nederland gewenste documentatie. Consultant is op geen enkele manier verantwoordelijk voor in de notariële volmacht opgenomen teksten, noch voor de acceptatie van de notariële volmacht door de Spaanse notaris en/of de hypotheekverstrekkende organisatie, noch voor het (tijdig) arriveren van de notariële volmacht bij de gevolmachtigde in Spanje of elders.
11. Opdrachtgever is hierbij door consultant geïnformeerd dat het tekenen van een notariële akte in Spanje, slechts kan geschieden als opdrachtgever de Spaanse taal voldoende beheerst, alle in de notariële akte opgenomen zaken volledig begrijpt en dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het inschakelen van een kundig vertaler, mocht opdrachtgever de Spaanse taal niet of niet voldoende beheersen. In geval opdrachtgever gebruik maakt van de door consultant aangeboden assistentie bij de notaris in Spanje, weet opdrachtgever dat consultant een kundig vertaler is, doch niet beëdigd. Opdrachtgever vrijwaart consultant derhalve op voorhand van elke schade, financieel en/of persoonlijk dan wel schade aan derden, veroorzaakt door een verkeerde interpretatie door opdrachtgever dan wel overige betrokkenen.
12. Het niet of niet volledig afnemen van één of meerdere overeengekomen diensten, geeft geen recht op enige financiële compensatie of korting. Ook niet als in de praktijk blijkt dat een bepaalde in een pakket aangeboden dienst niet noodzakelijk is voor een juiste vervulling van de opdracht of om een andere reden niet uitgevoerd kan worden.
13. Consultant is niet verantwoordelijk voor door een derde (architect, aannemer, uitvoerder, leverancier, advocaat, architect, etc.) en/of opdrachtgever gemaakte fouten, bewust of onbewust, noch voor het tussentijds failliet gaan of bedrijfsbeëindiging van een bij de werkzaamheden betrokken derde, bedrijf, persoon en/of organisatie, noch voor zaken die vallen onder overmacht.
14. Als wordt overeengekomen dat consultant regelmatig op een locatie aanwezig dient te zijn ter controle van door derden uitgevoerde werkzaamheden, is het aan consultant om te bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang consultant op de locatie aanwezig dient te zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht. Bij bouwtoezicht dient dit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, minimaal vier keer tijdens de totale bouwwerkzaamheden te geschieden, doch niet meer dan in totaal zestien manuur gedurende de hele bouwperiode. Mocht opdrachtgever consultant opdracht geven, vaker dan door consultant noodzakelijk geacht of overeengekomen, op een locatie aanwezig te zijn, is consultant gerechtigd de aanwezige uren bij opdrachtgever in rekening te brengen tegen het bij consultant geldende uurloon, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1, en reis- en verblijfskosten, zoals genoemd onder artikel 10, lid 2.

Artikel 8
Wanneer heeft consultant de opdracht vervuld?
1. Tenzij opdrachtgever iets anders heeft afgesproken, geeft opdrachtgever met het voldoen van het door consultant aan opdrachtgever in rekening gebracht honorarium aan dat consultant zijn opdracht naar volle tevredenheid van opdrachtgever vervuld heeft. Indien sprake is van betaling van een deel van het totale honorarium van consultant, geeft opdrachtgever door het voldoen van dit deel van het honorarium aan dat het deel van de opdracht waar de betaling voor bedoeld is, door consultant naar volle tevredenheid van opdrachtgever vervuld is.
2. Als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt met betrekking tot een vastgoed object dat door consultant aan opdrachtgever is voorgesteld, dan wel door opdrachtgever is voorgesteld aan consultant, maar die niet het gevolg is van door consultant verleende diensten, heeft consultant zijn opdracht ook vervuld.

