Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Jan Nicolas Consultancy S.L., met C.I.F. B-10966877, statutair gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje, met uitzondering van de Algemene Voorwaarden Bouw- & Renovatie, welke afzonderlijk van kracht zijn. In onderstaande Algemene Voorwaarden leest u welke rechten en plichten Jan Nicolas Consultancy S.L. en uzelf hebben. Ze zijn in werking getreden op 2 januari 2020.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan Jan Nicolas Consultancy S.L.
b. Consultant: Jan Nicolas Consultancy S.L., met C.I.F. B-10966877, statutair gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die opdrachtgever aan consultant betaalt voor de dienstverlening van consultant exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.

Artikel 2
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een opdracht tot dienstverlening bij koop en/of huur die opdrachtgever verleent aan consultant.

Artikel 3
Hoe regelen consultant en opdrachtgever de opdracht?
1. De opdracht aan consultant geldt als gegeven zodra de opdracht tot dienstverlening door opdrachtgever is geaccepteerd, schriftelijk of mondeling, waarmee opdrachtgever meteen de toepasselijke algemene voorwaarden van de opdracht tot dienstverlening heeft geaccepteerd. Het in handen geven van deze algemene voorwaarden kan schriftelijk, via een downloadlink of persoonlijk gebeuren. Dit naar keuze van consultant.
2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Als opdrachtgever consultant later opdracht geeft om andere of aanvullende diensten uit te voeren, bevestigt consultant dit schriftelijk aan opdrachtgever, inclusief de prijsafspraken voor deze aanvullende dienstverlening. Consultant kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden, maar is dit niet verplicht.
3. Als opdrachtgever het aanbod van de consultant aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet consultant kunnen aantonen dat opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft opdrachtgever consultant niets te betalen. Dit kan, buiten een getekende opdracht tot dienstverlening, ook door bijvoorbeeld e-mailverkeer, een door opdrachtgever geaccepteerde koopovereenkomst, ondertekende algemene voorwaarden of opgenomen telefoongesprekken.
4. Bij het aangaan van een opdracht geeft opdrachtgever door ondertekening van de aan opdrachtgever overhandigde algemene voorwaarden aan dat opdrachtgever de algemene voorwaarden ontvangen, gelezen en volledig begrepen heeft en zonder voorbehoud akkoord gaat met al het daarin bepaalde.

Artikel 4
Heeft opdrachtgever bedenktijd?
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft opdrachtgever geen bedenktijd waarin opdrachtgever van de opdracht af kan zien. Mocht een wettelijke bedenktijd van toepassing zijn of in de toekomst van toepassing worden, geeft opdrachtgever bij het aanvaarden van het aanbod van consultant nadrukkelijk aan af te zien van dit (mogelijk) wettelijk recht.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht in te trekken, waarbij het bepaalde onder Artikel 13 van deze voorwaarden van toepassing zal zijn.

Artikel 5
Welke verplichtingen heeft consultant?
1. Consultant voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit.
2. Consultant houdt opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen, doch in ieder geval één keer per maand, tenzij er geen vorderingen zijn.
3. Consultant is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
4. Consultant houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens voor zover mogelijk aan de wettelijke bepalingen.
5. Consultant treedt op als intermediair tussen de koper én verkoper van hetzelfde object alsook voor de huurder en verhuurder van hetzelfde object.
6. Consultant mag niet namens opdrachtgever een overeenkomst sluiten, tenzij opdrachtgever hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.

Artikel 6
Welke verplichtingen heeft opdrachtgever?
1. Opdrachtgever geeft consultant alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
2. Tenzij opdrachtgever schriftelijk iets anders afspreekt, mag opdrachtgever geen activiteiten ontplooien die consultant bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. Opdrachtgever mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van de diensten van een andere consultant, makelaar of vertegenwoordiger of, na ondertekening van de opdracht tot dienstverlening, zelf in contact treden met de verkopende partij of diens vertegenwoordiger, noch zelf onderhandelingen voeren met de verkopende partij dan wel diens vertegenwoordiger, ook niet als de opdracht, om welke reden ook, door opdrachtgever wordt teruggegeven, of consultant de opdracht teruggeeft met een reden zoals bepaald onder Artikel 14, lid 1 en/of lid 2.
3. Opdrachtgever stelt consultant in staat zijn verplichtingen in het kader van de wettelijke verplichtingen in Spanje te vervullen.
4. Als opdrachtgever zich om welke reden ook niet houdt aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, vervallen alle mogelijke rechten op enige schadevergoeding, hetzij van consultant, hetzij van door consultant ingeschakelde derden, mocht na aankoop blijken dat er zaken zijn of spelen die niet in overeenstemming zijn met de verwachtingen van opdrachtgever, en/of bij juridische onjuistheden en/of bij bouwkundige problemen en/of bij afwijkingen in oppervlaktes en/of in registraties. Tevens is consultant in dat geval gerechtigd in ieder geval zijn volledig loon, vermeerderd met door consultant gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, bij opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).
5. Opdrachtgever zal zonder schriftelijk toestemming van consultant in geen enkel geval, gedurende de looptijd van de opdracht en tot 5 jaar na het beëindigen van de opdracht, contact opnemen met een door consultant ingeschakelde derde, zoals bijvoorbeeld advocaat, architect, aannemer, uitvoerder, makelaar, etc, noch gebruik maken van de diensten van zo’n derde. Mocht opdrachtgever om welke reden ook besluiten contact op te nemen met zo’n derde, dan wel gebruik maken van de diensten van zo’n derde binnen de in dit lid genoemde periode, is consultant gerechtigd een schadevergoeding bij opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door consultant gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

