Algemene Voorwaarden Aankoopbegeleiding

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Jan Nicolas Consultancy S.L. met betrekking tot aankoopbegeleiding. In onderstaande Algemene Voorwaarden leest u welke rechten en plichten Jan Nicolas Consultancy S.L. en uzelf hebben. Met het in contact treden met Jan Nicolas Consultancy S.L., mondeling, telefonisch, schriftelijk of anderszins, geeft u onherroepelijk aan dat u de hier vermelde algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en accepteert en dat u Jan Nicolas Consultancy S.L. toestemming geeft om per e-mail, telefoon of anderszins te reageren, doch in ieder geval contact met u op te nemen.

Artikel 1
Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jan Nicolas Consultancy S.L. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan Jan Nicolas Consultancy S.L.
b. Consultant: Jan Nicolas Consultancy S.L., geregistreerd onder C.I.F. B-10966877, met contactadres Apartado de Correos 222, 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die Opdrachtgever aan Consultant betaalt voor de dienstverlening van Consultant exclusief additionele kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’, ‘tarief’, ‘prijs’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.
e. Inspectie: Het bouwkundig inspecteren van een vastgoedobject in Spanje, maar ook het begeleiden van Opdrachtgever, al dan niet in zijn of haar aanwezigheid, bij een bezichtiging en het bezoeken van een vastgoedobject in Spanje met als doel het bepalen van de waarde van het betreffende object.
f. Inspectiedag: De dag waarop enig van of al het genoemde in het vorige lid wordt uitgevoerd. Het tijdstip van een inspectiedag dient door Consultant aan Opdrachtgever te worden medegedeeld, voor zover Opdrachtgever niet zelf een afspraak voor een inspectiedag heeft gemaakt met een verkopende, dan wel verhurende partij.
g. Werkdag: Elke dag in de week lopend van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 uur tot en met 17:00 uur, met uitzondering van plaatselijke en landelijke feestdagen, dan wel door de overheid ingestelde uitsluitingen.
h. Derde persoon of personen: Voor eigen rekening en aansprakelijkheid werkende hulppersonen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, architecten, advocaten, notarissen, bouwkundigen, aannemers, makelaars, banken, hypotheekadviseurs, etc., die door Consultant bij de uitvoering van de opdracht betrokken worden.
i. Ontbinding: Het ontbinden van een tussen Opdrachtgever en Consultant gesloten overeenkomst. Ontbinding kan ook annuleren of annulering worden genoemd.
4. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2
Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Consultant vrijblijvend.
2. Aan een aanbod van Consultant dat gebaseerd is op door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Voorts kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van Consultant dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Consultant niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Als de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Consultant, komt de overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Consultant anders aangeeft.
5. Indien Opdrachtgever de overeenkomst (ook) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is, naast deze (rechts)persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 3
Recht van ontbinding bij overeenkomst op afstand
1. In de zin van dit artikel wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst die tussen Consultant en Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Consultant en Opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend of voornamelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
2. Opdrachtgever is, met uitzondering van het bepaalde in het overige lid van dit artikel, gerechtigd de overeenkomst tot zeven dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden, waarbij altijd het bepaalde onder artikel 4 van toepassing is.
3. Nakoming van de overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever. Het recht van ontbinding vervalt per direct als enig bepaalde in de overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, door een der partijen, geheel of gedeeltelijk, is nagekomen.
4. Opdrachtgever kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Consultant. Zodra Consultant in kennis is gesteld van het voornemen van Opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden, zal Consultant dit per eerste gelegenheid per e-mail bevestigen.

Artikel 4
Annuleren en verzetten van werkzaamheden
1. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde in het vorige artikel.
2. Bij annulering door Opdrachtgever nadat enig bepaalde in de overeenkomst door een der partijen geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Opdrachtgever aan Consultant een annuleringsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de volledige overeengekomen prijs, vermeerderd met eventueel door Consultant gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, reis- en verblijfskosten.
3. Als blijkt dat een object, ondanks de tussen partijen gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of de afgesproken werkzaamheden onmogelijk uit te voeren zijn als gevolg van een niet aan Consultant toe te rekenen omstandigheid, kan Consultant niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook en blijft Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, zonder enig recht op korting of restitutie.

