Dit zijn de Algemene Hypotheekvoorwaarden van Jan Nicolas Consultancy, statutair gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje, met betrekking tot het geven van hypotheekadvies. In onderstaande voorwaarden leest u welke rechten en plichten Jan Nicolas Consultancy en uzelf hebben met betrekking tot het geven of krijgen van hypotheekadvies. Ze zijn in werking getreden op 2 januari 2020.

Algemene Hypotheekvoorwaarden

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
1. In deze algemene voorwaarden voor hypotheekadvies in Spanje wordt verstaan onder:
a. Cliënt: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan Jan Nicolas Consultancy.
b. Consultant: Jan Nicolas Consultancy, statutair gevestigd aan de Calle Purísima 19, Local A, 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Intermediaire kosten: de vergoeding die Cliënt aan Consultant betaalt voor de dienstverlening van Consultant exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Intermediaire kosten kan ook ‘loon’, ‘tarief’, ‘courtage’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.
e. Opdracht: de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij Cliënt als opdrachtgever aan Consultant als opdrachtnemer de opdracht geeft tot dienstverlening.
f. Jan Nicolas Consultancy biedt de volgende diensten aan: het maken van een hypotheekcheck, inhoudende dat de financiële situatie van de klant wordt beoordeeld en een indicatie wordt gegeven betreffende de maximaal haalbare hypotheek in Spanje, alsmede het begeleiden van een hypotheekaanvraag tot aan het uitbetalen van de gelden bij de notaris, waarbij onder meer het aanvragen van de financiële goedkeuring, het verzorgen van de taxatie en het openen van een bankrekening op verzoek van Cliënt kan worden bewerkstelligd. De dienstverlening van Jan Nicolas Consultancy richt zich uitdrukkelijk niet op het geven van beleggingsadvies.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en Consultant strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Consultant met betrekking tot de werkzaamheden zoals genoemd onder Artikel 1, lid f. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en Consultant, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Consultant gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot de werkzaamheden zoals genoemd onder Artikel 1, lid f. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan Consultant zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.
2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Consultant deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.
3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bedingen uit deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk in stand.

Artikel 3
Gegevens
1. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Consultant verstrekte gegevens en informatie.
2. Cliënt is gehouden Consultant onverwijld, en ongevraagd, te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3. Indien de door Cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt is, niet deugdelijk of niet volledig is, is Consultant gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen, dit geheel ter beslissing van Consultant, zonder dat van enige restitutie van reeds door Cliënt betaalde gelden sprake hoeft te zijn.

Artikel 4
Uitvoering opdracht
1. Consultant bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
2. Consultant zal de overeengekomen opdracht naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Consultant kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 5
Rente
1. Rentepercentages zijn onderhevig aan veranderingen van het economische klimaat. Cijfers die voortvloeien uit de hypotheekcheck en de pro forma offerte, kunnen achterhaald zijn op het moment dat Cliënt bij de notaris de akte(n) tekent.
2. Vaste rentes welke worden aangeboden door de bank zijn onder voorbehoud van rentewijzigingen tot aan het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. Consultant zal, als Consultant op dat moment daadwerkelijk over die informatie beschikt, Cliënt vóór het passeren van de akte informeren over de actuele vaste rente. Het is in Spanje niet mogelijk om de vaste rente tijdens de aanvraag al vast te zetten.
3. In Spanje is het gebruikelijk om een variabele rente af te sluiten. Deze variabele rente wijzigt aan de hand van het 12 maand-Euribor tarief. De opslag op Euribor is een vast gegeven. Slechts een aantal banken bieden vaste rentes aan. Consultant kan niet garanderen dat de hypotheek wordt afgesloten bij een bank die vaste rentes aanbiedt.
4. Maandlasten zijn vastgesteld onder voorbehoud van rentewijzigingen na een renteherziening.
5. De rente kan voorzien zijn van kortingen voor het (verplicht) afsluiten van bijproducten bij de bank. Dit is vaak een huisverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Indien Cliënt deze verzekeringen niet afsluit c.q. annuleert na het vestigen van de hypotheek, kan de rentekorting worden verwijderd of kan de bank besluiten om de hypotheek niet te verstrekken. Dit is afhankelijk van de bank. Consultant adviseert Cliënt om voor het afsluiten van een hypotheek naar de voorwaarden van de bank te vragen en deze door zijn of haar advocaat juridisch te laten toetsen.