Artikel 7
Welke werkzaamheden voert consultant uit?
1. Consultant voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die naar mening van consultant noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van de opdracht.
2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
3. Diensten die in pakket worden afgenomen, dienen afzonderlijk te worden genoemd in de opdracht tot dienstverlening. Diensten die niet in de opdracht tot dienstverlening worden genoemd, maar die opdrachtgever in een later stadium alsnog wil afnemen, mogen door consultant tegen het dan geldende tarief en via vooruitbetaling bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Als een zoekopdracht is overeengekomen, geldt dit voor het zoeken naar maximaal drie objecten volgens door opdrachtgever opgegeven specificaties. Consultant is niet verplicht tot het zoeken naar een object als dit door oorzaken buiten de schuld van consultant onmogelijk dan wel niet realistisch is, zoals bijvoorbeeld een onrealistische koopprijs, locatie, oppervlakte, bouwkwaliteit, inbegrepen additionele zaken, te financieren bedrag en/of gewenste afnameperiode. Of een zoekopdracht realistisch is, is altijd ter beoordeling door consultant. Consultant kan geen enkele garantie geven dat een door opdrachtgever gewenst object ook daadwerkelijk door consultant gevonden kan of zal worden.
5. Als bepaalde werkzaamheden of services van derden is overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden of services van een architect, aannemer, uitvoerder en/of advocaat, zijn deze werkzaamheden of services slechts van toepassing op één object. Mocht opdrachtgever de werkzaamheden of services van deze derden op meer dan één object willen toepassen, geldt hiervoor een meerprijs volgens het op dat moment geldende tarief van de betreffende persoon, het bedrijf of de organisatie.
6. Als begeleiding bij een bezichtiging is overeengekomen, geldt dit voor maximaal drie objecten, mits deze bezichtigingen op dezelfde dag en aansluitend plaatsvinden, waarbij maximaal honderdtwintig minuten tussen de vorige en volgende bezichtiging als aansluitend beschouwd wordt, reistijd meegerekend. Als de bezichtigingen buiten de schuld van consultant niet op dezelfde dag en/of aansluitend plaatsvinden of kunnen vinden, is consultant gerechtigd vanaf de bezichtiging die niet aansluitend plaatsvindt of kan vinden, de werkzaamheden als additionele werkzaamheden te beschouwen en het gebruikelijke uurloon in rekening te brengen, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1., vermeerderd met eventuele reis- en verblijfskosten.
7. Als controle van documenten, het opmaken van contracten, ondersteuning bij onderhandelingen, analyseringen, waardebepalingen, biedingsstrategieën, ondersteuning bij onderhandelingen, begeleiding bij de notaris en/of tolkfunctie bij de notaris wordt overeengekomen, zijn deze werkzaamheden of diensten slechts van toepassing op één object, doch in ieder geval nimmer vaker dan één keer. Als op de overeengekomen datum van het passeren van de koopakte bij de notaris in Spanje, het passeren, buiten de schuld van consultant om, geen doorgang kan vinden of met meer dan twee uur vertraagd wordt, is consultant gerechtigd het gebruikelijke uurloon in rekening te brengen, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1., vanaf het moment dat zijn werkzaamheden hervat worden, vermeerderd met eventuele reis- en verblijfskosten.
8. Consultant is niet verantwoordelijk voor het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van onroerend goed in Spanje. Consultant geeft u het advies om vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort.
9. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor bouwkundige problemen in door consultant bezochte objecten dan wel door derden aangeboden objecten, noch voor fouten dan wel onjuistheden in een bouwkundig rapport dat is opgemaakt door een derde, al dan niet in opdracht of met goedkeuring van consultant. Een door consultant aangeboden bouwinspectie is een globale inspectie naar zichtbare gebreken aan een object, zowel interieur als exterieur en de functionering van alle toegankelijke installaties. Het is aan consultant om te bepalen door wie hij deze bouwtechnische inspectie laat uitvoeren. Consultant is niet verantwoordelijk voor gebreken die niet tijdens deze inspectie zijn opgemerkt. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor bodemvervuiling en/of voor verschillen, hoe groot ook, met betrekking tot oppervlaktes van een perceel en/of constructie, dan wel door een verkopende partij opgegeven oppervlakte van een perceel en/of constructie, noch voor de juistheid van erfgrenzen dan wel gemeentelijke verordeningen. Consultant adviseert opdrachtgever om bij twijfel over oppervlaktes en/of erfgrenzen een topografisch onderzoek uit te laten voeren.
10. Consultant kan op verzoek en voor kosten van opdrachtgever een notariële machtiging op laten maken bij een notaris in Nederland. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van alle door de notaris in Nederland gewenste documentatie. Consultant is op geen enkele manier verantwoordelijk voor in de notariële volmacht opgenomen teksten, noch voor de acceptatie van de notariële volmacht door de Spaanse notaris en/of de hypotheekverstrekkende organisatie, noch voor het (tijdig) arriveren van de notariële volmacht bij de gevolmachtigde in Spanje of elders.
11. Opdrachtgever is hierbij door consultant geïnformeerd dat het tekenen van een notariële akte in Spanje, slechts kan geschieden als opdrachtgever de Spaanse taal voldoende beheerst, alle in de notariële akte opgenomen zaken volledig begrijpt en dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het inschakelen van een daartoe bevoegd en kundig vertaler, mocht opdrachtgever de Spaanse taal niet of niet voldoende beheersen. In geval opdrachtgever gebruik maakt van de door consultant aangeboden assistentie bij de notaris in Spanje, weet opdrachtgever dat consultant geen beëdigd vertaler is en derhalve niet gekwalificeerd als kundig. Opdrachtgever vrijwaart in dat geval consultant van elke schade, financieel en/of persoonlijk dan wel schade aan derden, veroorzaakt door een foutieve vertaling van consultant, dan wel een verkeerde interpretatie door opdrachtgever, consultant, de notaris of enig ander persoon.
12. Het niet of niet volledig afnemen van één of meerdere overeengekomen diensten, geeft geen recht op enige financiële compensatie of korting. Ook niet als in de praktijk blijkt dat een bepaalde in een pakket aangeboden dienst niet noodzakelijk is voor een juiste vervulling van de opdracht of om een andere reden niet uitgevoerd kan worden.
13. Consultant is niet verantwoordelijk voor door een derde (architect, aannemer, uitvoerder, leverancier, advocaat, architect, etc.) en/of opdrachtgever gemaakte fouten, bewust of onbewust, noch voor het tussentijds failliet gaan of bedrijfsbeëindiging van een bij de werkzaamheden betrokken derde, bedrijf, persoon en/of organisatie, noch voor zaken die vallen onder overmacht.
14. Als wordt overeengekomen dat consultant regelmatig op een locatie aanwezig dient te zijn ter controle van door derden uitgevoerde werkzaamheden, is het aan consultant om te bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang consultant op de locatie aanwezig dient te zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht. Bij bouwtoezicht dient dit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, minimaal vier keer tijdens de totale bouwwerkzaamheden te geschieden, doch niet meer dan in totaal zestien manuur gedurende de hele bouwperiode. Mocht opdrachtgever consultant opdracht geven, vaker dan door consultant noodzakelijk geacht of overeengekomen, op een locatie aanwezig te zijn, is consultant gerechtigd de aanwezige uren bij opdrachtgever in rekening te brengen tegen het bij consultant geldende uurloon, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1, en reis- en verblijfskosten, zoals genoemd onder artikel 10, lid 2.