Artikel 5
Verplichtingen van partijen en uitvoering van diensten
1. Consultant zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Consultant behartigt, voor zover mogelijk, alleen de belangen van Opdrachtgever en zal niet voor de verkoper én koper, dan wel voor de huurder en de verhuurder van hetzelfde object optreden. Consultant houdt Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen, tenzij er geen vorderingen zijn, en is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van de opdracht. Consultant houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen. Consultant mag niet namens Opdrachtgever een overeenkomst sluiten, tenzij Opdrachtgever hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle medewerking verleent om het voor Consultant mogelijk te maken de diensten tijdig en deugdelijk te kunnen uitvoeren. In het bijzonder verstrekt Opdrachtgever aan Consultant, op eerste verzoek van Consultant, tijdig alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de diensten nodig zijn. Consultant is gerechtigd om, indien Opdrachtgever de ontbrekende gegevens die voor de opzet en uitvoering van de diensten nodig zijn, niet wil of kan leveren, op kosten van Opdrachtgever op te vragen bij de betreffende instanties. Opdrachtgever mag, in de ruimste zin van het woord, geen activiteiten ontplooien die Consultant bij het vervullen van de opdracht kunnen hinderen. Opdrachtgever stelt Consultant in staat zijn verplichtingen in het kader alle wettelijke verplichtingen te vervullen.
3. Tenzij door Consultant anders beslist, kunnen externe diensten uitsluitend worden verleend gedurende de bij Consultant geldende werkuren (maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur, vrijdag tussen 09:00 uur en 14:00 uur, met uitzondering van landelijke en/of plaatselijke feestdagen) en als alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen getroffen zijn en gedurende de uitvoering van de uit te voeren diensten worden gehandhaafd, waarbij Consultant kosteloos de beschikking dient te krijgen over alle voor de uitvoering van de diensten redelijkerwijs benodigde voorzieningen.
4. Vastgoedinspecties en/of vastgoedkeuringen worden uitgevoerd door een door Consultant aan te wijzen bouwkundige. Opdrachtgever dient Consultant te voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot het te inspecteren object, dan wel een derde persoon aan te wijzen die de bedoelde informatie kan verstrekken. Bij verzuim van het verstrekken dan wel achterhouden van deze informatie, zal Consultant geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde diensten aanvaarden.
5. Afspraken ten behoeve van een inspectie worden door Consultant gemaakt, tenzij anders overeengekomen. Voor het tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus/min 60 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen garanderen. Als Consultant niet binnen de bedoelde marge aanwezig is als gevolg van een niet aan Consultant toe te rekenen omstandigheid, kan Consultant niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook.
6. Opdrachtgever begrijpt dat Consultant vrij toegang dient te verkrijgen tot het te inspecteren object en dat alle te inspecteren ruimten, waaronder zolders, schuren, garages, tuinen, etc, vrij dienen te zijn van verrassende elementen zoals loslopende huisdieren, ongedierte, etc.
7. Als door Consultant, om toegang tot het object te verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht, heeft Consultant het recht de hiermee gepaard gaande tijd aan Opdrachtgever door te berekenen. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in geval van uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van Opdrachtgever en slechts binnen een straal van 10 kilometer rond het te inspecteren object. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de daarvoor gebruikelijk door Consultant gehanteerde tarieven, zoals bepaald onder in artikel 7, lid 1 en lid 6.
8. Opdrachtgever vrijwaart Consultant op voorhand van alle aanspraken en schades ter zake, van welke aard en oorzaak dan ook.
9. Een bouwkundige inspectie van een object bestaat uit een visuele bouwkundige inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en objecttype en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Het doel, evenals de aard en wijze van de visuele bouwkundige inspectie, brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Consultant zal een bouwkundige inspectie overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel uitvoeren. Voor onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
10. Daken, goten, overstekken, etc. worden tot een maximale hoogte van twee meter visueel geïnspecteerd. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met aanwezig klimmateriaal dat voldoet aan de meest recente wettelijke eisen in Spanje, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit ter beoordeling van Consultant.
11. Als weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie naar het oordeel van Consultant onmogelijk maken, bemoeilijken en/of vertragen, behoudt Consultant zich het recht voor de inspectie uit te stellen en/of te onderbreken. Als een inspectie, wegens de in dit lid genoemde omstandigheden geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de inspectie wel in rekening worden gebracht. Er zal dan kosteloos, met uitzondering van eventuele reis- en verblijfskosten, een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of vervolginspectie zal door Consultant worden uitgevoerd op een door Consultant te bepalen datum en tijdstip volgens het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden en de overige oorspronkelijk overeengekomen condities.
13. Als door Consultant een inspectie moet worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal door of namens Opdrachtgever worden aangegeven welke gebouwonderdelen extra moeten worden geïnspecteerd. In die gevallen behoudt Consultant zich het recht voor eventuele meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen op grond van het bepaalde in artikel 6.
14. Woningen en/of objecten in Spanje kunnen asbesthoudende materialen bevatten. Het opsporen en benoemen van asbest (asbestinventarisatie) valt buiten de reikwijdte van een bouwkundige inspectie. Een asbestinventarisatie behoort in Spanje te worden uitgevoerd door een asbestspecialist. Consultant aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, welke voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest in het object/de woning. Er wordt tijdens de inspecties ook niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen worden onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan asbest, olietanks, bodemvervuiling en dergelijke.

Artikel 6
Wijziging van de overeenkomst en meerwerk
1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen, waaronder mede begrepen een aanvulling of aanpassing in de overeenkomst, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen en mag de oorspronkelijk overeengekomen prijs door Consultant worden aangepast. In geval voor het uit te voeren meerwerk geen vast tarief geldt, is Consultant gerechtigd het meerwerk volgens het in artikel 7, lid 1 genoemde uurtarief te berekenen. Consultant zal daarvan vooraf prijsopgaaf doen, tenzij het geldende tarief zichtbaar is in de uitingen van Consultant.
2. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het hetgeen is overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend reis- en verblijfskosten en meer gewerkte uren dan noodzakelijk zou zijn geweest zonder de gewenste toevoegingen of veranderingen in hetgeen is overeengekomen, voor rekening van Opdrachtgever. Consultant zal Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Als de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Consultant gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verdere) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden en de (extra) kosten voldaan zijn. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Consultant op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Als na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan Opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Consultant over de onjuistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs, door Opdrachtgever is geïnformeerd. Consultant zal Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Consultant een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, met uitzondering van het bepaalde in het overige lid van dit artikel, plaats in onderling overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd, doch Consultant is dit niet verplicht.
7. Van een wijziging van de overeenkomst in de zin van dit artikel is geen sprake in geval de wijziging slechts betrekking heeft op het verzetten van een inspectie dan wel bezoek als bedoeld in artikel 4.
8. Juridische diensten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, raadgeven bij een rechtsgang, aanschrijvingen, juridisch advies, recherche van vastgoed, controle documentatie en juridische representatie, zijn uitsluitend inbegrepen in een tarief als dit als zodanig specifiek schriftelijk wordt overeengekomen. In alle overige gevallen wordt een afname van deze diensten beschouwd als meerwerk.

