Maak van uw droom geen nachtmerrie

Het bouwen en verbouwen van een huis in Spanje is een complex proces en niet zelden worden gemaakte afspraken niet of slechts gedeeltelijk nagekomen. U bent de regisseur, maar hoe houdt u het overzicht, zeker als u niet in Spanje woonachtig bent? U dient de bouwwerkzaamheden in vastgestelde termijnen te betalen, waarbij u door betaling goedkeuring geeft voor het dan afgeleverde werk. En bij de eindoplevering is het erg lastig reclameren als u door betaling uw goedkeuring heeft gegeven. Want waarom heeft u betaald als het niet goed was? Dan gaat het excuus dat u niet in de gelegenheid was om het werk voor betaling te controleren niet op. Met die wetenschap is het erg prettig als het tussentijds opgeleverde werk vóór betaling gecontroleerd wordt zodat u zeker weet dat u betaalt voor wat is afgesproken. Jan Nicolas Consultancy kan als uw persoonlijke toezichthouder optreden. Dat kan vanaf het moment dat de bouw wordt gestart, maar beter is dat wij vanaf het allereerste begin betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw Spaanse huis, zodat we bepaalde zaken kunnen toetsen voor de eerste spa de grond in gaat en u kunnen adviseren bij het ontwerp van uw huis en de betalingstermijnen. In alle gevallen treden we namens u op, altijd in overleg, maar u neemt de besluiten en houdt de eindverantwoordelijkheid.

Onze rol als toezichthouder
Bouwtoezicht is het toezien en sturen van de kwaliteit van het uit te voeren en uitgevoerde werk op een bouw. Uw persoonlijke toezichthouder houdt bouwtoezicht. Zeker wanneer u zelf niet dagelijks op de bouwplaats aanwezig kunt zijn, is het goed om terug te kunnen vallen op uw toezichthouder. U communiceert via uw toezichthouder in uw eigen taal met de aannemer, zodat van enige taalbarrière nimmer sprake zal zijn. Uw toezichthouder houdt goed bij of het werk naar behoren wordt uitgevoerd, of de aannemer kwalitatief goed werk levert en of alles wat binnen een bepaalde termijn gedaan moest zijn, ook daadwerkelijk gedaan is. Daarbij ziet de toezichthouder erop toe dat er netjes en schoon wordt gewerkt en controleert hij of zij of werkzaamheden volgens de voorschriften en gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Uw toezichthouder is stelselmatig aangekondigd, maar ook niet aangekondigd, op de bouwplaats aanwezig. De taken die de toezichthouder uit kan voeren zijn onder andere:

 • Het adviseren bij het maken van de bouwtekening
 • Het adviseren bij het bepalen van de betalingstermijnen
 • Het controleren van noodzakelijke vergunningen en bestemmingsplan
 • Het bewaken van de kwaliteit van de afgesproken uitvoering
 • Het controleren van werktekeningen aan de hand van contractafspraken
 • Het bewaken van de informatiestroom (tekeningen, monsters, keurmerken, etc.)
 • Het keuren van bouwstoffen op de bouwplaats of bij de leverancier
 • Het signaleren van afwijkingen, het van nemen van actie en het bespreken van de gevolgen
 • Het voeren van besprekingen, daar waar nodig, met de diverse partijen
 • Het verzorgen van de eindinspectie en de oplevering
 • Het aanwezig zijn bij de notaris ter vertaling van de akte
 • Juridische controle door onze advocaat

Met meer dan 25 jaar ervaring, de aanwezigheid van een architect en meerdere bouwkundigen, kunnen wij rustig stellen dat wij verstand hebben van alles wat met het bouwen van een huis in Spanje te maken heeft, van bouwtekeningen tot constructieberekeningen en van omgevingsvergunningen tot bouwgaranties. Zaken waarvan u misschien nog nooit hebt gehoord. Kortom, met bouwtoezicht streven wij naar het optimum in bouwproces, -kosten en -kwaliteit en nemen wij u veel werk uit handen. Wij leveren hiermee een eindresultaat waar u relaxt naar uit kunt zien. Onze service is mogelijk in heel Spanje, waarbij wij, indien van toepassing, eventuele reis- en/of verblijfskosten vooraf duidelijk maken.