Artikel 8
Wanneer heeft consultant de opdracht vervuld?
1. Tenzij opdrachtgever iets anders heeft afgesproken, geeft opdrachtgever met het voldoen van het door consultant aan opdrachtgever in rekening gebracht honorarium aan dat consultant zijn opdracht naar volle tevredenheid van opdrachtgever vervuld heeft. Indien sprake is van betaling van een deel van het totale honorarium van consultant, geeft opdrachtgever door het voldoen van dit deel van het honorarium aan dat het deel van de opdracht waar de betaling voor bedoeld is, door consultant naar volle tevredenheid van opdrachtgever vervuld is.
2. Als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt met betrekking tot een vastgoed object dat door consultant aan opdrachtgever is voorgesteld, dan wel door opdrachtgever is voorgesteld aan consultant, maar die niet het gevolg is van door consultant verleende diensten, heeft consultant zijn opdracht ook vervuld.

Artikel 9
Hoe wordt het loon berekend?
1. Tenzij in de opdracht anders wordt vastgelegd, bedraagt het half uurloon van consultant € 75,00 (vijfenzeventig euro) per half manuur of deel van een half manuur. In de opdracht kan hiervan afgeweken worden als wordt vastgelegd dat het loon een percentage van de koop- of huursom bedraagt of een vast totaalbedrag wordt afgesproken.
2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
3. In specifieke gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
4. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan:
– Het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). Tenzij anders afgesproken, betaalt opdrachtgever een loon gelijk aan één maandhuur, met een minimum van € 1.000,- (duizend euro). Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon.
5. Het loon voor een waardebepaling mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde.
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen altijd per bankoverschrijving te geschieden, waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient. Een betaling wordt pas als voldaan beschouwd als deze op de door consultant opgegeven bankrekening is bijgeschreven.

Artikel 10
Welke kosten brengt consultant in rekening?
1. Tenzij anders overeengekomen kan consultant naast loon ook kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en/of verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en/of verblijfskosten brengt consultant die kosten alleen in rekening als opdrachtgever hiermee vooraf heeft ingestemd. Gemaakte afspraken dienen in dat geval altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever reiskosten verschuldigd van € 0,69 per kilometer als de totaal op het vaste land te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 40 kilometer bedraagt en verblijfskosten van € 190,- per dag of deel van een dag als de totaal te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 400 kilometer bedraagt. Bij reizen naar de Spaanse eilanden en/of de Afrikaanse gebieden, worden de genoemde reiskosten op het vaste land en de af te leggen afstand op het betreffende eiland vermeerderd met de kosten van het vervoer over water of de lucht. Dit volgens voorkeur van consultant. Consultant is gerechtigd reiskosten elke 3 maanden aan te passen als brandstofprijzen significant gestegen zijn, maar telkens met niet meer dan 10%.
3. Tenzij anders overeengekomen zijn de reiskosten voor één heen- en terugrit op het vaste land van Spanje, tot een totaal te reizen afstand van 400 kilometer (heen- en terugreis inbegrepen), in het tarief van het pakket ‘Aankoopmakelaar Compleet’ inbegrepen. Vanaf 401 te reizen kilometers (heen- en terugreis inbegrepen) wordt in dat geval de kilometervergoeding en verblijfskosten, zoals genoemd onder lid 2 van dit artikel, in rekening gebracht. In het geval dat de totaal te reizen afstand minder dan 400 kilometer bedraagt dan wel niet plaatsvindt, geeft dit geen recht op korting op eventuele vervolg reis- en/of verblijfskosten, noch op enige financiële compensatie, noch op enige restitutie van al betaalde reis- en/of verblijfskosten.
4. Voor de afstandsberekening is de afstand die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend tenzij deze in hoogte significant verschilt van de werkelijke te reizen afstand. Indien Google Maps geen of geen duidelijk uitsluitsel geeft, dan wel als de door Google weergegeven afstand significant afwijkt van de werkelijke te reizen afstand, is consultant gerechtigd de afstand naar alle redelijkheid in te schatten.
5. In het geval dat consultant gebruik maakt van begeleiding door consultant bij de notaris in Spanje, dan wel een tolkfunctie door consultant bij de notaris in Spanje, doet opdrachtgever automatisch afstand van zijn/haar recht tot het bepalen van het notariskantoor waar de koopakte dient te passeren, op een door alle partijen nader overeen te komen datum en tijdstip, en draagt hij/zij dit recht over aan consultant om dit eenzijdig en zonder verdere toestemming van eender welke partij de beslissen. Mocht opdrachtgever bij het aangaan van de opdracht tot dienstverlening, dan wel tijdens de duur van de opdracht tot dienstverlening, besluiten toch zelf gebruik te maken van dit recht tot notariskeuze, is consultant gerechtigd om, in geval opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van consultant bij de notaris in Spanje, reis- en/of verblijfskosten in rekening te brengen zoals genoemd onder artikel 10. Lid 1.
6. Additionele kosten dienen altijd via vooruitbetaling voldaan te worden, waarbij eventueel te weinig betaalde kosten direct opeisbaar zijn op het moment dat de daadwerkelijk gemaakte kosten duidelijk zijn en te veel betaalde kosten door consultant aan het einde van de opdracht aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