Artikel 7
Tariefberekening en additionele kosten
1. Opdrachtgever spreekt met Consultant vooraf af hoe het tarief voor de uit te voeren diensten en werkzaamheden wordt berekend. In de opdracht tot dienstverlening dient Consultant vast te leggen of het gaat om een percentage van de koop- dan wel huursom, een vast totaalbedrag of om uurtarief. Het uurtarief van Consultant bedraagt honderdvijftig euro per manuur of deel van een manuur.
2. Het tarief voor een waardebepaling en een bouwkundige inspectie mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de bepaalde (markt)waarde, doch dient berekend te worden aan de hand van de bebouwde oppervlakte.
3. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het afgesproken tarief en de additionele kosten.
4. Consultant mag naast het afgesproken tarief ook additionele kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld reis- en/of verblijfskosten. Met uitzondering van reis- en/of verblijfskosten brengt Consultant die kosten alleen in rekening als Opdrachtgever hiermee vooraf heeft ingestemd. Afspraken over additionele kosten, met uitzondering van reis- en verblijfskosten, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Additionele kosten dienen op eerste verzoek van Consultant binnen achtenveertig uur via vooruitbetaling voldaan te worden.
5. Door Consultant gemaakte reiskosten voor de uitvoer van de opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding, inclusief reistijdvergoeding, parkeerkosten en tolkosten, van € 0,49 per totaal op het vaste land te reizen kilometer. Als de totaal op het vaste land te reizen afstand minder is dan twintig kilometer, zijn de reiskosten voor rekening van Consultant. Consultant mag ook verblijfs- en overnachtingskosten bij Opdrachtgever in rekening brengen van € 195,- per persoon, per nacht, als de totaal op het vaste land te reizen afstand meer dan tweehonderd kilometer bedraagt en/of de werkzaamheden, bij een totaal op het vaste land te reizen afstand van meer dan tweehonderd kilometer, buiten schuld van Consultant dan wel als dit voor de goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, meer dan één werkdag in beslag nemen. Bij reizen buiten het vasteland worden de genoemde reiskosten op het vaste land en de af te leggen afstand op het betreffende eiland vermeerderd met de kosten van het vervoer over water of door de lucht.
6. Afwijkend van het onder lid 5 van dit artikel bepaalde, zijn de reiskosten op het vaste land van Spanje, tot een totaal te reizen afstand van maximaal zeshonderd kilometer, met betrekking tot het uitvoeren van een bouwkundige inspectie, eenmalig inbegrepen in het overeengekomen tarief van de door Consultant als ‘Compleet pakket’ aangeboden diensten met betrekking tot aankoopbegeleiding in Spanje. In het geval de in dit lid genoemde totale reisafstand korter is dan zeshonderd kilometer, geeft dit Opdrachtgever geen recht op enige compensatie dan wel verrekening met de kosten van toekomstig door Consultant te reizen afstanden of anderszins.
7. Voor de afstandsberekening is de totaal te reizen afstand, met postcode 03720 als vertrek- en eindpunt, die via de snelste route wordt weergegeven op Google Maps altijd bindend, tenzij de werkelijk te reizen afstand significant langer is dan de werkelijke te reizen afstand. Indien Google Maps geen of geen duidelijk uitsluitsel geeft is Consultant gerechtigd de afstand en reistijd naar alle redelijkheid in te schatten. Consultant is gerechtigd om de door Google Maps opgegeven afstand op voorhand te vermeerderen met twintig kilometer als compensatie voor eventueel ter plaatse af te leggen afstanden en/of omleidingen.
8. Als het loon over de koopsom wordt berekend, wordt onder koopsom verstaan het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief, maar niet altijd uitsluitend, de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten. In specifieke gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:
– Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.
– Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.
– Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
– Als in de koop ook roerende goederen zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld meubilair, elektrische apparatuur, inventaris, tuinbeplanting, etc., wordt het aankoopbedrag van deze roerende zaken ook gezien als koopsom.
9. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan het huurbedrag per maand (inclusief eventueel meeverhuurde roerende zaken). Tenzij anders afgesproken, betaalt Opdrachtgever in dat geval een loon gelijk aan één maandhuur, met een minimum van € 1.000,- (duizend euro). Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon.

