Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Jan Nicolas Consultancy, statutair gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje. Hierin leest u welke rechten en plichten Jan Nicolas Consultancy en uzelf hebben. Ze zijn in werking getreden op 2 januari 2020.

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze aanvullende voorwaarden voor aankoopbegeleiding in Spanje wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon en/of een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. Makelaar: Jan Nicolas Consultancy, gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die de opdrachtgever aan de makelaar betaalt voor de dienstverlening van de makelaar exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.

Artikel 2
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een klant, particulier en bedrijf verleent aan de makelaar.

Artikel 3
Hoe regelen de makelaar en u de opdracht?
1. De opdracht aan de makelaar geldt als gegeven zodra de opdracht tot dienstverlening door u is geaccepteerd, schriftelijk of mondeling, waarmee u tevens de toepasselijke algemene voorwaarden van de opdracht tot dienstverlening hebt geaccepteerd. Het in handen geven van deze algemene voorwaarden kan schriftelijk, via een downloadlink of persoonlijk gebeuren. Dit naar keuze van de makelaar.
2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Als u de makelaar later opdracht geeft om andere of aanvullende diensten uit te voeren, bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze aanvullende dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden, maar is dit niet verplicht.
3. Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod hebt aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen. Dit kan, buiten een getekende opdracht tot dienstverlening, ook door bijvoorbeeld e-mailverkeer, door u geaccepteerde koopovereenkomst, ondertekende algemene voorwaarden of opgenomen telefoongesprekken.
4. Bij het aangaan van een opdracht geeft u door ondertekening van de aan u overhandigde algemene voorwaarden aan dat u de algemene voorwaarden ontvangen, gelezen en volledig begrepen hebt en zonder voorbehoud akkoord gaat met al het daarin bepaalde.

Artikel 4
Heeft u bedenktijd?
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft u geen bedenktijd waarin u van de opdracht af kunt zien. Mocht een wettelijke bedenktijd van toepassing zijn of in de toekomst van toepassing worden, geeft u bij het aanvaarden van het aanbod van de makelaar nadrukkelijk aan af te zien van dit (mogelijk) wettelijk recht.

Artikel 5
Welke verplichtingen heeft de makelaar?
1. De makelaar voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit.
2. De makelaar houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen, waarbij het aan de makelaar is om te bepalen wat regelmatig is, maar in ieder geval één keer per maand, tenzij er geen vorderingen zijn.
3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
4. De makelaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens voor zover mogelijk aan de wettelijke bepalingen.
5. De makelaar treedt op als intermediair tussen de koper én verkoper van hetzelfde object alsook voor de huurder en verhuurder van hetzelfde object.
6. De makelaar mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht hebt gegeven.

Artikel 6
Welke verplichtingen heeft u?
1. U geeft de makelaar alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
2. Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van de diensten van een andere makelaar of vertegenwoordiger of zelf in contact treden met de verkopende partij of diens vertegenwoordiger nadat u het aanbod van de makelaar geaccepteerd hebt, ook niet als de opdracht, om welke reden ook, door u of de makelaar wordt teruggegeven of de opdracht om andere reden eindigt.
3. U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT in Spanje en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
4. Als u zich om welke reden ook niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, dan wel zonder toestemming van de makelaar de onderhandelingen of andere zaken die met de diensten van de makelaar van toepassing zijn op u neemt, vervallen al uw mogelijke rechten op enige schadevergoeding, hetzij van de makelaar, hetzij van door de makelaar ingeschakelde derden, mocht na aankoop blijken dat er zaken zijn of spelen die niet in overeenstemming zijn met uw verwachtingen, en/of bij juridische onjuistheden en/of bij bouwkundige problemen en/of bij afwijkingen in oppervlaktes en/of in registraties. Tevens is de makelaar in dat geval gerechtigd in ieder geval zijn volledig loon, vermeerderd met door de makelaar gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, bij u in rekening te brengen met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro).