Artikel 11
Wanneer heeft consultant recht op het loon en gemaakte kosten?
1. Consultant heeft recht op loon bij het aangaan van de opdracht, waarbij bij het aangaan van de opdracht wordt afgesproken op welke wijze en wanneer het loon door opdrachtgever betaalt moet worden. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, betaalt opdrachtgever altijd voordat ze door consultant zijn gemaakt.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij een opdracht voor aankoopbegeleiding minimaal 50% van het loon direct door consultant opeisbaar op het moment dat de opdracht door opdrachtgever wordt aangegaan. Het resterende deel van het loon is door consultant opeisbaar op een in de opdrachtbevestiging aangegeven moment. Als in de opdrachtbevestiging geen betaalmoment of betaalperiode is opgenomen, dient het resterende deel van het loon door opdrachtgever binnen zeven dagen na eerste kennisgeving door consultant, hetzij door uitgifte van een factuur, hetzij door een schriftelijke mededeling, voldaan te zijn door middel van een bankoverschrijving naar een door consultant aangegeven bankrekeningnummer.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hoeft opdrachtgever geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft annulering van de opdracht na betaling van additionele kosten geen recht op enige restitutie, ongeacht of het doel van deze additionele kosten vervuld is, dan wel een reis of verblijf daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
5. Na betaling van alle door consultant in rekening gebrachte kosten ontvangt opdrachtgever, indien gewenst, een eindfactuur.
6. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.
7. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door de bank aan opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden of kosten van bijvoorbeeld een bankcheque.

Artikel 12
Wat doet consultant als opdrachtgever niet op tijd betaalt?
1. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, stuurt consultant een betalingsherinnering. Opdrachtgever krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Bij niet volledig of niet tijdig betalen vervallen wel direct alle rechten van opdrachtgever op werkzaamheden van consultant en wordt de opdracht als vervuld beschouwd.
2. Betaalt opdrachtgever niet binnen deze 7 dagen? Dan is opdrachtgever in verzuim en mag consultant de wettelijke rente in rekening brengen.
3. Na de onder lid 2 genoemde 7 dagen mag consultant het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incasso- en juridische kosten) zijn dan voor rekening van opdrachtgever, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
4. Als opdrachtgever door consultant aangegeven additionele kosten, waaronder in ieder geval reis- en/of verblijfskosten, niet, niet volledig of niet tijdig voldoet, is dit voor consultant reden om de relatie tussen opdrachtgever en consultant als ernstig verstoord te zien, zoals bedoeld onder lid 1 van Artikel 14.

Artikel 13
Kan opdrachtgever de opdracht intrekken?
1. Opdrachtgever mag de opdracht altijd intrekken. Dit dient wel altijd schriftelijk aangetekend te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
3. Consultant heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt, en op minimaal het overeengekomen loon.
4. Als consultant door intrekking van de opdracht door opdrachtgever aantoonbare schade lijdt, is opdrachtgever verplicht deze schade binnen 7 dagen nadat consultant heeft aangegeven schade te hebben geleden aan consultant te vergoeden.

Artikel 14
Kan consultant de opdracht teruggeven?
1. Consultant kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval een ernstige verstoring van de relatie tussen opdrachtgever en consultant. Het is altijd aan consultant om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie tussen opdrachtgever en consultant is. Consultant dient opdrachtgever schriftelijk te informeren als volgens consultant sprake is van een ernstige verstoring in de relatie tussen opdrachtgever en consultant.
2. Een gewichtige reden is ook als binnen zes maanden na het aangaan van een opdracht tot dienstverlening, om welke reden ook, geen schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en een verkopende of verhurende partij tot stand is gekomen. In dat geval stopt de opdracht zonder dat één der partijen de andere partij hierover op enige wijze hoeft te informeren en zonder dat consultant opdrachtgever op enige wijze schadeloos dient te stellen of al betaalde gelden moet restitueren.
3. Opdrachtgever hoeft consultant geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Dit is anders als de opdracht wordt teruggeven als het genoemde onder lid 1 en/of lid 2 van dit artikel of het bepaalde onder Artikel 17 van toepassing is, of als opdrachtgever aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen opdrachtgever en consultant, of als opdrachtgever zich niet aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft gehouden. Gemaakte kosten moet opdrachtgever wel betalen, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.

Artikel 15
Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?
1. Als de opdracht is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt, maar een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In een dergelijk geval heeft consultant wel recht op het volledig afgesproken loon, tenzij opdrachtgever significant aannemelijk maakt dat consultant tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
2. Het kan ook zijn dat door een der partijen aangeleverde informatie onjuistheden bevat, waardoor consultant, onbedoeld, aan de andere partij onjuiste informatie verstrekt. Als naar aanleiding van deze informatie een koop- of huurovereenkomst wordt gesloten die op enig moment niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, heeft consultant recht op het volledig afgesproken loon, tenzij opdrachtgever significant aannemelijk maakt dat consultant tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
3. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor door opdrachtgever geleden schades als een koop- of huurovereenkomst niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, noch verplicht tot het restitueren van al door opdrachtgever gedane betalingen van loon en/of additionele kosten.
4. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor door opdrachtgever geleden schades als een object niet wordt aangekocht, dan wel een verkopende partij een overeenkomst intrekt, dan wel als consultant bij een door opdrachtgever gegeven zoekopdracht geen object volgens door opdrachtgever opgegeven specificaties vindt, dan wel als geen enkel object door opdrachtgever wordt aangekocht. In al deze gevallen is consultant niet verplicht tot enige restitutie van door opdrachtgever betaalde gelden.