Artikel 8
Schriftelijke woninganalyses
1. De bevindingen van bouwkundige inspecties worden alleen vastgelegd in een schriftelijke woninganalyse als dit vooraf schriftelijk wordt overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, worden deze rapportages digitaal verzonden. Consultant dient in een schriftelijke woninganalyse te vermelden wanneer bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd en dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een specialist c.q. expert op een bepaald gebied nader dienen te worden geïnspecteerd. Ook dient Consultant in een schriftelijke woninganalyse te vermelden dat, indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit altijd ter beoordeling door Consultant, deze objecten en/of gedeelten om die reden niet geïnspecteerd zijn. Het niet kunnen inspecteren van bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object, om welke reden ook, geeft Opdrachtgever geen recht op korting of enige restitutie van al betaalde gelden.
2. De in een woninganalyse aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, noch zijn kostenramingen een aanbieding of overeenkomst. Consultant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten die hoger of lager uitvallen dan door Consultant beraamd.
3. Indien Opdrachtgever na het aangaan van de opdracht een schriftelijke woninganalyse wenst terwijl dit volgens de aanbieding niet in het tarief van de betreffende dienst is inbegrepen, is Consultant gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever via vooruitbetaling in rekening te brengen tegen het dan bij Consultant geldende tarief. Bij in pakket afgenomen bouwkundige inspecties zijn schriftelijke woninganalyses niet inbegrepen in het berekende tarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Wijzigingen respectievelijk aanpassingen in schriftelijke woninganalyses en/of de werkmethodieken, worden uitsluitend door Consultant aangebracht.
5. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Consultant opgestelde woninganalyses en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen twee dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Consultant door te geven. Tenzij binnen twee dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen door Opdrachtgever aan Consultant kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde diensten, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Consultant heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van Opdrachtgever, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.
6. Schriftelijke woninganalyses worden voor zover mogelijk opgesteld in de taal van Opdrachtgever. Als dit niet mogelijk is, is het aan Consultant om de taal van opmaak te bepalen. Wanneer door Opdrachtgever een anderstalige schriftelijke woninganalyse wordt besteld, worden de teksten van de oorspronkelijke woninganalyse op kosten van Opdrachtgever vertaald. De oorspronkelijk taal van de woninganalyse blijft echter altijd leidend. Consultant is niet verantwoordelijk voor verschillen in interpretaties of misvattingen als gevolg van deze vertalingen.

Artikel 9
Rechtsverhouding met derde personen
1. Consultant is te allen tijde bevoegd om, zonder verdere kennisgeving vooraf en naar eigen goeddunken, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derde personen, waarbij deze algemene voorwaarden ook bedongen mogen worden ten behoeve van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde personen, tenzij deze zich op eigen voorwaarden beroepen.
2. Bij de uitvoering van de opdracht betrokken derde personen kunnen, maar zijn dit niet verplicht, naast Consultant, tegenover Opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Consultant.
3. Onverminderd het recht van Opdrachtgever om van Consultant te verlangen dat de overeengekomen diensten deugdelijk worden opgeleverd, is Consultant niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derde personen, mocht Consultant die bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken. Opdrachtgever verklaart te weten dat Consultant bij de uitvoering van bouwkundige inspecties, juridische zaken en juridische controles derde personen betrekt bij de uitvoering van de overeenkomst. Mocht Consultant op enige wijze wel aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Consultant in alle gevallen beperkt tot hetgeen in artikel 13 is bepaald.
4. In geval van een aanspraak van Opdrachtgever op grond van tekortkomingen van een door Consultant ingeschakelde derde persoon, dient Opdrachtgever zich, op verlangen van Consultant, optimaal in te spannen om met die hulppersoon tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, zal Opdrachtgever, met uitsluiting van Consultant, deze derde persoon in rechte aanspreken alvorens hij zijn eventuele rechten tegenover Consultant geldig maakt.

Artikel 10
Opschorting en ontbinding
1. Consultant is, als de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Consultant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Mocht Opdrachtgever de opdracht intrekken of opschorten volgen geen restituties van door Opdrachtgever gedane betalingen en dient Opdrachtgever binnen zeven dagen na een eerste verzoek door Consultant, nog openstaande betalingen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een resterend deel van een overeengekomen courtage als overeengekomen is dat de courtage in delen voldaan mag worden, volledig te voldoen.
3. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, een schuldsanering op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Consultant gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij opdrachtgever al genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
4. Consultant is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Consultant kan worden gevergd.
5. Tenzij de opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet aan hem kan worden toegerekend, komen alle hiermee in verband staande extra te maken kosten en andere door Consultant geleden schade voor rekening van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Consultant op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. Indien Consultant de overeenkomst op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk ontbindt, zijn alle vorderingen op Opdrachtgever per direct opeisbaar.
7. Als er sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door aanwezigheid van niet hecht gebonden asbest, loslopende honden, loszittende delen, bouwvallige constructie, etc.) tijdens de werkzaamheden, is Consultant gerechtigd de werkzaamheden te staken en de opdracht te ontbinden.
8. Als Opdrachtgever de enige opdrachtgever is, eindigt de opdracht als Opdrachtgever overlijdt, tenzij de erfgenamen van Opdrachtgever de opdracht willen handhaven. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van de opdrachtgevers overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, is het bepaalde onder artikel 5 van deze voorwaarden van toepassing.
9. Consultant kan de opdracht teruggeven aan Opdrachtgever als daar gewichtige redenen voor zijn. Een gewichtige reden is in ieder geval, maar niet uitsluitend, het niet of niet volledig nakomen van enig bepaalde in deze Algemene Voorwaarden dan wel het niet nakomen van enig bepaalde in een tussen Consultant en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, als ook een ernstige verstoring van de relatie tussen Opdrachtgever en Consultant. Het is in dat geval aan Consultant om te bepalen of en hoe ernstig de verstoring in de relatie is.
10. Een opdracht eindigt automatisch na de in de opdracht overeengekomen uiterlijke termijn en/of einddatum. Als in de opdracht tot dienstverlening geen uiterlijke termijn en/of einddatum is overeengekomen, eindigt de opdracht tot dienstverlening automatisch zes maanden na het aangaan van de opdracht, zonder dat één der partijen de andere partij hierover op enige wijze dient te informeren.
11. Als het bepaalde onder lid 7, lid 8, lid 9 en lid 10 van dit artikel van toepassing is, en/of als Opdrachtgever aan heeft gestuurd op een ernstige verstoring van de relatie tussen Opdrachtgever en Consultant, en/of als Opdrachtgever zich niet aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft gehouden, eindigt de opdracht per direct en is Consultant gerechtigd het volledig overeengekomen tarief bij Opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door Consultant gemaakte additionele kosten, tenzij dit aantoonbaar onredelijk is.