Artikel 7
Welke werkzaamheden voert de makelaar uit?
1. De makelaar voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die naar mening van makelaar noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van de opdracht.
2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
3. Als in een in een pakket aangeboden diensten een zoekopdracht is overeengekomen, geldt dit voor het zoeken naar maximaal drie objecten volgens door u opgegeven specificaties. De makelaar is niet verplicht tot het zoeken naar een object als dit door oorzaken buiten de schuld van de makelaar onmogelijk dan wel niet realistisch is, zoals bijvoorbeeld een onrealistische koopprijs, locatie, oppervlakte, bouwkwaliteit, inbegrepen additionele zaken, te financieren bedrag en/of gewenste afnameperiode. Of een zoekopdracht realistisch is, is altijd ter beoordeling door de makelaar.
4. Als in een in pakket aangeboden diensten bepaalde werkzaamheden of services van derden is overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden of services van een architect en/of advocaat, zijn deze werkzaamheden of services slechts van toepassing op één object. Mocht u de werkzaamheden of services van deze derden op meer dan één object willen toepassen, geldt hiervoor een meerprijs volgens het op dat moment geldende tarief.
5. Als in een in pakket aangeboden diensten begeleiding bij de bezichtiging is overeengekomen, geldt dit voor maximaal drie objecten, mits deze bezichtigingen op dezelfde dag en aansluitend plaatsvinden. Als de bezichtigingen buiten de schuld van de makelaar niet op dezelfde dag en aansluitend plaatsvinden of kunnen vinden, is de makelaar gerechtigd vanaf de tweede bezichtiging de werkzaamheden als additionele werkzaamheden te beschouwen en het gebruikelijke uurloon in rekening te brengen, zoals genoemd onder artikel 9, lid 1., vermeerderd met eventuele reis- en verblijfskosten.
6. Als in een in pakket aangeboden diensten controle van documenten, het opmaken van contracten, ondersteuning bij onderhandelingen, analyseringen, waardebepalingen, biedingsstrategieën, ondersteuning bij onderhandelingen, begeleiding bij de notaris en/of tolkfunctie bij de notaris wordt overeengekomen, zijn deze werkzaamheden of diensten slechts van toepassing op één object, doch in ieder geval nimmer vaker dan één keer.
7. De makelaar geeft nadrukkelijk geen hypotheekadvies. Het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van onroerend goed in Spanje is derhalve altijd volledig ter verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De makelaar geeft u het advies om vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort.
8. De makelaar is geen bouwkundige en is nimmer verantwoordelijk voor bouwkundige problemen in door de makelaar bezochte objecten dan wel door derden aangeboden objecten, noch voor fouten dan wel onjuistheden in een bouwkundig rapport dat is opgemaakt door een derde, al dan niet in opdracht of met goedkeuring van de makelaar. Een door de makelaar aangeboden bouwinspectie, is een globale inspectie naar zichtbare gebreken aan het object, zowel interieur als exterieur en de functionering alle toegankelijke installaties. Het is aan de makelaar om te bepalen of en door wie hij deze bouwtechnische inspectie laat uitvoeren. De makelaar is echter niet verantwoordelijk voor gebreken die niet tijdens deze inspectie zijn opgemerkt. De makelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verschillen, hoe groot ook, met betrekking tot oppervlaktes van een perceel en/of constructie, dan wel door een verkopende partij opgegeven oppervlakte van een perceel en/of constructie, noch voor de juistheid van erfgrenzen. De makelaar adviseert u om bij twijfel over oppervlaktes en/of erfgrenzen voor eigen kosten een topograaf in te schakelen.
9. De makelaar kan op verzoek en voor uw kosten een notariële machtiging op laten maken bij een met de makelaar samenwerkende notaris in Nederland. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van alle door de makelaar dan wel de notaris in Nederland gewenste documentatie. Voor ondertekening van de notariële volmacht krijgt u een concept van de notariële volmacht per e-mail ter controle toegezonden. De makelaar is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor in de notariële volmacht opgenomen teksten, noch voor de acceptatie van de notariële volmacht door de Spaanse notaris en/of de hypotheekverstrekkende organisatie, noch voor het (tijdig) arriveren van de notariële volmacht bij de gevolmachtigde in Spanje of elders.
10. U bent hierbij door de makelaar geïnformeerd dat het tekenen van een notariële akte in Spanje, slechts kan geschieden als u de Spaanse taal voldoende beheerst, alle in de notariële akte opgenomen zaken volledig begrijpt en dat u zelf verantwoordelijk bent voor het eventueel inschakelen van een daartoe bevoegd en kundig vertaler mocht u de Spaanse taal niet of niet voldoende beheersen. In geval u gebruik maakt van de door de makelaar aangeboden tolkfunctie bij de notaris in Spanje, weet u dat de makelaar geen beëdigd vertaler is en derhalve niet gekwalificeerd als kundig. U vrijwaart in dat geval de makelaar van elke schade, financieel en/of persoonlijk dan wel schade aan derden, veroorzaakt door een foutieve vertaling van de makelaar, dan wel een verkeerde interpretatie door u, de makelaar, de notaris of enig ander persoon.
12. Het niet of niet volledig afnemen van één of meerdere van in een pakket aangeboden diensten, geeft geen recht op enige financiële compensatie of korting. Ook niet als in de praktijk blijkt dat bepaalde in een pakket aangeboden diensten niet noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van de opdracht.