Artikel 16
Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?
1. In sommige gevallen wordt een onroerende zaak tussentijds toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de opdracht nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van consultant afhankelijk is van de daadwerkelijke aankoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van het uurloon van consultant, zoals genoemd in artikel 9, lid 1, vermeerderd met door consultant gemaakte additionele kosten.
2. Consultant en opdrachtgever kunnen voor het aangaan van een opdracht afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij tussentijdse toedeling.
3. Als diensten in pakket voor een vast tarief worden afgenomen, heeft consultant bij tussentijdse toedeling in ieder geval recht op de tot dan toe betaalde gelden.

Artikel 17
Wat gebeurt er als opdrachtgever komt te overlijden?
1. Als opdrachtgever de enige opdrachtgever is, eindigt de opdracht als opdrachtgever overlijdt, tenzij de erfgenamen van opdrachtgever de opdracht willen handhaven.
2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van de opdrachtgevers overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 13, lid 3 en lid 4 van toepassing.

Artikel 18
Kan het zijn dat opdrachtgever na beëindiging van de opdracht consultant toch nog loon moet betalen?
1. Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt moet opdrachtgever consultant loon betalen als de overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6, lid 2. Consultant heeft dan recht op minimaal het overeengekomen loon, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Is als loon een percentage van de koopprijs afgesproken, dan heeft consultant recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro), vermeerderd met door consultant gemaakte kosten. Is als loon een percentage van de huurprijs afgesproken, dan heeft consultant recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke gevraagde huurprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 2.500,- (tweeduizendenvijfhonderd euro) vermeerderd met door consultant gemaakte kosten.
2. Opdrachtgever moet consultant ook loon betalen als een door opdrachtgever gegeven opdracht, buiten de schuld van consultant, onmogelijk blijkt om uit te voeren zonder meerkosten en opdrachtgever afziet van de betaling van deze meerkosten.
3. Als opdrachtgever besluit de opdracht te verlengen, nadat deze door consultant is teruggegeven zoals bepaald in Artikel 14, lid 2, wordt dit door consultant gezien als een nieuwe opdracht en vervallen daarmee alle daarvoor gemaakte afspraken en/of overeenkomsten. Reeds betaalde gelden hoeven dan door consultant niet verrekend te worden met nog te betalen gelden, noch gerestitueerd te worden.

Artikel 19
Wat gebeurt er als opdrachtgever een geschil met consultant heeft?
1. Als opdrachtgever een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt opdrachtgever deze klacht schriftelijk aangetekend bij consultant. Als deze klacht niet tot een oplossing leidt kan opdrachtgever het klachtenformulier ten kantore van consultant invullen en inleveren bij de betreffende geschillencommissie die zich dan over uw klacht zal buigen. Als ook dit niet tot een oplossing leidt kan opdrachtgever het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar consultant statutair gevestigd is.
2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de klacht eerst volledig en duidelijk omschreven door opdrachtgever bij consultant is ingediend zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel en consultant niets met de klacht doet.
3. Wanneer opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is consultant niet aan de beslissing van de geschillencommissie gebonden en mag consultant het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar consultant statutair gevestigd is.
4. Als consultant een geschil wil voorleggen, heeft hij de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter.
5. Als opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie dan wel de rechter, kan opdrachtgever consultant niet aansprakelijk stellen voor door opdrachtgever gemaakte of nog te maken (juridische) kosten. Als de geschillencommissie dan wel rechter uitspreekt dat consultant geen blaam treft, is consultant gerechtigd om alle door consultant gemaakte en wellicht nog te maken kosten, waaronder in ieder geval juridische kosten, bij opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van € 2.500,- (tweeduizendenvijfhonderd euro).

Artikel 20
Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?
1. Als opdrachtgever afwijkende afspraken met consultant maakt, moet consultant die schriftelijk vastleggen.

Artikel 21
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 22
Overige voorwaarden
1. Tenzij duidelijk schriftelijk anders afgesproken, zijn het loon, additionele kosten, maar ook alle bedragen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden, op de website en in overige uitingen van consultant altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje, reis- en verblijfskosten en overige in opdracht van opdrachtgever gemaakte kosten.
2. Een door consultant uitgebrachte offerte heeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een geldigheid van maximaal 14 dagen na offertedatum. Tot het moment van ondertekening door alle partijen dient een opdracht tot dienstverlening te worden beschouwd als een offerte.
3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen afwijken van de Algemene Voorwaarden die consultant bij het aangaan van een opdracht tot dienstverlening aan opdrachtgever overhandigd. In dat geval dienen de Algemene Voorwaarden die consultant aan opdrachtgever overhandigd bij het aangaan van de opdracht tot dienstverlening beschouwd te worden als enige Algemene Voorwaarden, waardoor noch opdrachtgever, noch consultant kunnen verwijzen naar andere bij consultant, dan wel opdrachtgever, in gebruik zijnde voorwaarden
4. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestiging van consultant.
5. De Nederlandse teksten zijn in deze Algemene Voorwaarden altijd leidend en derhalve bindend. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor misverstanden door de vertaling van deze Algemene Voorwaarden, al dan niet automatisch. Ook niet als deze vertaling gebeurt door een door consultant beschikbaar gestelde vertaalmodule of anderszins.