Artikel 11
Overmacht
1. Consultant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst als en voor zover Consultant daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling, weersomstandigheden, pandemie, staking, ziekte, overmacht in de ruimste zin van het woord of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Gedurende de periode van het onder het vorige lid genoemde worden de contractuele verplichtingen van partijen voor telkens maximaal 30 dagen opgeschort.
3. Als de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk wordt, dit ter beoordeling van Consultant, is Consultant gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Indien Consultant bij het intreden van een situatie zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Consultant gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk het uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
5. Schade als gevolg van onder lid 1 van dit artikel genoemde zaken komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding dan wel restitutie van al betaalde gelden in aanmerking.

Artikel 12
Prijzen en betalingen
1. Alle door Consultant opgegeven of met hem overeengekomen prijzen, inclusief de prijzen en tarieven genoemd in deze algemene voorwaarden, zijn exclusief de dan in Spanje geldende BTW (IVA), en reis-, verblijf-, toeslag- en onkostenvergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Consultant bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens.
2. Afwijkingen van of wijzigingen in overeengekomen diensten, omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Consultant behoudt zich het recht voor zijn tarieven eens per jaar, telkens per 1 januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer in Spanje. Een aanpassing als hier bedoeld zal nimmer kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast. Bij diensten zonder einddatum worden per ingang van 1 januari van elk nieuw jaar de overeengekomen tarieven geïndexeerd.
3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de afronding daarvan, een wijziging voordoet in btw-tarieven in Spanje, in andere heffingen van overheidswege of bij een stijging van de brandstofprijzen met meer dan 10% ten opzichte van de brandstofprijzen op het moment van het aangaan van de overeenkomst, is Consultant gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook als er al een schriftelijke dan wel mondelinge prijsafspraak is gemaakt.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden via overboeking, binnen zeven dagen na factuurdatum, op de door Consultant voorgeschreven wijze. Consultant heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder een bankgarantie, te verkrijgen.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is Opdrachtgever over het dan opeisbare bedrag een incassokosten van 10% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand telkens als gehele kalendermaand wordt aangemerkt. Ook geldt vanaf de dag dat het verzuim intreedt de dan geldende wettelijke rente.
6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, incasso-, administratie-, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Consultant voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Consultant zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Een inspanningsverbintenis is in elk geval van toepassing op alle adviezen en diensten van Consultant. Consultant kan niet garanderen dat vervaardigde adviezen of uitgevoerde diensten voor Opdrachtgever leiden tot de resultaten die Opdrachtgever aan de hand van adviezen of uit te voeren diensten beoogde te behalen.
2. Consultant draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, schade veroorzaakt door derde personen, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Consultant kan worden toegerekend.
3. Consultant is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en niet voor rekening van Consultant behoren te komen, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat hersteldiensten verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is. Consultant is niet verantwoordelijk voor het al dan niet doorgaan van een door Consultant gemaakte afspraak met een derde dan wel verkopende partij, dan wel het niet of niet tijdig verschijnen van een derde en/of verkopende partij op een afgesproken locatie.
4. Consultant is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken, waaronder ook verstaan onjuiste of niet volledige registratie van een object in het daarvoor bestemde register, schuldbezwaring en/of niet toegestane of onjuiste afvalwaterlozing, ten gevolge van door Opdrachtgever of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object. Consultant is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een door Opdrachtgever of derden gegeven omschrijving of bewering die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.
5. Consultant is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare, significante tekortkoming van Consultant in de nakoming van zijn dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Consultant is dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de aantoonbare gebrekkige prestatie van Consultant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Consultant toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Consultant mocht bestaan, is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Consultant betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Consultant nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Consultant daadwerkelijk wordt uitgekeerd, met aftrek van het eventuele eigen risico van Consultant dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7. Consultant heeft te allen tijde het recht de schade van Opdrachtgever waarvoor Consultant aansprakelijk is, te herstellen of te beperken. Opdrachtgever dient Consultant hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Consultant ter zake vervalt.
8. Opdrachtgever dient klachten en/of schades en/of aansprakelijkheidstellingen binnen twee dagen na ontdekking via een aangetekend schrijven, gericht aan het dan geldende contactadres van Consultant, aan Consultant mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat Consultant tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Het in behandeling nemen van een schrijven zoals bedoeld in dit lid impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan ook. Consultant behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.
9. Na schriftelijke melding ontvangt Opdrachtgever binnen dertig werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging en de door Consultant aangedragen oplossing.