Artikel 8
Wanneer heeft de makelaar de opdracht vervuld?
1. Tenzij u iets anders hebt afgesproken, geeft u met het voldoen van het door de makelaar aan u in rekening gebracht honorarium aan dat de makelaar zijn opdracht naar uw volle tevredenheid vervuld heeft. Indien sprake is van betaling van een deel van het totale honorarium van de makelaar, geeft u door het voldoen van dit deel van het honorarium aan dat het deel van de opdracht waar de betaling voor bedoeld is, door de makelaar naar uw volle tevredenheid vervuld is.
2. Als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt met betrekking tot een vastgoed object dat door de makelaar aan u is voorgesteld, dan wel door u is voorgesteld aan de makelaar, maar die niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, heeft de makelaar zijn opdracht ook vervuld.

Artikel 9
Hoe wordt het loon berekend?
1. Tenzij in de opdracht anders wordt vastgelegd, bedraagt het uurloon van de makelaar € 150,00 (honderdvijftig euro) per manuur of deel van een manuur. In de opdracht kan hiervan afgeweken worden als wordt vastgelegd dat het loon een percentage van de koop- of huursom bedraagt of een vast totaalbedrag wordt afgesproken.
2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
3. In specifieke gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
4. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan:
– Het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). Tenzij anders afgesproken, betaalt u een loon gelijk aan één maandhuur, met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon.
5. Het loon voor een waardebepaling mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde.
6. Betalingen van meer dan € 999,99 dienen altijd per bankoverschrijving te geschieden waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient.

Artikel 10
Welke kosten brengt de makelaar in rekening?
1. Tenzij anders overeengekomen kan de makelaar naast loon ook kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en/of verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en/of verblijfskosten brengt de makelaar die kosten alleen in rekening als u hiermee vooraf hebt ingestemd. Gemaakte afspraken dienen in dat geval altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Tenzij anders overeengekomen bent u reiskosten verschuldigd van € 0,69 per kilometer als de totaal te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 50 kilometer bedraagt en verblijfskosten van € 190,- per dag of deel van een dag als de totaal te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, meer dan 500 kilometer bedraagt.
3. Tenzij anders overeengekomen zijn de reiskosten voor één heen- en terugrit, tot een totaal te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, van 400 kilometer, in het tarief van het pakket ‘Aankoopmakelaar Compleet’ inbegrepen en wordt vanaf een totaal te reizen afstand, inclusief de terugreis en eventueel ter plaatse af te leggen afstanden, van meer dan 400 kilometer de kilometervergoeding zoals genoemd onder lid 2 van dit artikel gehandhaafd, waarbij de eerste 400 kilometer niet in rekening worden gebracht. In het geval dat bij de in dit lid bedoelde heen- en terugrit de totaal te reizen afstand minder dan 400 kilometer bedraagt dan wel niet plaatsvindt, geeft dit geen recht op korting of enige financiële compensatie. Op elke volgende te reizen afstand is het bepaalde in lid 2 van dit artikel van toepassing.
4. Voor de afstandsberekening is de afstand die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend. Indien Google Maps geen of geen duidelijk uitsluitsel geeft, is de makelaar gerechtigd de afstand naar alle redelijkheid in te schatten.
5. Additionele kosten dienen altijd middels vooruitbetaling door u voldaan te worden, waarbij eventueel te weinig betaalde kosten direct opeisbaar zijn op het moment dat de daadwerkelijk gemaakte kosten duidelijk zijn en te veel betaalde kosten door de makelaar aan het einde van de opdracht aan u worden gerestitueerd.