Algemene Voorwaarden Bouw- & Renovatie

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan Jan Nicolas Consultancy S.L..
b. Aannemer: Jan Nicolas Consultancy S.L., met C.I.F. B-10966877, statutair gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die de opdrachtgever aan de aannemer betaalt voor de dienstverlening van de aannemer exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’,  ‘vergoeding’, ‘aannemingssom’ ‘aanneemsom’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Op alle door de aannemer gedane aanbiedingen met betrekking tot bouw, verbouw, renovatie en/of onderhoud zijn automatisch deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op alle zaken die vallen onder de makelaarsdivisie, welke Algemene Voorwaarden eerder op deze pagina te lezen zijn. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden door de aannemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan de aannemer, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
3. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

Artikel 3
Offerte
1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht.
2. In de schriftelijke offerte wordt, voor zover mogelijk, onder meer aangegeven:
a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;
c. het tijdstip en aanvang van het werk;
d. de maximale termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
e. de prijs van het in de offerte omschreven werk (exclusief omzetbelasting);
f. het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
h. de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de offerte;
i. de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de aannemingsovereenkomst.
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende maximaal 14 dagen.
4. De offerte dient vergezeld te gaan van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer en vallen automatisch onder het internationale auteursrecht. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 7 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
6. Voor alle offertes geldt – tenzij nadrukkelijk anders vermeld – de conditie “kosten koper”. Dit betekent dat naast de aannemingssom alle uit de overeenkomst voortvloeiende bijkomende kosten, zoals architectkosten, notariskosten, legeskosten, kosten van de woonvergunning en bouwvergunning, aansluitkosten van nutsbedrijven, etc., volledig voor rekening van de opdrachtgever komen.
7. Aan tekeningen, internetpresentaties en brochures kunnen geen rechten worden ontleend.
8. Kosten met betrekking tot het bouwklaar maken en daarmee gepaard gaande afgraafwerkzaamheden van het perceel worden weergegeven in dagprijzen, volgens het tarief welke genoemd is onder Artikel 22 lid 2.
9. In het geval vooraf niet of niet geheel duidelijk is wat de hoogte van een totaalbedrag van bepaalde werkzaamheden en/of diensten zal zijn, is het de aannemer toegestaan deze bedragen per manuur, vierkante meter, of per stuk weer te geven.

Artikel 4
Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen;
b. over het terrein en toegang tot het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. over voldoende gelegenheid voor aan/afvoer en opslag van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d. over aansluitingen voor elektra, water en eventueel gas.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van de aannemer daarvan geen vertraging ondervindt.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de aannemer met het werk kan aanvangen binnen 120 dagen nadat beide partijen een bouwopdracht zijn aangegaan. Mocht de opdrachtgever, om welke reden ook, hiermee in gebreke blijven, dan is de aannemer gerechtigd de overeengekomen aannemingssom te verhogen met een bedrag gelijk aan 10% van de overeengekomen aannemingssom. In het geval dat de opdrachtgever 240 dagen nadat beide partijen en bouwopdracht zijn aangegaan nog steeds in gebreke is, dan is de aannemer gerechtigd de aangepaste aannemingssom wederom te verhogen met 10% van de dan geldende aannemingssom. Mocht de opdrachtgever 365 dagen nadat beide partijen een bouwopdracht zijn aangegaan, nog steeds in gebreke zijn gebleven, dan is de aannemer gerechtigd de bouwopdracht eenzijdig te annuleren en heeft de aannemer in dat geval recht op een bedrag gelijk aan 40% van de dan geldende aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de annulering heeft moeten maken en eventuele kosten van verhaal. De aannemer zendt de opdrachtgever in dat geval een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever de aannemer ingevolge de eenzijdige annulering verschuldigd is.
5. De opdrachtgever zal in geen enkel geval, gedurende de looptijd van de opdracht en tot 2 jaar na het beëindigen van de opdracht, contact opnemen met een door de aannemer ingeschakelde derde, zoals bijvoorbeeld advocaat, architect, aannemer, uitvoerder, makelaar, etc, noch gebruik maken van de diensten van zo’n derde. Mocht de opdrachtgever om welke reden ook besluiten contact op te nemen met zo’n derde, dan wel gebruik maken van de diensten van zo’n derde binnen de in dit lid genoemde periode, is de aannemer gerechtigd een schadevergoeding bij de opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door de aannemer gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

Artikel 5
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
6. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een geotechnisch bodemonderzoek, waarin onomstotelijk de grondsoort en bodemgesteldheid staan omschreven. In het geval dat de grondsoort en/of bodemgesteldheid dusdanig afwijken van hetgeen omschreven staat in het geotechnisch rapport dat het werk hierdoor vertraging oploopt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en wordt dit beschouwd als zijnde meerwerk zoals omschreven in artikel 14.

Artikel 6
Verplichtingen van de aannemer
1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, voor zover deze niet in strijd zijn met geldende bouwvoorschriften en/of wettelijke bepalingen en/of de veiligheid van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers niet in gevaar komt. Dit laatste altijd ter beoordeling van de aannemer.
2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
3. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
4. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen aanspraken, op welke wijze ook, van de opdrachtgever dan wel van derden, tot vergoeding van schade al dan niet veroorzaakte door de uitvoering van het werk, welke is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van door de aannemer ingeschakelde onderaannemers en/of zijn leveranciers, al dan niet ingeschakeld met goedkeuring dan wel medeweten van de opdrachtgever.

Artikel 7
Aansprakelijkheid van de aannemer
1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen, dan wel schade veroorzaakt zoals genoemd onder artikel 6, lid 4.