10. Het onder lid 8 van dit artikel genoemde aangetekend schrijven dient een volledige, goed leesbare en naar waarheid ingevulde omschrijving van de klacht, schade en/of aansprakelijkheidstelling te bevatten, dient op elke pagina geparafeerd te zijn, te zijn ondertekend en voorzien te zijn van alle van toepassing zijnde bijlagen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn wettelijke vorderingsrechten verliest. Niet volledige en/of niet leesbare en/of niet naar waarheid ingevulde en/of niet geparafeerde en/of niet ondertekende schrijven zullen door Consultant niet in behandeling worden genomen en tot verval van recht leiden als hiervoor bedoeld.
11. Als Opdrachtgever zich om welke reden ook niet houdt aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden dan wel een door Opdrachtgever aangegane overeenkomst met Consultant, zowel tijdens als na de looptijd van de opdracht, vervallen alle mogelijke rechten op enige schadevergoeding, hetzij van Consultant, hetzij van door Consultant ingeschakelde derden, mocht na aankoop blijken dat er zaken zijn of spelen die niet in overeenstemming zijn met de verwachtingen van Opdrachtgever, dit in de breedste zin van het woord. Tevens is Consultant in dat geval gerechtigd in ieder geval zijn volledig overeengekomen loon, vermeerderd met door Consultant gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, bij Opdrachtgever in rekening te brengen tot een maximum van tienduizend euro.
12. Consultant doet geen topografisch onderzoek en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor bodemvervuiling of voor oppervlakte-afwijkingen, dan wel afwijkingen in door een verkopende partij opgegeven oppervlaktes, noch voor de juistheid van erfgrenzen, noch voor gemeentelijke verordeningen. Opdrachtgever dient bij twijfel over dergelijke zaken voor eigen kosten een daartoe kundig specialist te betrekken in het koopproces.
13. In geval een object, op enig moment tijdens het koopproces en/of daarna, onderworpen is of wordt aan de wet van eerste weigering en intrekking, zoals in de Generalitat Valenciana bepaald in de wet 6/2020, van 5 juni 2020, of onderworpen is of wordt aan de wet ter bescherming van sociale woningbouw, zoals in de Generalitat Valenciana bepaald in de wet 8/2004, van 20 oktober 2004, is Consultant op geen enkele wijze aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schades, noch dient Consultant op enige wijze Opdrachtgever schadeloos te stellen, noch tot enige restitutie van door Opdrachtgever betaalde gelden.
14. In pakketvorm aangeboden diensten zijn ondeelbaar. Het niet of niet volledig afnemen van één of meerdere overeengekomen diensten in pakketvorm geeft daarom geen recht op enige financiële compensatie of korting. Ook niet als in de praktijk blijkt dat een bepaalde in pakketvorm aangeboden dienst niet noodzakelijk is voor een juiste vervulling van de opdracht of om een andere reden niet uitgevoerd kan of hoeft te worden.
15. Opdrachtgever vrijwaart Consultant van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Consultant toerekenbaar is. Indien Consultant uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Consultant zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Consultant, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Consultant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14
Vervulling van de opdracht
1. Met het voldoen, deels of geheel, van het door Consultant aan Opdrachtgever in rekening gebracht honorarium geeft Opdrachtgever aan dat Consultant zijn opdracht naar volle tevredenheid van Opdrachtgever vervuld heeft.
2. Als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt, mondeling dan wel schriftelijk, met betrekking tot een vastgoedobject dat door een der partijen aan de andere partij is voorgesteld, heeft Consultant zijn opdracht ook vervuld, ongeacht of de overeenkomst tot stand komt als gevolg van door Consultant verleende diensten.
3. Een opdracht is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van door Consultant verleende diensten en/of als Opdrachtgever iets koopt of huurt afwijkend van hetgeen in de opdracht is overeengekomen.
4. Consultant heeft recht op loon bij het aangaan van de opdracht, waarbij bij het aangaan van de opdracht wordt afgesproken op welke wijze en wanneer het loon door Opdrachtgever betaalt moet worden. Additionele kosten betaalt Opdrachtgever, tenzij anders beslist door Consultant, voordat ze door Consultant zijn gemaakt, waarbij eventueel te weinig betaalde kosten direct opeisbaar zijn op het moment dat de daadwerkelijk gemaakte kosten duidelijk zijn en te veel betaalde kosten door Consultant aan het einde van de opdracht aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.
5. Opdrachtgever hoeft geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
6. Na betaling van alle door Consultant in rekening gebrachte kosten, doch pas na de juridische levering, ontvangt Opdrachtgever op diens verzoek een eindfactuur.
7. Als na beëindiging van de opdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt met betrekking tot een vastgoedobject dat door een der partijen aan de andere partij is voorgesteld, moet Opdrachtgever aan Consultant het volledig overeengekomen loon betalen als de overeenkomst op enige wijze het gevolg is van de dienstverlening van Consultant of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat Opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden dan wel de gesloten overeenkomst. Is als loon een percentage van de koopprijs afgesproken, dan heeft Consultant recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke vraagprijs van de onroerende zaak, met een minimum van vijfduizend euro, vermeerderd met door Consultant gemaakte kosten. Is als loon een percentage van de huurprijs afgesproken, dan heeft Consultant recht op het overeengekomen percentage over de oorspronkelijke gevraagde huurprijs van de onroerende zaak, met een minimum van tweeduizend euro vermeerderd met door Consultant gemaakte kosten.
8. Opdrachtgever moet Consultant ook het volledig loon betalen als een door Opdrachtgever gegeven opdracht, buiten de schuld van Consultant, onmogelijk blijkt om uit te voeren zonder meerkosten en Opdrachtgever afziet van de betaling van deze meerkosten, tenzij deze meerkosten significant onredelijk zijn.
9. Als Opdrachtgever besluit de opdracht te verlengen, nadat deze op welke wijze ook is beëindigd, wordt dit gezien als een nieuwe opdracht en vervallen daarmee alle daarvoor gemaakte afspraken en/of overeenkomsten. Al betaalde gelden hoeven dan door Consultant dan niet verrekend te worden met nog te betalen gelden, noch gerestitueerd te worden. Als op dat moment sprake is van andere bij Consultant geldende voorwaarden en/of tarieven, gelden op deze nieuwe overeenkomst automatisch deze nieuwe voorwaarden en/of tarieven.