Artikel 11
Wanneer heeft de makelaar recht op het loon en gemaakte kosten?
1. De makelaar heeft recht op loon bij het aangaan van de opdracht, waarbij bij het aangaan van de opdracht wordt afgesproken op welke wijze en wanneer het loon door u betaalt moet worden. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, betaalt u altijd voordat ze door de makelaar zijn gemaakt.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij een opdracht voor aankoopbegeleiding minimaal 50% van het loon direct door de makelaar opeisbaar op het moment dat de opdracht door u wordt aangegaan. Het resterende deel van het loon is door de makelaar opeisbaar op een in de opdrachtbevestiging aangegeven moment. Als in de opdrachtbevestiging geen betaalmoment of betaalperiode is opgenomen, dient het resterende deel van het loon door u binnen zeven dagen na eerste kennisgeving door de makelaar, hetzij door uitgifte van een factuur, hetzij door een schriftelijke mededeling, voldaan te zijn door middel van een bankoverschrijving naar een door de makelaar aangegeven bankrekeningnummer.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hoeft u geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft annulering van de opdracht na betaling van additionele kosten geen recht op enige restitutie, ongeacht of het doel van deze additionele kosten vervuld is, dan wel een reis of verblijf daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
5. Na betaling van alle door de makelaar in rekening gebrachte kosten ontvangt u een eindfactuur.
6. Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.
7. De makelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door de bank aan u in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden.

Artikel 12
Wat doet de makelaar als u niet op tijd betaalt?
1. Als u niet op tijd betaalt, stuurt de makelaar een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen. Bij niet volledig of niet tijdig betalen vervallen wel direct al uw rechten op werkzaamheden van de makelaar en mag de makelaar, als hij dit wenst, de opdracht als vervuld zien.
2. Betaalt u niet binnen deze 7 dagen? Dan bent u in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
3. Na de genoemde 7 dagen mag de makelaar het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incasso- en juridische kosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.

Artikel 13
Kunt de opdracht intrekken?
1. U mag de opdracht altijd intrekken. Dit dient wel altijd schriftelijk aangetekend te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
3. De makelaar heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt, en op minimaal het overeengekomen loon.
4. Als de makelaar door uw intrekking aantoonbare schade lijdt, bent u verplicht deze schade binnen 7 dagen nadat de makelaar heeft aangegeven schade te hebben geleden door uw intrekking, aan de makelaar te vergoeden.

Artikel 14
Kan de makelaar de opdracht teruggeven?
1. De makelaar kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. De makelaar geeft schriftelijk aan als hij de opdracht teruggeeft.
2. U hoeft de makelaar geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Dat is anders als artikel 17 van toepassing is, of als u aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. Gemaakte kosten moet u wel betalen, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.
3. Het is altijd aan de makelaar om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie tussen u en de makelaar is.