Artikel 8
Onmogelijkheid van uitvoering
1. In geval van overmacht, zoals in de Spaanse wet bepaald, is de aannemer gerechtig de werkzaamheden stop te zetten, dan wel op te schorten tot en met het moment dat de situatie van overmacht geheel is opgelost en zonder dat de aannemer enige vergoeding of schadeloosstelling verschuldigd is aan de opdrachtgever.
2. De aannemer mag de werkzaamheden alleen dan stopzetten of op schorten, als de betreffende overmachtssituatie als zodanig is omschreven in Artikel 1.105 van het Spaans Burgerlijk Wetboek, als de betreffende overmachtssituatie als zodanig is bepaald door gerechtelijke jurisprudentie of als, volgens de beoordeling van de aannemer, de veiligheid van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers in het geding is.
3. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop het werk moet worden uitgevoerd niet geschikt is zonder dat dit aan de aannemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd een evenredig deel van de overeengekomen aanneemsom op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft de aannemer recht op een evenredig deel van de overeengekomen aanneemsom op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten, vermeerderd met 10% van de totale aanneemsom.

Artikel 9
Opneming en goedkeuring
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de aannemer voltooid zal zijn, nodigt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan op een vastgestelde datum. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de aannemer, of een vertegenwoordiger van de aannemer en strekt ertoe, te constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de aannemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden. Hiervoor wordt een opleveringsformulier gebruikt, dat, na ondertekening voor akkoord door zowel de opdrachtgever als de aannemer, of diens vertegenwoordiger, dient als opdracht tot betaling van de slottermijn aan de aannemer.
3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de aannemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 10
Oplevering en onderhoudstermijn
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. De aannemer is verplicht de in artikel 9, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 14 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. De aannemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 5, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 5, tweede lid, aansprakelijk is.

Artikel 11
Aansprakelijkheid na oplevering
1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.
3. Om het in lid 1 en lid 2 bepaalde van toepassing te doen zijn, is de opdrachtgever verplicht om, voordat de aannemer met de werkzaamheden aanvangt en voor eigen rekening, een 10 jarige bouwverzekering (securo decenal) af te sluiten.

Artikel 12
Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Hieronder vallen ook de eventuele extra opslagkosten die de aannemer moet maken. Schade die de aannemer lijdt, dient hem door de opdrachtgever te worden vergoed.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de aannemer mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en/of nog moet maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten, doch met een minimum van 40% van de overeengekomen aannemingssom. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 13
Bouwstoffen
1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
2. De aannemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de aannemer komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
4. Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door de aannemer afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 5, vijfde lid.
6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

Artikel 14
Meer- en minderwerk
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. In geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b. In geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. In de gevallen als bedoeld in artikel 5, lid 6, artikel 12, lid 1 en artikel 20, lid 1;
d. Het overeengekomen meer- en minderwerk dient altijd bij vooruitbetaling voldaan te worden.
2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 20% van het verschil van die totalen.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn inbegrepen en die bestemd zijn voor met naam genoemde posten.
5. Door de opdrachtgever gewenst meerwerk, dient door de opdrachtgever telkens middels vooruitbetaling voldaan te worden aan de aannemer, waarbij de aannemer gerechtigd is om meerwerk tussentijds bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De aannemer hoeft het meerwerk derhalve pas uit te voeren nadat de betaling van dit meerwerk door de opdrachtgever tijdig voldaan is. In geval de opdrachtgever de betaling van het meerwerk later doet dan de door de aannemer aangegeven uiterste betaaltermijn, is de aannemer gerechtigd het meerwerk niet uit te voeren en het werk uit te voeren zoals oorspronkelijk overeengekomen. Mocht de opdrachtgever, nadat de uiterste betaaltermijn is verstreken, alsnog verlangen dat de aannemer het meerwerk uitvoert, komen eventuele meerkosten voor de uitvoer van dit meerwerk geheel voor rekening van de opdrachtgever.
6. In het geval een eventueel in de offerte weergegeven tijdsduur, met betrekking tot het bouwklaar maken van de locatie van het werk, wordt overschreden doordat de grondsamenstelling op een diepte van meer dan 1 meter een andere samenstelling heeft dan de grondsamenstelling op een diepte tot 1 meter, of doordat op een diepte van 1 meter zaken worden aangetroffen welke vertraging kunnen veroorzaken, is de aannemer gerechtigd de langere tijdsduur te verrekenen als meerwerk, zoals in dit artikel omschreven en wel volgens het tarief zoals vastgelegd onder Artikel 22 lid 2.

Artikel 15
Betaling in termijnen
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde omzet belasting wordt afzonderlijk vermeld.
2. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk op de dag die op de termijnfactuur zal worden vermeld, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17.
3. In geval sprake is van een hypothecaire lening om de bouw of een deel van de bouw te financieren, is de aannemer gerechtigd eventueel vooraf overeengekomen termijnen aan te passen aan de taxatiewaardes van het getaxeerde project. In het geval sprake is van een hypothecaire lening, blijft de opdrachtgever ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.

Artikel 16
Eindafrekening
1. De eindafrekening wordt vóór de oplevering door de aannemer opgesteld. De eindafrekening wordt aangevuld met eventueel meer- en minderwerk voor zover dit niet is inbegrepen in de aannemingssom.
2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
– de aannemingssom;
– eventueel een specificatie van het meer- en minderwerk;
– eventuele overige additionele kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.
3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.
4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening, zijnde de laatste betalingstermijn, dient plaats te vinden, op een nader aan te geven bankrekening, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17
Opschorting en betaling
1. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

Artikel 18
In gebreke blijven van de opdrachtgever
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag een rente verschuldigd van 10%. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage telkens met 5 verhoogd.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op 40% van de verschuldigde hoofdsom.
3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en interesten.
4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Artikel 19
In gebreke blijven van de aannemer
1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
2. Indien de aannemer de in lid 1 genoemde aanvang of voortzetting niet binnen 60 dagen nakomt, heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding van 10% van de aanneemsom.