Artikel 15
Niet tot uitvoering komende koop- of huurovereenkomst
1. Als de opdracht is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt, maar een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In een dergelijk geval heeft Consultant wel recht op het volledig afgesproken loon, tenzij Opdrachtgever significant aannemelijk maakt dat Consultant tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
2. Het kan ook zijn dat door een der partijen aangeleverde informatie onjuistheden bevat, waardoor Consultant, onbedoeld, aan de andere partij onjuiste informatie verstrekt. Als naar aanleiding van deze informatie een koop- of huurovereenkomst wordt gesloten die op enig moment niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, heeft Consultant recht op het volledig afgesproken loon, tenzij Opdrachtgever significant aannemelijk maakt dat Consultant tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt of is gekomen.
3. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor door Opdrachtgever geleden schades als een koop- of huurovereenkomst niet resulteert in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning, noch verplicht tot het restitueren van al door Opdrachtgever gedane betalingen van loon en/of additionele kosten.
4. Consultant is nimmer verantwoordelijk voor door Opdrachtgever geleden schades als een object niet wordt aangekocht, een verkopende partij een overeenkomst intrekt, Consultant bij een door Opdrachtgever gegeven zoekopdracht geen object volgens door Opdrachtgever opgegeven specificaties vindt, geen enkel object door Opdrachtgever wordt aangekocht en/of als Opdrachtgever om welke reden ook niet tot koop of huur overgaat, noch is Consultant in deze situaties verplicht tot enige restitutie van door Opdrachtgever betaalde gelden, doch heeft Consultant recht op het volledig afgesproken loon.
5. Als een onroerende zaak tussentijds toebedeeld wordt aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de opdracht nog loopt eindig de opdracht. Als is afgesproken dat het loon van Consultant afhankelijk is van de daadwerkelijke aankoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van het uurloon van Consultant, zoals genoemd in artikel 7, lid 1, vermeerderd met door Consultant gemaakte additionele kosten. Consultant en Opdrachtgever kunnen, voor het aangaan van een opdracht, afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij tussentijdse toedeling. Als diensten in pakket voor een vast tarief worden afgenomen, heeft Consultant bij tussentijdse toedeling in ieder geval recht op de tot dan toe betaalde gelden.