Oplevering
De oplevering van het bouwproject is voor ons geen eindpunt, maar het startpunt van de juridische overdracht. Het bouwwerk wordt van de aannemer overgedragen aan u, de opdrachtgever. Voor de acceptatie van deze overdracht is het belangrijk dat het pand op alle bouwtechnische aspecten wordt beoordeeld. Wij begeleiden u bij de eindbeoordeling en doen dit zeer kritisch. Bij bouwprojecten die opgeleverd worden zonder dat men gebruik heeft gemaakt van bouwtoezicht wordt gemiddeld 90% van de bouwopdracht conform de overeenkomst uitgevoerd. Helaas blijft er dan altijd nog 10% over dat niet conform de overeenkomst is uitgevoerd. En dat zijn vaak best serieuze zaken zaken, zoals:

 • Geen aansluiting op riool of septische tank
 • Ontbreken van aansluitingen op kranen of afvoer
 • Lekkage van ramen of erger
 • Slecht geplaatst tegelwerk
 • Ontbrekende zaken, zoals bijvoorbeeld sanitaire onderdelen of meubels
 • Verkeerde kleurstellingen of afwerking
 • Al tijdens de oplevering loslatend stucwerk

Door toezicht te houden op het bouwproject zal de lijst van gebreken echter gereduceerd zijn tot vrijwel nul, waarbij slechts sporadisch minimale zaken dienen te worden aangepast na de eindcontrole. Wij streven namelijk naar maximale aan- en bijsturing tijdens het bouwproces. Voorkomen is voor ons altijd beter dan genezen. Zijn er toch zaken die niet conform de gemaakte afspraken zijn, dan zorgen wij ervoor dat de aannemer de gebreken zal verhelpen, waarna wij nogmaals alles controleren en u na controle akkoord kunt gaan met de overdracht. Op dat moment is de oplevering van uw nieuwe huis in Spanje een feit. Maar hoe goed wij ook kijken, hoe streng wij ook controleren, altijd kunnen zaken aan ons controlerend oog ontsnappen, of gebreken verborgen zijn. In dat geval is het goed te weten dat wij bij de eindcontrole nooit onze goedkeuring geven als het project niet voorzien is van een in Spanje verplichte 10-jarige bouwgarantie.

Honorarium bouwtoezicht
Wij treden de gehele projectperiode periodiek bij u in dienst, waarbij u profiteert van een begeleiding van de bouw, waardoor u geen vervelende, vaak financiële, verrassingen achteraf krijgt door het niet nakomen van met u gemaakte afspraken. Voor bouwtoezicht hanteren wij een tarief van € 3.595,- zodat u vooraf precies weet waar u financieel aan toe bent. Het tarief geldt voor te bouwen woningen met een totaal te bouwen oppervlakte tot en met 200 m². Daarboven geldt een toeslag van € 19,- per extra m². Voor het bepalen van het tarief wordt gekeken naar de op de bouwtekening opgegeven te construeren oppervlakte. De toezichthouder bepaalt de werkelijke constructie oppervlakte als deze, tussentijds of bij oplevering, significant afwijkt van de op de bouwtekening opgegeven oppervlakte. In geval de uiteindelijke oppervlakte groter is dan de eerder opgegeven oppervlakte, wordt het tarief bijgesteld.

Voor het bij ons geldende tarief zijn wij regelmatig zelf aanwezig op de bouwplaats, voeren wij tussentijds aangekondigde en onaangekondigde controles uit en staan wij gedurende het hele bouwproject, van start tot finish, tot uw beschikking als uw persoonlijke toezichthouder. Bij het aangaan van de opdracht voldoet u middels een bankoverschrijving 50% van ons tarief, waarna wij meteen voor u aan de slag kunnen gaan. Het restant voldoet u telkens in vooraf met u overeengekomen termijnen, die afhankelijk zijn van het uit te voeren project en de projectperiode. Voor bouwtoezicht bij verbouwingen en renovaties werken wij op basis van het bij ons geldende uurtarief, waarbij de te werken uren vooraf worden ingeschat en schriftelijk met u overeengekomen.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over bouwtoezicht? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over bouwtoezicht