Artikel 20
Gewijzigde uitvoering
1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. De aannemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.
2. Wijzigingen in een overeengekomen ontwerp en/of uitvoering, welke vooraf, tussentijds of achteraf worden voorgeschreven door de desbetreffende gemeente of andere instantie, de architect en/of de raad van architecten, dienen door de opdrachtgever, geheel volgens het in dit voorschrift bepaalde en op kosten van de opdrachtgever, te worden afgenomen en, indien noodzakelijk, te worden uitgevoerd door de aannemer. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het plaatsen van panelen voor het leveren van zonne-energie, het plaatsen van een veiligheidshekwerk op de locatie van het werk tot het moment van oplevering, het plaatsen van afscheidingswanden dan wel ommuring, het verharden van wegen, het gebruik van specifieke isolatiematerialen, het gebruik van afwijkende materialen in het algemeen, etc.
3. De aannemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in landelijke, provinciale of gemeentelijke bouwnormen en/of regelgeving. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de op de locatie van het werk geldende regelgeving met betrekking tot ontwikkeling, bouwen, verbouwen, etc.

Artikel 21
Onmogelijkheid van uitvoering
1. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd niet geschikt is zonder dat dit aan de aannemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft de aannemer recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 12, vijfde lid.

Artikel 22
Tarieven
1. In het geval de aannemer werkzaamheden en/of diensten uitvoert, tijdens een werkdag, op basis van een halfuurtarief, bedraagt het halfuurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever, € 75,- per half manuur of deel van een half manuur. Dit bedrag is exclusief eventuele reis- en verblijfskosten.
2. In het geval de aannemer afgraafwerkzaamheden dient uit te voeren op de locatie van het werk, worden deze werkzaamheden per werkdag in rekening gebracht bij de opdrachtgever, waarbij het tarief voor afgraafwerkzaamheden gesteld is op € 1.100,- per werkdag of deel van een werkdag, exclusief de kosten van eventuele huur van machines en/of materieel.
3. Als werkdag wordt gezien de dagen gelegen tussen zondag en zaterdag, waarbij een werkdag begint om 08.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
4. De constructieprijs per te construeren vierkante meter bij woningbouw en bij uitbreiding dan wel aanpassingen van reeds bestaande ontwerpen en/of objecten, is vastgesteld op vanaf € 1.200,- per vierkante meter, waarbij wordt uitgegaan van gebruikmaking van de materialen volgens de technische omschrijving. Dit bedrag is exclusief additionele kosten, afgraafwerkzaamheden, eventuele reis- en verblijfskosten en eventuele verzwaarde of aangepaste fundering.
5. In het geval de aannemer in opdracht van dan wel met toestemming van de opdrachtgever op een locatie dient te overnachten, worden verblijfskosten per nacht bij de opdrachtgever in rekening gebracht, welke € 190,- per persoon, per nacht bedragen.
6. In het geval sprake is van te maken reiskosten door de aannemer, waarbij de reis in opdracht van de opdrachtgever plaats zal vinden, is de aannemer gerechtigd reiskosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van € 0,69 per te reizen kilometer.
7. In het geval de opdrachtgever de aannemer opdracht geeft tot het inspecteren van een locatie, met als doel het in kaart brengen van de mogelijkheden op de desbetreffende locatie, is de aannemer gerechtigd hiervoor een honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever van € 795,- exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. In geval van een perceeloppervlaktes groter dan 2.000 m2, kan van dit honorarium worden afgeweken.
8. In het geval bepaalde werkzaamheden verlangen dat hiervoor buiten de werkdagen, zoals deze omschreven zijn in lid 3 van dit artikel, of in het geval dat de opdrachtgever de aannemer verzoekt dan wel opdracht geeft om buiten de in lid 3 van dit artikel genoemde werkdagen werkzaamheden te verrichten, is de aannemer gerechtigd de in lid 1 tot en met en lid 7 genoemde prijzen, honoraria en/of tarieven te verhogen met 50%. In het geval er in een dergelijk geval sprake is van een landelijk erkende feestdag in Spanje of een zondag, is de aannemer gerechtigd een extra verhoging toe te passen van 100%.
9. Alle in dit artikel genoemde tarieven zijn exclusief de dan geldende omzetbelasting. Genoemde bedragen en tarieven dienen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, telkens door de opdrachtgever bij vooruitbetaling aan de aannemer te worden voldaan.
10. De aannemer heeft het recht het door haar gehanteerde de in dit artikel genoemde tarieven en de door haar gehanteerde reis- en verblijfkostenvergoeding voor reizen per auto, vliegtuig of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 20%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen een maand na het tot stand komen van de opdracht tussen de makelaar enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reis- en/of verblijfkostenvergoeding.

Artikel 23
Overige voorwaarden
1. Geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde kantonrechter in het arrondissement van de aannemer.
2. Alle aanbiedingen en door de aannemer gemaakte overeenkomsten vallen onder het Spaans recht.
3. Hiermee komen alle voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.
4. Het is de aannemer toegestaan deze Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen dan wel op punten te wijzigen, zonder hiervan voorafgaand of achteraf enige mededeling te doen.
5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen afwijken van de Algemene Voorwaarden die de aannemer bij het aangaan van een opdracht aan de opdrachtgever overhandigd. In dat geval dienen de Algemene Voorwaarden die de aannemer aan opdrachtgever overhandigd bij het aangaan van de opdracht beschouwd te worden als enige Algemene Voorwaarden, waardoor noch de opdrachtgever, noch de aannemer kunnen verwijzen naar andere bij de aannemer, dan wel de opdrachtgever, in gebruik zijnde voorwaarden
6. De Nederlandse teksten zijn in deze Algemene Voorwaarden altijd leidend en derhalve bindend. De aannemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor misverstanden door de vertaling van deze Algemene Voorwaarden, al dan niet automatisch. Ook niet als deze vertaling gebeurt door een door de aannemer beschikbaar gestelde vertaalmodule of anderszins.

Een door de aannemer aan de opdrachtgever verstrekte Technische Omschrijving, maakt altijd onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.