Artikel 16
Notariële- en bankzaken
1. Als begeleiding bij de notaris in Spanje in een in pakket aangeboden service is overeengekomen, draagt Opdrachtgever het recht van notariskeuze over aan Consultant. Opdrachtgever verklaart zich akkoord om het arrangeren van een afspraak voor de juridische levering van een vastgoedobject bij de verkopende partij te deponeren.
2. In geval Opdrachtgever om welke reden ook afwijkt van het in het vorige lid bepaalde, is Consultant gerechtigd dit als meerwerk te beschouwen en te handelen zoals bepaald onder artikel 6, lid 1 en lid 2 van deze algemene voorwaarden. Ook dient Opdrachtgever bij afwijking van het in het vorige lid bepaalde, Consultant minimaal drie weken voor de afspraakdatum bij de afwijkende notaris te informeren over datum en tijdstip.
3. Opdrachtgever verklaart te zijn geïnformeerd dat de totaal bijkomende kosten bij koop tot 15% van de koopsom kunnen bedragen, dat Consultant niet verantwoordelijk is voor door de notaris in rekening gebrachte kosten voor door de notaris uitgevoerde diensten en dat Opdrachtgever de notariële eindafrekening met betrekking tot de bijkomende kosten bij koop (kosten koper), zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, overdrachtsbelasting, BTW, notariskosten, registerkosten, honoraria, etc., binnen drie dagen na ontvangst zal voldoen door overschrijving naar het in de notariële eindafrekening vermelde bankrekeningnummer.
4. Als Opdrachtgever een notariële volmacht op wil laten maken, dient Opdrachtgever dit te doen voor eigen kosten en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor in de notariële volmacht opgenomen teksten, een rechtsgeldige vertaling, de acceptatie van de notariële volmacht door de Spaanse notaris en/of de hypotheekverstrekkende organisatie en voor het (tijdig) arriveren van de notariële volmacht bij de gevolmachtigde in Spanje of elders.
5. Binnen een pakket aangeboden begeleiding bij de notaris is voor een maximale duur van twee aaneengesloten manuren. Indien deze maximale duur buiten schuld van Consultant wordt overschreden, is Consultant gerechtigd elk extra manuur of deel van een manuur als meerwerk in rekening te brengen tegen het uurtarief zoals bepaald in artikel 7, lid 1 en, indien voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk, overnachtingskosten in rekening te brengen zoals genoemd onder artikel 7 lid 5.
6. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van een derdengeldenrekening van een notaris of advocaat in Spanje, is Consultant niet verantwoordelijk voor eventueel door de notaris of advocaat gehanteerde kosten. Consultant kan niet garanderen dat het deponeren van derdengelden op een derdengeldenrekening bij elke notaris of advocaat in Spanje mogelijk is, dan wel kosteloos mogelijk is bij eender welke notaris of advocaat. Consultant is dan ook niet aansprakelijk voor door Consultant geleden financiële of andere schades, mocht om welke reden ook het deponeren van derdengelden op een derdengeldenrekening van een notaris of advocaat in Spanje onmogelijk of slechts gedeeltelijk mogelijk blijken.
7. Opdrachtgever verklaart te weten en te begrijpen dat het tekenen van een notariële akte in Spanje slechts kan geschieden als Opdrachtgever in het bezit is van een geldige NIE (of DNI bij opdrachtgevers met de Spaanse nationaliteit), de Spaanse taal voldoende beheerst, alle in de notariële akte opgenomen zaken volledig begrijpt en dat Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van een NIE en het inschakelen van een kundig vertaler, mocht Opdrachtgever de Spaanse taal niet of niet voldoende beheersen, dan wel Opdrachtgever Consultant geen opdracht heeft gegeven bij de juridische levering van het betreffende vastgoedobject bij de notaris in Spanje aanwezig te zijn. Opdrachtgever vrijwaart Consultant van elke schade, financieel en/of persoonlijk dan wel schade aan derden, veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van een gegeven vertaling dan wel het niet hebben van een NIE.
8. Consultant is niet verantwoordelijk voor het al dan niet krijgen van een financiering voor de aankoop van een vastgoedobject in Spanje. Opdrachtgever dient zelf vooraf te onderzoeken of een financiering tot de mogelijkheden behoort.
9. Consultant is niet verantwoordelijk voor door de bank, of eender welke organisatie, aan Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor overschrijvingen van gelden of kosten, of de kosten voor het uitgeven van een bankcheque.
10. Betalingen van Opdrachtgever aan Consultant dienen altijd per bankoverschrijving te geschieden, waarbij de bankoverschrijving als bewijs van betaling dient. Een betaling wordt pas als voldaan beschouwd als deze volledig en tijdig op de door Consultant opgegeven bankrekening is bijgeschreven.
11. Opdrachtgever verklaart te zijn geïnformeerd dat bankoverschrijvingen voor betalingen met betrekking tot een aan te kopen vastgoedobject in Spanje, altijd dienen te geschieden vanaf een bankrekening die op naam staat van Opdrachtgever.

Artikel 17
Voorkoming van witwassen van kapitaal
1. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om aan Consultant alle informatie te verstrekken die Consultant, dan wel een derde bij de aankoop betrokken partij, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een notaris, advocaat, hypotheekverstrekkende organisatie, projectontwikkelaar, etc, nodig heeft om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, in het bijzonder, aan de verplichtingen voorzien in Wet 10/2010 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, evenals de verordening die hieruit voortvloeit of kan voortvloeien, goedgekeurd op 5 mei 2014 bij Koninklijk Besluit 304/2014.
2. Opdrachtgever verplicht zich in het bijzonder om te bewijzen dat Opdrachtgever de werkelijke eigenaar is van de investering en dient onomstotelijk en significant de herkomst en traceerbaarheid te bewijzen van de middelen die voor deze investering zijn gebruikt op een door Consultant, dan wel een derde bij de aankoop betrokken partij zoals eerder als voorbeeld in dit artikel weergegeven, aangegeven wijze.
3. Het niet naleven van enig bepaalde in dit artikel zal aanleiding geven tot onmiddellijke ontbinding van een gesloten overeenkomst wegens niet-naleving door Opdrachtgever, met de aansprakelijkheid voor Opdrachtgever voor alle gevolgen, al dan niet financieel, die door het niet naleven ontstaan.
4. In verband met het bepaalde in de Spaanse wet ter bestrijding van frauduleus verkregen kapitaal en financiering van terroristische activiteiten, dient Opdrachtgever op eerste verzoek van Consultant significant en onherroepelijk de herkomst van bepaald kapitaal aan te tonen middels in de Spaanse taal opgestelde documentatie. Consultant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor welke schade ook, geleden door Opdrachtgever als de door Opdrachtgever aangeleverde documentatie door een verkopende of hypotheekverstrekkende partij of andere bij de aankoop betrokken partij om welke reden ook niet als overtuigend bewijs geaccepteerd wordt en een aankoop of hypotheekverstrekking daardoor niet mogelijk is.

Artikel 18
Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid
1. Alle auteursrechten, industriële en overige intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij Consultant en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op Opdrachtgever over.
2. Consultant en Opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 19
Slotbepalingen
1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Spaans recht van toepassing.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Consultant aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
5. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is altijd bindend.

Voor het laatst gewijzigd op: 22 december 2023