Artikel 6
Taxaties en hypotheek
1. Taxaties kunnen niet eerder uitgevoerd worden dan wanneer een recente Nota Simple aanwezig is. Een Nota Simple is een uittreksel uit het Spaanse onroerend goed register (Registradores).
2. Taxatiewaardes kunnen op voorhand niet worden gegarandeerd.
3. Goedkeuring van de hypotheek is altijd onder voorbehoud van de taxatieresultaten. Indien de taxatie zaken bevat waar de bank niet mee akkoord gaat, heeft dit ook consequenties voor de goedkeuring van de hypotheek.
4. Zegelrecht belasting vermeld in dit rapport is een indicatieve post en afhankelijk van onder andere het hypotheekbedrag en andere factoren. Een exacte opgave kan de gestoria van de bank vlak voor het passeren berekenen. Alle kosten welke niet in dit rapport worden genoemd kan de advocaat van Cliënt of de advocaat van de bank vóór het passeren van de akte(n) aan Cliënt overleggen en toelichten. Cliënt dient deze informatie zelf op te vragen.
5. De hypotheekcheck en pro forma offerte zijn onder voorbehoud van de beoordeling van de huidige (juridische) status van de woning, de eigendomsconstructie, de taxatiewaarde en de beoordeling van de persoonlijke- en inkomensgegevens. Consultant kan op voorhand geen garanties geven over de haalbaarheid van de hypotheek. Een hypotheekcheck dient dan ook altijd als indicatief te worden beschouwd.
6. Zodra Cliënt opdracht geeft tot het uitvoeren van een taxatie alvorens de hypotheekaanvraag is gestart, dienen de volledige door Consultant aan Cliënt in rekening gebrachte intermediaire kosten door Cliënt voldaan te worden, met aftrek van eventueel reeds door Cliënt betaalde intermediaire kosten. De kosten van de taxatie worden hierbij opgeteld, deze worden apart berekend en zijn in hoogte afhankelijk van de vooraf geschatte waarde dan wel vermoedelijke aankoopprijs van het aan te kopen object. Consultant heeft hier geen invloed op.