Artikel 9
Hoe wordt het loon berekend?
1. Tenzij in de opdracht anders wordt vastgelegd, bedraagt het half uurloon van consultant € 75,00 (vijfenzeventig euro) per half manuur of deel van een half manuur. In de opdracht kan hiervan afgeweken worden als wordt vastgelegd dat het loon een percentage van de koop- of huursom bedraagt of een vast totaalbedrag wordt afgesproken.
2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
3. In specifieke gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
4. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan:
– Het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). Tenzij anders afgesproken, betaalt opdrachtgever een loon gelijk aan één maandhuur, met een minimum van € 1.000,- (duizend euro). Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon.
5. Het loon voor een waardebepaling mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde.
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen altijd per bankoverschrijving te geschieden, waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient. Een betaling wordt pas als voldaan beschouwd als deze op de door consultant opgegeven bankrekening is bijgeschreven.

Artikel 10
Welke kosten brengt consultant in rekening?
1. Tenzij anders overeengekomen kan consultant naast loon ook kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en/of verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en/of verblijfskosten brengt consultant die kosten alleen in rekening als opdrachtgever hiermee vooraf heeft ingestemd. Gemaakte afspraken dienen in dat geval altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever reiskosten verschuldigd van € 0,69 per kilometer als de totaal op het vaste land te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 40 kilometer bedraagt en verblijfskosten van € 190,- per dag of deel van een dag als de totaal te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 400 kilometer bedraagt. Bij reizen naar de Spaanse eilanden en/of de Afrikaanse gebieden, worden de genoemde reiskosten op het vaste land en de af te leggen afstand op het betreffende eiland vermeerderd met de kosten van het vervoer over water of de lucht. Dit volgens voorkeur van consultant. Consultant is gerechtigd reiskosten elke 3 maanden aan te passen als brandstofprijzen significant gestegen zijn, maar telkens met niet meer dan 10%.
3. Tenzij anders overeengekomen zijn de reiskosten voor één heen- en terugrit op het vaste land van Spanje, tot een totaal te reizen afstand van 400 kilometer (heen- en terugreis inbegrepen), in het tarief van het pakket ‘Aankoopmakelaar Compleet’ inbegrepen. Vanaf 401 te reizen kilometers (heen- en terugreis inbegrepen) wordt in dat geval de kilometervergoeding en verblijfskosten, zoals genoemd onder lid 2 van dit artikel, in rekening gebracht. In het geval dat de totaal te reizen afstand minder dan 400 kilometer bedraagt dan wel niet plaatsvindt, geeft dit geen recht op korting op eventuele vervolg reis- en/of verblijfskosten, noch op enige financiële compensatie, noch op enige restitutie van al betaalde reis- en/of verblijfskosten.
4. Voor de afstandsberekening is de afstand die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend tenzij deze in hoogte significant verschilt van de werkelijke te reizen afstand. Indien Google Maps geen of geen duidelijk uitsluitsel geeft, dan wel als de door Google weergegeven afstand significant afwijkt van de werkelijke te reizen afstand, is consultant gerechtigd de afstand naar alle redelijkheid in te schatten.
5. In het geval dat consultant gebruik maakt van begeleiding door consultant bij de notaris in Spanje, dan wel een tolkfunctie door consultant bij de notaris in Spanje, doet opdrachtgever automatisch afstand van zijn/haar recht tot het bepalen van het notariskantoor waar de koopakte dient te passeren, op een door alle partijen nader overeen te komen datum en tijdstip, en draagt hij/zij dit recht over aan consultant om dit eenzijdig en zonder verdere toestemming van eender welke partij de beslissen. Mocht opdrachtgever bij het aangaan van de opdracht tot dienstverlening, dan wel tijdens de duur van de opdracht tot dienstverlening, besluiten toch zelf gebruik te maken van dit recht tot notariskeuze, is consultant gerechtigd om, in geval opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van consultant bij de notaris in Spanje, reis- en/of verblijfskosten in rekening te brengen zoals genoemd onder artikel 10. Lid 1.
6. Additionele kosten dienen altijd via vooruitbetaling voldaan te worden, waarbij eventueel te weinig betaalde kosten direct opeisbaar zijn op het moment dat de daadwerkelijk gemaakte kosten duidelijk zijn en te veel betaalde kosten door consultant aan het einde van de opdracht aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