Artikel 15
Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?
1. Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In zo’n geval heeft de makelaar wel recht op het volledig afgesproken loon, tenzij u significant aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
2. Het kan ook zijn dat de door de verkopende partij aangeleverde informatie onjuistheden bevat, waardoor de makelaar, onbedoeld, aan u onjuiste informatie verstrekt en u, naar aanleiding van deze informatie een koop- of huurovereenkomst sluit die op enig moment niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In dat geval heeft de makelaar ook recht op het volledig afgesproken loon, tenzij u significant aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
3. De makelaar is nimmer verantwoordelijk voor door u geleden schades als een koop- of huurovereenkomst niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, noch verplicht tot het restitueren van reeds door u gedane betalingen van loon en/of additionele kosten.
4. De makelaar is nimmer verantwoordelijk voor door u geleden schades als een object niet wordt aangekocht, dan wel een verkopende partij een overeenkomst intrekt, dan wel als de makelaar bij een door u gegeven zoekopdracht geen object volgens uw specificaties vindt, dan wel als geen enkel object door u wordt aangekocht. In al deze gevallen is de makelaar niet verplicht tot enige restitutie van door u betaalde gelden.

Artikel 16
Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?
1. In sommige gevallen wordt een onroerende zaak tussentijds toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de opdracht nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van de makelaar afhankelijk is van de daadwerkelijke aankoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van het uurloon van de makelaar, zoals genoemd in artikel 9, lid 1, vermeerderd met door de makelaar gemaakte additionele kosten.
2. De makelaar en u kunnen dienen voor het aangaan van een opdracht afspraken te maken over hoe het loon berekend wordt bij tussentijdse toedeling.

Artikel 17
Wat gebeurt er als u komt te overlijden?
1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven.
2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 13, lid 3 en lid 4 van toepassing.

Artikel 18
Kan het zijn dat u na beëindiging van de opdracht de makelaar toch nog loon moet betalen?
1. Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt moet u de makelaar loon betalen als de overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u hebt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 6, lid 2. De makelaar heeft dan recht op minimaal het overeengekomen loon, tenzij u schriftelijk andere afspraken hebt gemaakt. Is als loon een percentage van de koopprijs afgesproken, dan heeft de makelaar recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro), vermeerderd met door de makelaar gemaakte kosten. Is als loon een percentage van de huurprijs afgesproken, dan heeft de makelaar recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke gevraagde huurprijs van de onroerende zaak, met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro) vermeerderd met door de makelaar gemaakte kosten.
2. U moet de makelaar ook loon betalen als een door u gegeven opdracht, buiten de schuld van de makelaar, onmogelijk blijkt om uit te voeren zonder meerkosten en u afziet van de betaling van deze meerkosten.

Artikel 19
Wat gebeurt er als u een geschil met uw makelaar hebt?
1. Als u een klacht hebt over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht schriftelijk aangetekend bij de makelaar.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het klachtenformulier ten kantore van de makelaar invullen en inleveren bij de betreffende geschillencommissie die zich dan over uw klacht zal buigen. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de makelaar statutair gevestigd is.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar hebt ingediend zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel en de makelaar niets met uw klacht doet.
4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de makelaar niet aan de beslissing van de geschillencommissie gebonden en mag de makelaar het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de makelaar statutair gevestigd is.
5. Als de makelaar een geschil wil voorleggen, heeft hij de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter.
6. Als u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie dan wel de rechter, kunt u de makelaar niet aansprakelijk stellen voor door u gemaakte of nog te maken (juridische) kosten. Als de geschillencommissie dan wel rechter uitspreekt dat de makelaar geen blaam treft, is de makelaar gerechtigd om alle door de makelaar gemaakte en wellicht nog te maken kosten, waaronder in ieder geval juridische kosten, bij u in rekening te brengen.

Artikel 20
Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?
1. Als u afwijkende afspraken met de makelaar maakt, moet de makelaar die schriftelijk vastleggen.

Artikel 21
Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
1. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 22
Overige algemene voorwaarden
1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestiging van de makelaar.
2. Tenzij duidelijk schriftelijk anders afgesproken, zijn het loon, additionele kosten, alsmede alle bedragen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden, op de website en in overige uitingen van de makelaar altijd exclusief de dan geldende BTW (IVA) in Spanje, reis- en verblijfskosten en overige in uw opdracht gemaakte kosten.
3. De Nederlandse teksten zijn in de Algemene Voorwaarden altijd leidend en derhalve bindend.