Artikel 7
Hypotheekaanvraag
1. Consultant werkt niet op ‘no cure no pay’ basis. Zodra Cliënt Consultant akkoord geeft om de hypotheekaanvraag bij de bank te starten, worden er kosten in rekening gebracht bij de Cliënt. De intermediaire kosten worden in twee gelijke delen gefactureerd. Het eerste deel wordt in rekening gebracht zodra Cliënt middels het geven van een opdracht aangeeft gebruik te willen maken van de diensten van Consultant. Het tweede deel dient door Cliënt voldaan te zijn uiterlijk voor het verzenden van het taxatierapport aan Cliënt.
2. Indien Cliënt de hypotheekaanvraag tussentijds beëindigt, wordt alleen het door Consultant uitgevoerde deel van de werkzaamheden in rekening gebracht. Bij een beëindiging van de opdracht door Cliënt op enig moment, om welke reden dan ook, mogen reeds door Cliënt betaalde gelden door Consultant beschouwd worden als vergoeding voor de tot dan verrichte werkzaamheden.
3. Indien de hypotheekaanvraag op enig moment eindigt doordat de bank, om welke reden dan ook, besluit niet te financieren, mogen reeds door Cliënt betaalde gelden door Consultant beschouwd worden als vergoeding voor de tot dan verrichte werkzaamheden.
4. Consultant kan geen garanties geven over de financieringsvoorwaarden van de bank.
5. Wanneer de financiering door toedoen van problemen met het onderpand niet door kan gaan, door wat voor reden dan ook, en er binnen de goedkeuringstermijn van 90 dagen een alternatief onderpand is gevonden die gecontroleerd en getaxeerd dient te worden, bedragen de kosten voor deze extra begeleiding € 400,- exclusief de dan geldende BTW in Spanje.
6. Wanneer de financiering door toedoen van problemen met het onderpand niet door kan gaan, door wat voor reden dan ook, en er buiten de goedkeuringstermijn van 90 dagen een alternatief onderpand is gevonden die gecontroleerd en getaxeerd dient te worden, bedragen de kosten voor deze extra begeleiding € 750,- exclusief de dan geldende BTW in Spanje. De hypotheekaanvraag zal dan in zijn geheel geactualiseerd dienen te worden.
7. Wanneer de financiering door toedoen van problemen met het onderpand niet door kan gaan, door wat voor reden dan ook, en er tot 6 maanden na de goedkeuringstermijn geen alternatief onderpand is gevonden die gecontroleerd en getaxeerd dient te worden, zal de hypotheekaanvraag in zijn totaliteit opnieuw moeten worden opgestart. De volledige intermediaire kosten zullen dan weer aan Cliënt worden gefactureerd.
8. Consultant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door Cliënt gemaakte kosten tijdens het hypotheek aanvraagproces wanneer de hypotheek onverhoopt niet kan worden verstrekt.
9. Het is niet altijd mogelijk om een hypotheek te verkrijgen die hoger is dan de waarde van de woning die vermeld wordt in de akte. De waarde die wordt vermeld in de akte wordt geacht bekend te zijn bij de advocaat van Cliënt. Cliënt dient Consultant over deze waarde te informeren. Dit lid geldt alleen voor aankoophypotheken.
10. De bank zal zowel de kosten voor de hypotheekvestiging als de kosten voor de aankoop in mindering brengen op het hypotheekbedrag. De bank en de notaris zijn verantwoordelijk om deze kosten aan de verschillende instanties te voldoen. Na aftrek van de betreffende kosten houdt Cliënt een netto hypotheekbedrag over.
11. De kosten voor de hypotheekvestiging welke worden genoemd in de pro forma offerte die met de hypotheekcheck worden meegezonden, zijn geschatte kosten. De bank zal de uiteindelijke kosten vaststellen. Na de registratie van de koop- en hypotheekakte, welke ongeveer 6-7 weken in beslag zal nemen na het passeren van de aktes, ontvangt Cliënt een eindafrekening waar de daadwerkelijk betaalde kosten op worden vermeld. Consultant is niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen in deze kosten.
12. Consultant geeft in het rapport met betrekking tot de hypotheekcheck en de pro forma offerte een overzicht van de geschatte kosten voor de hypotheekvestiging. Deze bedragen kunnen afwijken van de uiteindelijke definitieve kosten. Consultant is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten. Wanneer de taxatiekosten bijvoorbeeld hoger uitvallen, ontvangt Cliënt een nacalculatie. Indien de kosten lager uitvallen, betaalt Cliënt alleen de werkelijk gemaakte kosten.
13. Banken rekenen kosten voor het uitschrijven van cheques. Deze kosten komen voor rekening van Cliënt. Deze kosten staan niet in het overzicht, maar worden achteraf apart door de bank in rekening gebracht. Cliënt dient rekening te houden met een bedrag van ongeveer € 600,- exclusief de dan geldende BTW in Spanje aan kosten voor alle cheques. Afhankelijk van de bank en andere factoren kan dit bedrag afwijken. Consultant is niet verantwoordelijk voor verschillen, hoe groot ook, in het in dit lid aangegeven bedrag.
14. Indien Cliënt een bindende offerte van de bank ontvangt, wijst Consultant Cliënt erop dat hij of zij de voorwaarden en condities van de bank goed dient door te nemen, en adviseert Consultant aan Cliënt om deze door zijn of haar advocaat juridisch te laten toetsen. Consultant begeleidt Cliënt zo goed mogelijk, maar is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gestelde voorwaarden van de bank. De voorwaarden van de bank kunnen afwijken van hetgeen Consultant aan Cliënt eerder heeft bevestigd.
15. Hypotheekaanvragen op onderpand welke niet gekwalificeerd is als ‘Urbano’, mogen door Consultant direct geannuleerd worden en zijn derhalve volledig ter verantwoording van Cliënt. Mocht Cliënt besluiten gebruik te willen maken van de diensten van Consultant, en, bewust of onbewust, een hypotheek aanvragen waarbij het perceel van het onderpand niet gekwalificeerd is als ‘Urbano’, dan is Consultant gerechtigd de kosten voor de hypotheekaanvraag bij Cliënt volledig in rekening te brengen.
16. Wanneer de bank een bindende offerte uitbrengt zal dit onder voorbehoud zijn van een juridische controle door de gestoría van de bank. Het kan zijn dat de bindende offerte pas op een korte termijn voor het passeren van de akte wordt uitgebracht door de bank. Consultant heeft hier geen invloed op, en is hiervoor niet aansprakelijk.
17. Sommige banken stellen het verplicht dat Cliënt een elektra- of waterrekening (niet ouder dan zes maanden) overlegt voor het passeren van de hypotheek, om te kunnen bewijzen dat Cliënt op het opgegeven hoofdverblijf-adres woont. Cliënt draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het overleggen van een dergelijke rekening.
18. Wanneer Cliënt een woning koopt van een niet-resident in Spanje, houdt de bank 3% (voorschot op vermogenswinstbelasting voor de verkoper) in op het hypotheekbedrag, welke Cliënt in mindering kan brengen op de koopsom. Cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor.
19. Indien Cliënt zijn of haar hypotheek volledig aflost, en de bank geeft vervolgens opdracht om de hypotheek uit te schrijven uit het onroerend goed register, dient Cliënt rekening te houden met notaris- en registratiekosten die bij hem of haar in rekening worden gebracht.
20. De woning van Cliënt wordt belast met een hypotheek. Dat wil zeggen dat het onderpand als zekerheid voor de bank dient, indien Cliënt niet meer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Cliënt dient ervoor te zorgen dat hij of zij te allen tijde voldoende saldo op de bankrekening heeft staan om de hypotheekbetalingen te kunnen voldoen, daar de bank boetes in rekening kan brengen aan Cliënt bij het niet voldoen van zijn of haar betalingsverplichtingen.
21. In Spanje wordt er geen concept hypotheekakte voorafgaand aan de notarisafspraak beschikbaar gesteld aan partijen. U kunt uw advocaat raadplegen om tijdens de notarisafspraak de juridische teksten van de hypotheekakte aan u uit te leggen. De hypotheekvoorwaarden worden echter wel vóór de notarisafspraak aan u overlegd en dienen door u te worden geaccordeerd. Een gevolmachtigde van de bank ondertekent de hypotheekakte namens de bank. Consultant is niet aanwezig bij de notaris tijdens het ondertekenen van de hypotheekakte.