Artikel 11
Wanneer heeft consultant recht op het loon en gemaakte kosten?
1. Consultant heeft recht op loon bij het aangaan van de opdracht, waarbij bij het aangaan van de opdracht wordt afgesproken op welke wijze en wanneer het loon door opdrachtgever betaalt moet worden. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, betaalt opdrachtgever altijd voordat ze door consultant zijn gemaakt.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij een opdracht voor aankoopbegeleiding minimaal 50% van het loon direct door consultant opeisbaar op het moment dat de opdracht door opdrachtgever wordt aangegaan. Het resterende deel van het loon is door consultant opeisbaar op een in de opdrachtbevestiging aangegeven moment. Als in de opdrachtbevestiging geen betaalmoment of betaalperiode is opgenomen, dient het resterende deel van het loon door opdrachtgever binnen zeven dagen na eerste kennisgeving door consultant, hetzij door uitgifte van een factuur, hetzij door een schriftelijke mededeling, voldaan te zijn door middel van een bankoverschrijving naar een door consultant aangegeven bankrekeningnummer.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hoeft opdrachtgever geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft annulering van de opdracht na betaling van additionele kosten geen recht op enige restitutie, ongeacht of het doel van deze additionele kosten vervuld is, dan wel een reis of verblijf daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
5. Na betaling van alle door consultant in rekening gebrachte kosten ontvangt opdrachtgever, indien gewenst, een eindfactuur.
6. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.
7. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door de bank aan opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden of kosten van bijvoorbeeld een bankcheque.

Artikel 12
Wat doet consultant als opdrachtgever niet op tijd betaalt?
1. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, stuurt consultant een betalingsherinnering. Opdrachtgever krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Bij niet volledig of niet tijdig betalen vervallen wel direct alle rechten van opdrachtgever op werkzaamheden van consultant en wordt de opdracht als vervuld beschouwd.
2. Betaalt opdrachtgever niet binnen deze 7 dagen? Dan is opdrachtgever in verzuim en mag consultant de wettelijke rente in rekening brengen.
3. Na de onder lid 2 genoemde 7 dagen mag consultant het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incasso- en juridische kosten) zijn dan voor rekening van opdrachtgever, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
4. Als opdrachtgever door consultant aangegeven additionele kosten, waaronder in ieder geval reis- en/of verblijfskosten, niet, niet volledig of niet tijdig voldoet, is dit voor consultant reden om de relatie tussen opdrachtgever en consultant als ernstig verstoord te zien, zoals bedoeld onder lid 1 van Artikel 14.

Artikel 13
Kan opdrachtgever de opdracht intrekken?
1. Opdrachtgever mag de opdracht altijd intrekken. Dit dient wel altijd schriftelijk aangetekend te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
3. Consultant heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt, en op minimaal het overeengekomen loon.
4. Als consultant door intrekking van de opdracht door opdrachtgever aantoonbare schade lijdt, is opdrachtgever verplicht deze schade binnen 7 dagen nadat consultant heeft aangegeven schade te hebben geleden aan consultant te vergoeden.

