Met betrekking tot erfenissen geven wij al ruim 25 jaar advies bij de afwikkeling van erfenissen waarbij belangen van Nederlanders in het geding zijn. Wij zorgen ondermeer voor de coördinatie van de documenten die een erfgenaam/legataris nodig hebben om boedelbestanddelen in ontvangst te nemen. Indien van toepassing of noodzakelijk adviseren wij, in overleg met de notaris in Nederland, dit geheel ter keuze van de rechthebbenden, bij de redactie van de ‘Verklaring van Erfrecht’.

Uitgebreid advies
Na ondertekening van de akte van aanvaarding bij de notaris in Spanje, controleren wij de heffing die de Spaanse fiscus oplegt en, wanneer er sprake mocht zijn van een dubbele heffing, adviseren wij u op welke wijze het effect grotendeels tenietgedaan kan worden. Verder geven wij advies bij de eventuele tenaamstelling van goederen en/of tegoeden, ten gevolge van wilsbeschikkingen en schenkingen.

Regio ingezetene
Het is van belang te weten dat een erfgenaam in Spanje van bezit dat zich in Spanje bevindt successiebelasting dient af te dragen bij acceptatie van de erfenis. De fiscale consequenties zijn niet afhankelijk van het gekozen erfrecht. Hierbij spelen factoren als al dan niet ingezetene (resident) in Spanje, gehuwd of ongehuwd en de bloedverwantschap een belangrijke rol. Zelfs binnen Spanje kunnen er grote verschillen zijn in de fiscale behandeling van een ingezetene op basis van de regio waar deze woonachtig is. Afhankelijk van de situatie van een erfgenaam, zal deze behalve met de Spaanse fiscus, ook met de Nederlandse fiscus moeten afrekenen. Gelukkig bestaat er in de meeste gevallen de mogelijkheid om het in Spanje betaalde te verrekenen met wat men in Nederland verschuldigd is aan belasting.

Registratie vastgoed
Niet zelden gebeurt het dat een vastgoed object geërfd wordt en dat bij erfenis blijkt dat het geërfde niet of niet goed geregistreerd is in het Spaans vastgoedregister. Dit kan vervelende financiële consequenties hebben voor de erfgenaam in kwestie, daar deze, als het object in werkelijkheid groter blijkt te zijn dan geregistreerd, bij de fiscale afhandeling minder successiebelasting afrekent bij acceptatie van de erfenis dan volgens de werkelijke oppervlakte zou moeten. De Spaanse belastingdienst zal dit beschouwen als een verkapte manier van belastingontduiking en met een naheffing komen, vermeerderd met een aanzienlijke boete, die fors hoger zal zijn dan de kosten voor het juist laten registeren van het object. Dan is het goed te weten dat wij u uitstekend van dienst kunnen zijn om het object opnieuw in te meten en correct te laten registreren vóór de acceptatie van de erfenis.

Testamenten
Jan Nicolas Consultancy S.L. is tevens gespecialiseerd in het adviseren bij het opstellen van testamenten voor Nederlanders met bezittingen in Spanje. Anders dan de meeste andere kantoren kunnen wij hierin samenwerken met een notaris van uw keuze en laten wij onze cliënten geheel vrij in de keuze van een notaris. Desgewenst kunnen wij uiteraard altijd een notaris voorstellen. Er zijn verschillende mogelijkheden bij het opstellen van testamenten voor Nederlanders die bezittingen in Spanje hebben. Met name de fiscale consequenties kunnen hier van groot belang zijn.

Erfrecht
Het Nederlandse erfrecht biedt meer mogelijkheden dan het Spaanse erfrecht dat nogal bindend is. Aangezien een Nederlander indien gewenst voor het Nederlandse erfrecht mag kiezen, raden wij dit daarom ook bijna altijd aan. In het verleden was, als men als resident geen uitdrukkelijke erfrechtskeuze maakte bij het opmaken van een testament, na 5 jaar automatisch het Spaanse erfrecht op de nalatenschap van toepassing. In 2015 werd deze regel op Europees niveau aangescherpt, waardoor men vandaag de dag vanaf de eerste dag onder het Spaanse erfrecht valt, tenzij men uitdrukkelijke de keuze voor het Nederlandse (erf)recht heeft gemaakt in het testament.

Testament opmaken
Het testament kan zowel in Nederland als in Spanje opgemaakt worden. Als u het testament in Spanje wil laten opmaken, dan kan dit rechtstreeks bij een Spaanse notaris, of, als u dat prefereert, in samenwerking met de met ons kantoor samenwerkende notaris in Nederland, om een testament naar Nederlands recht te verlijden. Ons advies is om slechts één testament te hebben en niet één in Nederland en één in Spanje. Dit voorkomt mogelijke tegenstrijdigheden, met alle vervelende gevolgen van dien voor de eventuele nabestaanden. Houdt u rekening met het feit dat een Spaanse notaris in beginsel geen kennis heeft van het Nederlandse erfrecht en dat samenwerking met een Nederlandse notaris, bij verlijden van het testament in Spanje, dan ook aan te raden is.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Erfenissen en Testamenten in Spanje? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.