Artikel 8
Overige bepalingen
1. Financieringsvoorwaarden kunnen wijzigen wanneer Cliënt een woning vanuit een Spaanse S.L. of een Nederlandse B.V. aankoopt.
2. Cliënt dient altijd een BKR-toetsing van ALLE hypotheekaanvragers aan te leveren. Consultant dient op voorhand door Cliënt duidelijk geïnformeerd te worden over de financiële situatie van Cliënt, om onduidelijkheden en misverstanden achteraf te voorkomen. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Consultant verstrekte gegevens en informatie.
3. Een advocaat in Spanje voert de taken uit van een notaris in Nederland voor wat betreft de controle van de juridische aspecten van de woning. Consultant adviseert Cliënt dringend om een advocaat te contracteren die hem of haar begeleidt in het juridische aankoop- en hypotheekproces.
4. Cliënt dient tijdens het passeren van de akte(n) bij de notaris het originele NIE-certificaat bij zich te hebben. Een notaris zal de akte(n) niet passeren indien Cliënt het originele NIE-certificaat niet ter plekke kan tonen.
5. Het is wettelijk verplicht dat Cliënt tijdens de passering van de akte(n) bij de notaris de Spaanse taal voldoende beheerst. Indien Cliënt de Spaanse taal niet beheerst, dient Cliënt iemand mee te nemen naar de notaris die wel voldoende Spaans spreekt en de akte(n) aldaar voor Cliënt kan vertalen.
6. Indien Cliënt niet naar Spanje komt om de akte(n) te ondertekenen bij de notaris, kan Cliënt zijn of haar advocaat een notariële volmacht geven om namens Cliënt de akte(n) te ondertekenen.
7. Wanneer Cliënt de akte(n) bij de notaris in Spanje niet zelf zal ondertekenen maar zijn of haar advocaat heeft gevolmachtigd om dit te doen, stellen sommige banken het verplicht dat Cliënt de originele en ondergetekende aanvraag- en bankrekeningformulieren voor het passeren van de hypotheek naar de bank toestuurt. Banken kunnen tevens vragen om een gecertificeerde kopie van het paspoort van Cliënt.
8. Wanneer de woning van Cliënt verzekerd is of verzekerd zal worden via de vereniging van eigenaren, is Cliënt alsnog verplicht om een aparte opstalverzekering af te sluiten, waarbij de bank als begunstigde op de polis staat.
9. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op het huidige belastingsysteem. Deze kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Consultant adviseert Cliënt om een fiscalist te raadplegen voor advies en begeleiding omtrent belasting gerelateerde zaken.