Artikel 14
Kan consultant de opdracht teruggeven?
1. Consultant kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft of het bepaalde onder lid 2 van dit artikel van toepassing is. Een gewichtige reden is in ieder geval een ernstige verstoring van de relatie tussen opdrachtgever en consultant. Het is altijd aan consultant om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie tussen opdrachtgever en consultant is. Consultant dient opdrachtgever schriftelijk te informeren als volgens consultant sprake is van een ernstige verstoring in de relatie tussen opdrachtgever en consultant.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eindigt een opdracht tot dienstverlening automatisch zes maanden na het aangaan van de opdracht, zonder dat één der partijen de andere partij hierover op enige wijze dient te informeren. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals in dit lid omschreven, is consultant niet verplicht opdrachtgever op enige wijze schadeloos te stellen of al betaalde gelden te restitueren.
3. In geval tijdens de looptijd van een opdracht tot dienstverlening bij aankoop een schriftelijk akkoord tot stand komt tussen de opdrachtgever en een verkopende partij omtrent de koopcondities, eindigt de gesloten opdracht tot dienstverlening bij aankoop direct na het transport van de koopakte bij de notaris in Spanje, mits het transport plaatsvindt uiterlijk drie maanden nadat het genoemde schriftelijk akkoord tot stand is gekomen, ook als dit akkoord tot stand komt op de laatste dag van de looptijd van de opdracht tot dienstverlening, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4. Als het genoemde onder lid 1 van dit artikel of het bepaalde onder Artikel 17 van toepassing is, als opdrachtgever aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen opdrachtgever en consultant, of als opdrachtgever zich niet aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft gehouden, is consultant gerechtigd de volledig overeengekomen courtage bij opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door consultant gemaakte additionele kosten en de dan geldende BTW in Spanje, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.
5. Als consultant de opdracht teruggeeft zonder dat het bepaalde in lid 1, lid 2 en het bepaalde onder Artikel 17 van toepassing is, hoeft opdrachtgever uitsluitend het loon aan consultant te betalen voor daadwerkelijk door consultant uitgevoerde diensten tegen het normaal geldende tarief per dienst, vermeerderd met door consultant gemaakte additionele kosten en de dan geldende BTW in Spanje. Indien voor een bepaalde dienst geen vast tarief geldt, dan wel een vast tarief niet is vast te stellen, is consultant gerechtigd deze dienst in rekening te brengen tegen het onder Artikel 9, lid 1 genoemde loon per half uur.

Artikel 15
Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?
1. Als de opdracht is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt, maar een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In een dergelijk geval heeft consultant wel recht op het volledig afgesproken loon, tenzij opdrachtgever significant aannemelijk maakt dat consultant tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
2. Het kan ook zijn dat door een der partijen aangeleverde informatie onjuistheden bevat, waardoor consultant, onbedoeld, aan de andere partij onjuiste informatie verstrekt. Als naar aanleiding van deze informatie een koop- of huurovereenkomst wordt gesloten die op enig moment niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, heeft consultant recht op het volledig afgesproken loon, tenzij opdrachtgever significant aannemelijk maakt dat consultant tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
3. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor door opdrachtgever geleden schades als een koop- of huurovereenkomst niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, noch verplicht tot het restitueren van al door opdrachtgever gedane betalingen van loon en/of additionele kosten.
4. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor door opdrachtgever geleden schades als een object niet wordt aangekocht, dan wel een verkopende partij een overeenkomst intrekt, dan wel als consultant bij een door opdrachtgever gegeven zoekopdracht geen object volgens door opdrachtgever opgegeven specificaties vindt, dan wel als geen enkel object door opdrachtgever wordt aangekocht. In al deze gevallen is consultant niet verplicht tot enige restitutie van door opdrachtgever betaalde gelden.

Artikel 16
Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?
1. In sommige gevallen wordt een onroerende zaak tussentijds toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de opdracht nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van consultant afhankelijk is van de daadwerkelijke aankoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van het uurloon van consultant, zoals genoemd in artikel 9, lid 1, vermeerderd met door consultant gemaakte additionele kosten.
2. Consultant en opdrachtgever kunnen voor het aangaan van een opdracht afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij tussentijdse toedeling.
3. Als diensten in pakket voor een vast tarief worden afgenomen, heeft consultant bij tussentijdse toedeling in ieder geval recht op de tot dan toe betaalde gelden.

Artikel 17
Wat gebeurt er als opdrachtgever komt te overlijden?
1. Als opdrachtgever de enige opdrachtgever is, eindigt de opdracht als opdrachtgever overlijdt, tenzij de erfgenamen van opdrachtgever de opdracht willen handhaven.
2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van de opdrachtgevers overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 13, lid 3 en lid 4 van toepassing.

Artikel 18
Kan het zijn dat opdrachtgever na beëindiging van de opdracht consultant toch nog loon moet betalen?
1. Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt moet opdrachtgever consultant loon betalen als de overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6, lid 2. Consultant heeft dan recht op minimaal het overeengekomen loon, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Is als loon een percentage van de koopprijs afgesproken, dan heeft consultant recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro), vermeerderd met door consultant gemaakte kosten. Is als loon een percentage van de huurprijs afgesproken, dan heeft consultant recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke gevraagde huurprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 2.500,- (tweeduizendenvijfhonderd euro) vermeerderd met door consultant gemaakte kosten.
2. Opdrachtgever moet consultant ook loon betalen als een door opdrachtgever gegeven opdracht, buiten de schuld van consultant, onmogelijk blijkt om uit te voeren zonder meerkosten en opdrachtgever afziet van de betaling van deze meerkosten.
3. Als opdrachtgever besluit de opdracht te verlengen, nadat deze door consultant is teruggegeven zoals bepaald in Artikel 14, lid 2, wordt dit door consultant gezien als een nieuwe opdracht en vervallen daarmee alle daarvoor gemaakte afspraken en/of overeenkomsten. Reeds betaalde gelden hoeven dan door consultant niet verrekend te worden met nog te betalen gelden, noch gerestitueerd te worden.

Artikel 19
Wat gebeurt er als opdrachtgever een geschil met consultant heeft?
1. Als opdrachtgever een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt opdrachtgever deze klacht schriftelijk aangetekend bij consultant. Als deze klacht niet tot een oplossing leidt kan opdrachtgever het klachtenformulier ten kantore van consultant invullen en inleveren bij de betreffende geschillencommissie die zich dan over uw klacht zal buigen. Als ook dit niet tot een oplossing leidt kan opdrachtgever het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar consultant statutair gevestigd is.
2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de klacht eerst volledig en duidelijk omschreven door opdrachtgever bij consultant is ingediend zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel en consultant niets met de klacht doet.
3. Wanneer opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is consultant niet aan de beslissing van de geschillencommissie gebonden en mag consultant het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar consultant statutair gevestigd is.
4. Als consultant een geschil wil voorleggen, heeft hij de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter.
5. Als opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie dan wel de rechter, kan opdrachtgever consultant niet aansprakelijk stellen voor door opdrachtgever gemaakte of nog te maken (juridische) kosten. Als de geschillencommissie dan wel rechter uitspreekt dat consultant geen blaam treft, is consultant gerechtigd om alle door consultant gemaakte en wellicht nog te maken kosten, waaronder in ieder geval juridische kosten, bij opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van € 2.500,- (tweeduizendenvijfhonderd euro).

Artikel 20
Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?
1. Als opdrachtgever afwijkende afspraken met consultant maakt, moet consultant die schriftelijk vastleggen.

Artikel 21
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 22
Overige voorwaarden
1. Tenzij duidelijk schriftelijk anders afgesproken, zijn het loon, additionele kosten, maar ook alle bedragen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden, op de website en in overige uitingen van consultant altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje, reis- en verblijfskosten en overige in opdracht van opdrachtgever gemaakte kosten.
2. Een door consultant uitgebrachte offerte heeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een geldigheid van maximaal 14 dagen na offertedatum. Tot het moment van ondertekening door alle partijen dient een opdracht tot dienstverlening te worden beschouwd als een offerte.
3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen afwijken van de Algemene Voorwaarden die consultant bij het aangaan van een opdracht tot dienstverlening aan opdrachtgever overhandigd. In dat geval dienen de Algemene Voorwaarden die consultant aan opdrachtgever overhandigd bij het aangaan van de opdracht tot dienstverlening beschouwd te worden als enige Algemene Voorwaarden, waardoor noch opdrachtgever, noch consultant kunnen verwijzen naar andere bij consultant, dan wel opdrachtgever, in gebruik zijnde voorwaarden
4. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestiging van consultant.
5. De Nederlandse teksten zijn in deze Algemene Voorwaarden altijd leidend en derhalve bindend. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor misverstanden door de vertaling van deze Algemene Voorwaarden, al dan niet automatisch. Ook niet als deze vertaling gebeurt door een door consultant beschikbaar gestelde vertaalmodule of anderszins.