Artikel 9
Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Consultant is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan het door Consultant in rekening gebrachte honorarium ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt. Aansprakelijkheid van Consultant voor indirecte schade – daaronder in ieder geval begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst – is uitgesloten. Evenmin is Consultant aansprakelijk voor resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door Cliënt gekozen hypothecair product.
2. Consultant is jegens Cliënt in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Consultant is evenwel niet aansprakelijk voor:
a. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Cliënt aan Consultant of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt;
b. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Consultant ingeschakelde derden en hulppersonen (werknemers van Consultant daaronder niet begrepen);
c. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door Cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door (financiële) instellingen anders dan Consultant;
3. De in het lid 2. vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Consultant gelden niet voor zover de schade het gevolg is van significante opzet of grove schuld van Consultant. Een vordering van Cliënt op Consultant in verband met schade vervalt 365 dagen na de veroorzaking van de schade.
4. Cliënt vrijwaart Consultant tegen alle aanspraken van derden.
5. Alle claims betreffende aansprakelijkheid van Consultant dienen schriftelijk aangetekend kenbaar te worden gemaakt, binnen 48 uur nadat Cliënt kennis heeft genomen van het incident.
6. Cliënt is gehouden de verwerking door Consultant van de door hem verschafte informatie te controleren. Indien Consultant hierbij een voor cliënt kenbare vergissing maakt, dan is Cliënt op straffe van verval van zijn rechten gehouden Consultant onverwijld daarvan in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.

Artikel 10
Bescherming persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens en financiële informatie welke Consultant van Cliënt ontvangt, zullen behandeld worden conform de normen betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Dat zijn gegevens die extra beschermd worden door de wet of waarvan we weten dat die makkelijk misbruikt kunnen worden.
Daaronder verstaan we bijvoorbeeld:
• Uw BSN.
• Gegevens over uw bankrekening.
• Uw financiële gegevens zoals loonstroken, jaaropgave, bankafschriften en jaarrekeningen.

Waarvoor gebruikt Consultant uw gegevens en met wie delen wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om een hypotheek voor u aan te vragen, een bankrekening voor u te openen en/of een Spaanse taxatie te verrichten. Zodra u schriftelijk aangeeft akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het verstrekken van uw persoonlijke en financiële gegevens aan de samenwerkende partijen. Deze partijen zijn de Spaanse banken, taxatiebedrijven en uw advocaat. Alleen wanneer u specifieke toestemming geeft zal Consultant gegevens delen met andere betrokken partijen zoals de makelaar.

Welke contactmomenten legt Consultant vast?
WhatsApp
Consultant helpt u ook graag via WhatsApp. Consultant gebruikt de informatie die u via WhatsApp geeft om u verder te kunnen helpen. Wij kunnen zo uw vraag beantwoorden of u laten zien waar u iets kunt vinden op onze website. Deze informatie bewaren wij in uw dossier. Dit doen wij omdat wij u zo beter kunnen helpen als u later nog een vraag heeft. Uw privacy is belangrijk. Consultant heeft geen invloed op de manier waarop WhatsApp met uw gegevens omgaat. Hier geldt ons privacy statement dus niet voor. Hiervoor heeft u al eerder de algemene voorwaarden van WhatsApp geaccepteerd. Wel wijzen we u erop dat WhatsApp een Amerikaans bedrijf is en dat de chatgegevens in Amerika worden verwerkt. Dit onderdeel van het gebruik van WhatsApp valt onder de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië.
Brieven en e-mails
De brieven en e-mails die Consultant stuurt en van u ontvangen bewaren wij in uw dossier.

Hoe lang bewaart Consultant uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben: om de dienst te leveren die u van ons vraagt of zolang als het moet van de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Hoe zorgt Consultant dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Heeft u toch een (beveiligings-)probleem gevonden? Meld dit ons direct via info@jannicolas.com. Heeft u een vraag, tip of klacht over privacy bij Consultant? Stuur een e-mail naar info@jannicolas.com. Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11
Rechtskeuze
Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Consultant is uitsluitend het Spaans recht van toepassing. De Spaanse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van gedingen voortvloeiende uit alle overeenkomsten tussen Consultant en Cliënt. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestiging van Consultant.

De uitslag van een hypotheekcheck is geen offerte, dient te worden beschouwd als indicatief en is onder voorbehoud van volledigheid, juistheid en aantoonbaarheid van de opgegeven informatie. Bij hypotheekadvies en een hypotheekcheck zijn onze algemene hypotheekvoorwaarden van toepassing. Door ons kantoor uitgebrachte offertes en/of indicaties zijn altijd onder voorbehoud van bankacceptatie en rentewijzigingen. Bij het uitbrengen van een offerte en/of het opnieuw indienen van een hypotheekcheck vervallen alle voorgaande offertes en/of uitslagen.